Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jívka - CZ052.3610.5214.061379 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jívka

Číslo obce PRVKUK 61379
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.061379
Kód obce 579378
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.061379.01 Jívka 06137 61379

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Jívka a její místní části Horní a Dolní Verneřovice, Janovice Hodkovice a Studnice
  
Jívka (465 - 485 m n.m.) je obec s poměrně soustředěnou venkovskou zástavbu. Počet trvale bydlících obyvatel dosahuje necelé třetiny počtu přechodných návštěvníků.
Obec leží v CHKO Broumovsko a částečně v CHOPAV Polická pánev.
Obcí protéká vodohospodářsky významný potok Jívka.
 
Janovice Hodkovice (550 - 595 m n.m.) jsou místními částmi obce Jívka. Pro účely tohoto projektu byly sloučeny do jednoho celku. Mají velice roztroušenou venkovskou zástavbu. Počet přechodných návštěvníků přesahuje počet trvale bydlících obyvatel.
Sídla leží v CHOPAV Polická pánev, CHKO Broumovsko a v PHO 2. vnějšího stupně pro veřejné vodní zdroje.
Janovicemi a Hodkovicemi protéká vodohospodářsky významný potok Dřevíč.
 
 
Horní a Dolní Vernéřovice (460 - 500 m n.m.) jsou místními částmi obce Jívka. Pro účely tohoto projektu byly sloučeny do jednoho celku.
Mají velice roztroušenou venkovskou zástavbu. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně poloviny počtu trvale bydlících obyvatel.
Sídla leží v CHOPAV Polická pánev a CHKO Broumovsko.
Horními a Dolními Vernéřovicemi protéká vodohospodářsky významný potok Dřevíč.
 
 
Studnice (540 - 600 m n.m.) je místní částí obce Jívka. Má velice roztroušenou venkovskou zástavbu. Počet trvale bydlících obyvatel dosahuje necelého zlomku počtu přechodných návštěvníků.
Sídlo leží v CHOPAV Polická pánev, CHKO Broumovsko a v PHO 2. vnějšího stupně pro veřejné vodní zdroje.
 
Podklady:
VUME/VUPE 2017
Původní karty PRVKUK
Informace od zástupců obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jívka Trvale bydlící - - - 554 560 565 570
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 654 660 665 670

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Jívka 590 592 581 583 573 561 542 557 568 571 576 574 563 587 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jívka - - - 429 435 460 465

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 70 72 74 76
Maximální potřeba vody m3/den - - - 105 108 111 114
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 93,95 99,37 104,79 110,21
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 66,07 69,93 73,79 77,66
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 47,19 49,91 52,62 55,34
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 18,88 20,02 21,17 22,32
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 27,89 29,44 31,00 32,55

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Jívka + Horní a Dolní Verneřovice
Má veřejný vodovod společný s místními částmi Horní a Dolní Vernéřovice.
Zdroje vody pro vodovod jsou dva vrty na katastrálním území Horních a Dolních Vernéřovic. Vlastníkem vodovodu je obec Jívka, provozovatelem je též obec Jívka.
V Jívce je z místního vodovodu zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo.
Do obce je voda vedena gravitačně PE zásobním řadem DN 110 z vodojemu Jívka. Tento zemní jednokomorový vodojem o objemu 150 m3 (-/533,0 m n.m.), kde je voda hygienicky zabezpečována chlorováním, je na katastru Dolních Vernéřovic (viz. 031.02).
Janovice Hodkovice
Místní část Hodkovice nemá veřejný vodovod. Trvale bydlící obyvatelstvo včetně návštěvníků obce je zásobeno pitnou vodou ze soukromých studní.
Místní část Janovice má vodovod. Vlastníkem vodovodních rozvodů a vodojemu je obec Jívka, provozovatelem je též obec Jívka.
V Janovicích využívány vrty J1 a V 19, voda čerpána PE přívodním potrubím ∅ 90 do vodojemu Janovice.  V suchých letech je vrt J1 nedostatečný. V roce 2018 vybudovány dva nové průzkumné vrty J1A a J1B, které budou zapojeny do vodovodní soustavy.
K akumulaci slouží zemní jednokomorový vodojem o objemu 50 m3 ( 596,0 / 594,0 m n.m. ). Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PE zásobním řadem ∅ 90 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Janovicích.
 
Studnice
Místní část Studnice nemá veřejný vodovod. Necelá polovina trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Dle informace starosty obce je vydatnost studní nedostatečná. Informace o kvalitě vody ve studních nejsou k dispozici.
Víc jak polovina obyvatelstva sídla je zásobena z vodovodního rozvodu, který nemá statut vodovodu pro veřejnou potřebu. Vlastník rozvodů není známý, provozovatelem je Sdružení chalupářů.
Zdrojem pitné vody pro tento vodovod je prameniště Studnice – jedná se o jímací zářezy se sběrnou studnou. Hygienické zabezpečení vody není žádné. Další informace nejsou k dispozici.
Z prameniště Studnice je voda gravitačně vedena do spotřebišt ě a přímo k odb ěratelů. Téměř na konci rozvodu je akumulační jímka o objemu 2 m3 ( - / - m n.m. ), ze které vodovodní rozvod pokračuje ke zbylým napojeným obyvatelům.
Obec Jívka má zpracovaný generel, ve které je navrženo s ohledem na charakter zástavby ponechat individuelní zásobování vodou.
 
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V místní čáati Janovice jsou z roku 2018 vystavěny dva nové průzkumné vrty J1A a J1B, které budou vystrojeny a zapojeny do vodovodního řádu pro doplnění nedostatku vody v suchých letních měsících z vrtu J1.
 
Ve výhledu je navrženo připojení Hodkovic na vodovod Janovice v délce cca 2,3 km. Nejdříve však po zapojení nově zbudovaných vrtů J1A a J1B.
 
V horních Verneřovicích je plánována váýstavba rodinných domů s tím související prodloužení stávajícího vodovodu o cca 200m.
 
Ve zbylých částech obce Jívky se v současnosti neuvažuje o novém rozvoji vodovodního řádu, pouze průběžná údržba stavajících zdrojů a rozvodů v rozsahu cca 2% délky potrubí ročně.
 
Veškeré informace jsou pouze výhledem a orientační. Vše se odvijí od získání dotací a všeobecně finanční situace obce.
 
Návrhové řešení v části Janovice a Hodkovice jsou řešeny v dokumentu SUCHO 2015 KH Kraje a jsou v souladu s tímto dokumentem.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Jívka a její místní části nemají vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Radvanice.
V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jívka - - - 194 200 250 260

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jívka - - - 194 200 250 260

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 11,48 12,78 14,09 15,39
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 11,64 12,96 14,28 15,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Jívka, Studnice, Janovice, Hodkovice
 
Obec Jívka s místní částí Studnice, Janovice, Hodkovice nemají v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody ze zástavby jsou zachycovány:
v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Radvanice
částečně v septicích s přepadem do povrchových vod
U rekreačního objektu A.V.C. spol. s r.o. Jívka je vybudována biokontaktorová čistírna odpadních vod.
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do potoka Jívka.
 
Obec Jívka má zpracovaný generel, ve kterém je navrženo řešit likvidaci odpadních vod v obci individuelně v domovních mikročistírnách.
 
Horní a Dolní Verneřovice
 
V Horních Vernéřovicích byla v 50. letech pro sídliště bytových domů vybudovaná oddílná splašková kanalizace, která odpadní vody odvádí k likvidaci na ČOV
Vlastníkem kanalizace je obec Jívka, provozovatelem společnost obec Jívka.
Odpadní vody z převážné většiny zástavby jsou zachycovány:
v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Radvanice
částečně v septicích s přepadem do povrchových vod nebo do dešťové kanalizace
v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod
 
 
 
 
 
 
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S přihlédnutím k velikosti obcí Jívka,Studnice, Dolní Verneřovice a Hodkovice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.
Likvidace odpadních vod z Jívky a místních částí bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních ČOV, septiků s filtry a jímek. Jímky budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
 
Ve výhledové období je navržena výstavba oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v místní části Janovice, ale vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho napojeného obyvatele může být realizováno v rámci PRVK jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení. Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.
 
V místní části Horní a Dolní Verneřovice je výhledově (po roce 2020) uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 v celkové délce 0,2 km v rámci rozvojové oblasti dle plánu obce.
Zároveň se v roce 2019 bude stavět ČOV pro obecní úřad v Horních Verněřovicích o kapacitě 6EO. S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jívka 9 255,0 6 156,0 15 411,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jívka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva