Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zdelov - CZ052.3607.5208.192261 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zdelov

Číslo obce PRVKUK 192261
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.192261
Kód obce 576930
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.192261.01 Zdelov 19226 192261

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Zdelov je menší venkovské sídlo, ležící v údolí potoka Brodec, uprostřed lesního komplexu cca 3 km východně od Borohrádku. Obcí prochází státní silnice III. třídy Borohrádek – Šachov – Kostelec n.Orlicí. Zástavba leží v nadmořské výšce cca 260,0 – 290,0 m n.m.
 
Počet obyvatel celkem: 250
 
Zástavba je rozptýlená v délce cca 3 km v údolí potoka Brodec. Hlavní funkce obce je bydlení a rekreace.
V obci není průmysl, pouze zemědělský areál s vlastním zdrojem vody a několik provozoven služeb a drobných podnikatelů.
Vzhledem k možnostem rekreačních aktivit v okolí se předpokládá ve výhledu mírný nárůst počtu obyvatel.
Obcí protéká potok Brodec (dílčí  povodí 1-02-01-092), který ve spodní části obce – v místní části Moravsko - ústí z levé strany do Divoké Orlice.
  
Zdelov leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME + VUPE 2017 vodovody
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdelov Trvale bydlící - - - 250 260 280 300
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 350 360 380 400

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Zdelov 225 229 233 230 235 247 249 250 250 252 259 265 259 263

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdelov - - - 227 235 250 280

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 24 26 28 30
Maximální potřeba vody m3/den - - - 41 39 38 36
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 24,20 25,02 25,83 26,65
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 18,11 19,52 20,93 22,34
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 17,50 18,86 20,23 21,59
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,00 1,08 1,15 1,23
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,56 4,56 4,56 4,56

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Zdelov je zásobena ze skupinového vodovodu Borohrádek, který v současné době zásobuje vlastní Borohrádek včetně místní části Šachov, a obce Zdelov a Žďár nad Orlicí. Vodovod je rovněž propojen se skupinou Čermná nad Orlicí, tento propoj má však spíše jednosměrný charakter a slouží k dotaci Borohrádku v období minimálních vydatností zdrojů (za běžného provozu je uzavřen).
Vodovod je v majetku Dobrovolného svazku obcí „Tichá Orlice“ se sídlem v Borohrádku, jeho provozovatelem je AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
 
Zdroje vody
Prameniště Veliny (Na jelení) – v lese na okraji zástavby Borohrádku, při silnici na Horní Jelení. Voda se čerpá přes síť, dnes udávaná vydatnost prameniště cca 5,0 l/s.
Prameniště Perlivá - v lese při železniční trati z Borohrádku na Choceň. Voda se čerpá převážně samostatným výtlakem do věžového vodojemu Šachov (možné i čerpání přes síť), dnes udávaná vydatnost prameniště 7,0 l/s.
Prameniště mají vyhlášena OP 1.stupně, ochranná pásma druhého stupně jsou navržena v hydrogeologické dokumentaci.
Studna Zdelov: - zdroj byl odstaven z provozu
Posílení z vodovodu Čermná n.Orlicí – pouze v problémových situacích (pokles vydatnosti vlastních zdrojů) - z hlubokého artézského vrtu v Čermné, za běžného provozu propoj uzavřen.
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Dodávka vody
Zásobování vodou probíhá z věžového vodojemu Šachov 200 m3 (317,36 / 323,8), do kterého se voda čerpá jednak samostatným výtlakem z prameniště Perlivá, jednak přes síť z prameniště Na jelení.
Z vodojemu je do Borohrádku veden hlavní zásobní řad DN 200 (PVC), tento prochází – již v profilu 150 severní části obce a pokračuje ve směru na Žďár. Na tomto řadu je v prostoru hájenky osazen redukční ventil, který snižuje tlak vody v síti pro Borohrádek cca o 0,15 MPa.
Od vodojemu Šachov vede dále samostatný zásobní řad pro Šachov a Zdelov.
Vlastní Zdelov je zásoben samostatným zásobním řadem z věžového vodojemu Šachov - 200 m3 (317,36 / 323,8), který vede přes Šachov a ve Zdelově se dále větví do několika zásobních řadů. Přívod od Šachova včetně úseku přes centrum zástavby je v DN 100, ostatní rozvody jsou převážně z PE 63 (DN 50) + DN 80.
Tlak v této větvi není redukován a ve Zdelově se pohybuje od cca 0,2 – 0,5 MPa.
V obci se ještě nachází lokální zdroj pro zemědělský areál, který je zásoben vlastním vodovodním systémem.
 
Suché období letos a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů veřejného vodovodu, ale projevilo se silným úbytkem vody v lokálních zdrojích.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Územní plán počítá v návrhovém období s dokončením zásobní sítě po obci.
Dále je uvažováno s dokončením opravy vodovodu s cílem zvětšení profilů páteřních rozvodných řadů na DN 80 s cílem stabilizace tlakových poměrů v síti (zbývá posledních několik stovek metrů).
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující pro běžné zásobování vodou a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Nenapojené trvale bydlící obyvatele je možné napojit domovními vodovodními přípojkami bez výrazné nutnosti rozšiřovat veřejnou vodovodní síť.
V případě realizace soustředěné zástavby je možno realizovat prodloužení stávajícího vodovodu, resp. vybudování odbočných řadů.
 
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdrojem pro nouzové zásobení Zdelova je dodávka z artézského vrtu z vodovodu Čermná n.Orl. – vrt VC-1 (propojení je provedeno). Nelze vyloučit, že s ohledem na celkové bilanční možnosti tohoto vrtu může jít o zásobení nouzového charakteru s omezením dodávky vody i tlaku v síti (např. pouze odběry v přízemích objektů nebo s omezeným množstvím nebo s dovozem vody cistrnami). V obci Zdelov se bude náhradní zásobení řešit návazně na Borohrádek.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a využití místních studní, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdelov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zdelov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Pro centrální část soustředěné zástavby Zdelova je vybudována jednotná gravitační kanalizace s ČOV, umístěnou na pravém břehu Brodce pod fotbalovým hřištěm. ČOV je typu Biofluid – DBČ 120 (udávaná kapacita dle projektu 110 -160 EO, přítok 16,0 – 20,0 m3/den , znečištění dle BSK5 5,3 – 6,6 kg BSK5/den).
Další úsek kanalizace se nachází na levém břehu Brodce, v prostoru kolem koupaliště, tato část není propojena s ČOV, napojené objekty mají pouze lokální čištění.
Odkanalizována není jižní část obce za rybníkem, Moravsko a zástavba v rozptylu, zde je pouze lokální čištění (převážně septiky s přepadem do povrchového odtoku nebo podmoku, u starší zástavby mohou být i bezodtoké jímky).
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace ve Zdelově je obec.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období do roku 2030 je plánováno provedení následujících úprav na kanalizaci Zdelov:
Oprava a intenzifikace stávající ČOV tak, aby na ni mohly být napojeny odpadní vody od maximálního množství producentů v obci.
V těsné návaznosti a nebo souběžně provést dostavbu kanalizace v celé obci tak, aby na intenzifikovanou ČOV mohly být odvedeny splaškové vody z maximálního počtu nemovitostí.
U nemovitostí, které nebude možno na kanalizaci a ČOV připojit, ať už z důvodu odlehlosti nebo z důvodu jiného, bude nutné zneškodňovat splaškové vody dosavadním způsobem s přihlédnutím k platné legislativě (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).
Variantně je možno v rámci intenzifikace na ČOV vybudovat svozovou jímku odpovídajícího objemu a u nemovitostí, kde jsou provozovány bezodtokové jímky, svážet vyprodukované odpadní vody na ČOV.
V současné době není na výše uvedené a popsané zásahy na síti zpracována žádná projektová dokumentace ani není konkrétní časový plán na realizaci.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zdelov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zdelov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva