Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nebeská Rybná - CZ052.3607.5213.101770 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rokytnice v Orlických horách

Číslo obce PRVKUK 101770
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.101770
Kód obce 576701
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2399
Rokytnice v Orlických horách

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.101770.01 Nebeská Rybná 10177 101770

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Rokytnice v Orlických horách s místní částí Nebeská Rybná se nachází v podhůří jihovýchodní části Orlických hor, cca 4 km severně od Žamberka na silnici II/319 z Pěčína do Bartošovic v O.h. s odbočkou II/310 do Nebeské Rybné.
Nebeská Rybná je malá osada na silnici II/310, kterou protéká nepojmenovaný přítok Říčky, číslo povodí 1-02-01-044.
Nadmořská výška zástavby se pohybuje kolem 650 m n.m.
 
 
Město Rokytnice v Orlických horách patří k významným střediskům zejména zimní rekreace, podporující celoroční turistiku v této části Orlických hor. V Nebeské Rybné převládá zástavba rekreačních objektů. Zástavba je soustředěna kolem komunikace a v údolí potoka. Jedná se většinou o rodinné domky, zemědělské usedlosti a rekreační chalupy.
 
Území se nachází na rozhraní CHOPAV Orlické hory a CHOPAV Žamberk – Králíky a v CHKO Orlické hory.
 
Podklady:
Informace od provozovatele vodovodů a kanalizací
VUME/VUPE 2017
Informace z původního  PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nebeská Rybná Trvale bydlící - - - 70 62 60 60
Přechodně bydlící - - - 210 220 220 220
Celkem - - - 280 282 280 280

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rokytnice v Orlických horách 2316 2232 2189 2154 2115 2078 2063 2047 2043 2022 2022 1995 1971 2072

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nebeská Rybná - - - 140 140 140 140

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 20 20 20 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 25 25 25 25
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 17,22 18,48 19,74 21,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 16,94 17,83 18,71 19,60
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,24 10,03 10,83 11,62
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,70 7,84 7,98 8,12
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,28 0,28 0,28 0,28

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobována místním vodovodním systémem, který je ve vlastnictví města Rokytnice v O.h. a provozuje jej firma Rokytnická voda, s.r.o.
 
Zdrojem jsou studny v pramenních oblastech potoka s vydatností 1,6 l/s. Z nich je voda gravitačně shromažďována ve vodojemu o obsahu 40 m3 (667,7/670,7), kde je i malá úpravna pro filtraci vody, protiradonovým opatřením a hygienickým zabezpečením chlorací.
Odtud je zase gravitačně vedena zásobovacím řadem DN 80 mm do osady, kde navazují rozvodné řady z trub litinových a PVC.
Rozvodné řady jsou z litiny DN 80 mm.
Kapacita zdrojů a stav trubní sítě je podle podkladů provozovatele a obce vyhovující, kvalita dodávané upravené vody odpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004.
Pro odběrné místo vody je stanoveno ochranné pásmo 1.stupně.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobující Nebeskou Rybnou vodou je ucelený a vcelku vyhovující. V nejbližší době jsou v plánu pouze drobné rekonstrukce vodovodního řádu a úpravny vody v jednotkách statisíců.
Kapacita akumulace ve vodojemu je dostatečná.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel Rokytnice v Orlických horách i Nebeské Rybné se předpokládá z vrtu H2 Helvíkovice ze skupinového vodovodu Žamberk, který je vzhledem k absenci širších ochranných pásem vybrán jako jeden z možných zdrojů náhradního zásobení v regionu. Jeho kapacita je 3.542 m3/den
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nebeská Rybná - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nebeská Rybná - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Nebeská Rybná není v současné době žádná kanalizace. Splašky z jednotlivých objektů jsou likvidovány v septicích nebo shromažďovány v bezodtokových jímkách na vyvážení. Nenachází se tu žádné, ani lokální čistící zařízení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Tento stav bude v případě Nebeské Rybné zachován i výhledově, protože malý počet objektů a jejich roztříštěnost nejsou dobrými výchozími podmínkami pro budování uceleného stokového systému a společného čistícího zařízení.
Doporučujeme pouze revizi současných septiků s důrazem na nepropustnost a jejich doplnění např. pískovým filtrem, aby vypouštěná voda obsahovala co nejmenší zbytkové znečištění, případně DČOV.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nebeská Rybná 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nebeská Rybná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva