Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hoděčín - CZ052.3607.5208.110370 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Olešnice

Číslo obce PRVKUK 110370
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.110370
Kód obce 576581
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.110370.01 Hoděčín 11037 110370

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Hoděčín se nachází v poměrně intenzivně urbanizované oblasti jihozápadní části okresu Rychnov nad Kněžnou, severně od silnice I/11.
Hoděčín je místní části obce Olešnice.
Osou zástavby je silnice III/ 3209 z Čestic do Lična, Hoděčín leží pod jejím křížením se silnicí III/3187 na Velkou Ledskou.
Místní částí protéká Olešnický potok (dílčí povodí 1-02-01-085), na něm je nad obcí rybník Hoděčín (původně závlahová nádrž) s plochou cca 4 ha a kubaturou 57 000 m3.
Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 270,0 – 290,0 m.n.m..
Zástavba je zemědělského typu (rodinné domky s případným hospodářským zázemím, zemědělské usedlosti), volně rozmístěná podél silnice III/3209 pod Hoděčínským rybníkem. V místní části je několik provozoven drobné výroby a zemědělský areál.
PRVK uvažuje pro obec stabilizovanou velikost i do výhledu, územní plán počítá s reservními plochami pro možnost nové bytové výstavby o kapacitě cca 260 osob (společně pro Olešnici a Hoděčín).
Hoděčín leží v  oblasti chráněné akumulace podzemních vod (CHOPAV).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace
Projekt "Splašková kanalizace Čestice + Olešnice" (IKKO HK, 2013 - 2016)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hoděčín Trvale bydlící - - - 85 90 100 100
Přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
Celkem - - - 90 95 105 105

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Olešnice 445 457 454 459 461 475 470 473 487 479 478 481 478 480

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hoděčín - - - 86 86 95 95

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 13 13 14
Maximální potřeba vody m3/den - - - 21 22 23 24
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,40 12,83 13,27 13,70
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,69 7,96 8,22 8,49
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,59 7,85 8,12 8,38
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 59,80 59,80 59,80 59,80

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Hoděčín je napojen na skupinový vodovod, který zásobuje Častolovice, Hřibiny včetně místních částí Ledská a Paseky, Olešnici včetně místní části Hoděčín a Čestice.
Vodovod má v majetku Dobrovolný svazek obcí "Obecní voda" se sídlem v Častolovicích, jeho provoz zajišťuje AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou.
 
Zdroj vody pro vodovod
Zdrojem vody pro skupinový vodovod je nový vrt, vybudovaný v rámci rekonstrukce úpravny vody v roce 2014. Voda obsahuje zvýšený obsah železa, je proto upravována v rekonstruované úpravně přilehlé k vrtu (rekonstrukce 2014), kde se provádí i hygienické zabezpečení.
 
Popis technologie úpravy vody
V rámci rekonstrukce byly vybudovány 2 linky 2 x 10 l/s, voda z vrtu se provzdušní, projde reakční nádrží, tlakovými filtry, nachloruje se a čerpe do vodojemu.
 
Dodávka vody
Nižší tlakové pásmo SV vodovodu je ovládáno zemním vodojemem Paseky (v některých podkladech též Strýc), do kterého se čerpá vody z úpravny u vrtu. Vodojem má kubaturu 2 x 650 + 1 x 100 m3 a kóty hladin 319,4 / 323,19. Z tohoto pásma jsou zásobovány Častolovice, Hřibiny, Olešnice, Hoděčín a Čestice.
Olešnicí a Hoděčínem prochází hlavní zásobovací řad DN 150 – 100 (zhruba podél silnice III/3209), na tento zásobní řad je podle potřeb zástavby napojeno několik rozvodných řadů menších profilů.
Podrobně viz karta Olešnice.
 
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť včetně zdrojů a akumulace je poměrně dobře koncepčně řešena.
V návrhovém období do roku 2030 se proto – i s přihlédnutím k úvahám obce a po konzultaci s provozovatelem vodovodu - předpokládá pro Hoděčín dostavba vodovodní sítě podle potřeb nové zástavby a případně dílčí opravy dle zhodnocení stavu sítě.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nový vrt v Častolovicích je vzhledem ke svým hydrogeologickým předpokladům považován za klíčový zdroj náhradního zásobení v celé oblasti Častolovice, Čestice, Týniště.
Nouzové zásobení obyvatel v Olešnici a Hoděčíně se proto předpokládá z vodovodního systému, s případným omezením tlaku a množství dodávané vody nebo dovozem od vrtu.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hoděčín - - - 0 90 100 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hoděčín - - - 0 90 100 100

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 3,20 6,39 9,59
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 2,00 4,00 6,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Hoděčíně je pouze nesoustavná síť dešťové kanalizace (sloužící i převodu povrchových odtoků ze západních svahů nad zástavbou), která je většinou stažena nejkratší cestou do údolí Olešnického potoka. O kanalizaci není podrobnější dokumentace, avšak napojením extravilánových vod se jeví pro odvod splašků jako nevhodná.
Čištění odpadních vod z jednotlivých nemovitostí je řešeno lokálně a to převážně septiky s přepadem do dešťového odvodnění nebo povrchových příkopů.
Některé starší hospodářské usedlosti mají i žumpy na vyvážení nebo septiky s podmokem.
V roce 2017 - 2018 byla ukončena projektová příprava stavby systematické oddílné splaškové kanalizace pro obce Čestice, Olešnice a Hoděčín.  Z důvodu zvýšení množství odpadních vod je zároveň i prováděna intenzifikace ČOV Častolovice, kam jsou splaškové vody dopravovány.
Podrobnosti viz karta Olešnice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Po dokončení podtlakové oddílné splaškové kanalizace a intenzifikaci ČOV Častolovice v roce 2019 budou na splaškovou kanalizaci v Hoděčíně napojeni, až na drobné výjimky, všichni obyvatelé místní části Hoděčín.
Rozvoj kanalizace bude spočívat v rozšiřování kanalizační sítě v návaznosti na rozvoj zástavby místní části a kapacitu ČOV v Častolovicích.
Při provozu kanalizace bude nutná pouze kontrola sítě a občasná údržba ventilů podtlakové kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hoděčín 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hoděčín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva