Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chyjice - CZ052.3604.5207.055433 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chyjice

Číslo obce PRVKUK 55433
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.055433
Kód obce 549223
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.055433.01 Chyjice 05543 55433

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Chyjice leží v západní části bývalého okresu Jičín 5 km východně od města Libáň v nadmořských výškách 259 – 294 m n.m. Ke dni 1. 1. 2017 zde žilo 171 obyvatel. Z toho 91 mužů a 80 žen. Celou obcí protéká řeka Mrlina.
Obec je roztažena na 2,5 km podél komunikace s malou hustotou zastavení.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chyjice Trvale bydlící - - - 171 171 171 171
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 171 171 171 171

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chyjice 150 158 165 165 165 164 165 171 166 173 173 170 169 172 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chyjice - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Chyjice není v současné době vybudován žádný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V celém budoucím období bude ponechán stávající systém zásobování obyvatel vodou.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studních budou obyvatelé zásobeni pomocí vody balené nebo cisteren. Při kvalitativních problémech bude voda ze studní použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chyjice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chyjice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 16,40 16,40 16,40 16,40
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 10,26 10,26 10,26 10,26
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není vybudován jednotný způsob likvidace odpadních vod. Jsou vybudovány pouze úseky dešťové kanalizace nebo zatrubněné příkopy, do níž jsou zaústěny přepady ze septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V celém budoucím období bude v obci ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo jímky na vyvážení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chyjice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chyjice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva