Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zaloňov - CZ052.3605.5206.190691 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zaloňov

Číslo obce PRVKUK 190691
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.190691
Kód obce 574660
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.190691.01 Zaloňov 19069 190691

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Zaloňov leží na katastrálm území Zaloňov (790699).

Vestec je součástí obce Zaloňov.

Území obce odvodňuje Jezbinský potok (č.h.p. 1-01-04-002).

Trvale zde žije celkem 147 obyvatel, Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.

Zástavba je uspořádána podél místních komunikací. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.

 

Obec Zaloňov leží v CHOPAV Východočeská křída. Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ Velichovky II. stupně

 

Průmysl se v obci nenachází, jediným významnějším zemědělským podnikem je Uniagro s.r.o.

Uniagro s.r.o. má ale vlastní vodní hospodářství (zdroj vody i vodojem).

V obci je několik drobných živnostníků.

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

Karty VUME + VUPE 2017 vodovod a kanalizace

Pasport kanalizace v obci Zaloňov (M. Macák, 05/2018)

Informace provozovatele vodovodu

Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zaloňov Trvale bydlící - - - 147 149 155 160
Přechodně bydlící - - - 2 4 4 6
Celkem - - - 149 153 159 166

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zaloňov 438 449 446 437 448 449 449 454 467 459 453 445 437 435 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zaloňov - - - 110 110 115 115

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 13 14 14 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 17 17 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,38 13,86 14,34 14,82
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 13,09 13,56 14,03 14,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,09 13,56 14,03 14,50
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,28 0,29 0,30 0,31

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Zaloňov je zásobený pitnou vodou z vodovodu Zaloňov, který je napojen na skupinový vodovod Jaroměř. Voda je přiváděna gravitací z vodojemu Zaloňov do ATS s výkonem max. 12 l/s, odkud je zásoben Zaloňov i Vestec.
Vlastníkem vodovodu je Obec Zaloňov, provozovatelem je společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř. Vodovod je zaveden do všech částí obce a zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 110
Vodovod Zaloňov zásobí pitnou vodou vodojem Zaloňov 2 x 750 m3 s d.v. 311,8 m n. m. Z vodojemu vede přívodní řad do Zaloňova a Vestce.
 
Zhodnocení současného stavu
Voda pro Zaloňov je odebírána z prameniště skupinového vodovodu Jaroměř.
Množství vody z využívaných zdrojů je při normální klimatické situaci pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné. V suchém období 2018 a v předchozích letech významným způsobem poklesly hladiny ve všech využívaných vrtech SV Jaroměř. Proto se provozovatel vodovodu rozhodl zajistit nový zdroj o vydatnosti cca 20 l/s, který by v případě nouze nebo mimořádné klimatické situace posílil zásobování SV Jaroměř. Dále u vrtu J7 je nutná generální oprava vrtu, protože při kamerové prohlídce vrtu byla zjištěna destrukce výstroje. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Voda dodávaná do obce je již hygienicky upravená v Jaroměři, její kvalita je po úpravě a hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Objekty na vodovodu jsou napojeny na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
Zdroj vody pro Zaloňov je závislý na zdrojích SV Jaroměř. S ohledem na pokles hladiny ve všech vrtech v klimaticky nepříznivém roce 2018 a v letech předchozích bylo rozhodnuto o zajištění nového vrtu s minimální vydatností 20 l/s. Práce na jeho zajištění budou probíhat v letech 2019 - 2020. Tento nový vrt bude připojen samostatným potrubím na stávající vodovodní systém v místě zdroje J 7 Úpa.
Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací. Pro zlepšení hygienického zabezpečení pitné vody navrhujeme vybudovat samostatný výtlačný řad od zdrojů studna Velichovská do vodojemu Zaloňov. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující stav ATS nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
V důsledku nedostatečné minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody navrhujeme přístavbu další komory zemního vodojemu o objemu  2 x 750 m3 nebo 1 x 1500 m3 v místě stávajícího vodojemu Zaloňov.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů podle momentální potřeby obce.
 
Výše uvedená opatření navrhujeme realizovat v rámci návrhového období do roku 2030.
Na vodovodní síť je možno napojovat nové odběratele podle potřeby rozvoje obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího místa s fungujícím systémem, nebo dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost 11 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zaloňov - - - 120 120 125 130

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zaloňov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 11,51 11,83 12,16 12,48
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,20 7,40 7,60 7,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Zaloňov má vybudovanou soustavnou kanalizaci, která ale není zavedena do všech částí obce. Celková délka kanalizace v roce 2018 je 636 m, materál převážně beton, malá část plast.
Do recipientu - Jezbinského potoka - ústí kanalizace dvěma výustmi (č.h.p. 1-01-04-002).
Ostatní obyvatelé, kteří nejsou na tuto kanalizaci napojeni, odvádějí vodu po předčištění do trativodů.
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Zaloňov.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Čištění odpadních vod ze stávající zástavby je individuální, některé septiky jsou postupně nahrazovány ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro obec Zaloňov a její místní části není, vzhledem k rozptýlené zástavbě, ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť a centrální ČOV.
Proto navrhujeme zneškodňování odpadních vod pro každou místní část samostatně.
 
Obec má zpracovaný pasport stávající kanalizace. V návaznosti na tento pasport navrhujeme prohlídku stávající kanalizační sítě videokamerou s cílem odstranění případných závad na technickém stavu této kanalizace. Variantně je možno uvažovat i s doplněním kanalizace v místech, kde doposud vybudována není. V návaznosti na prohlídku doporučujeme zpracovat i pasport předčistících zařízení u jednotlivých producentů a tato uvést následně do vyhovujícího stavu.
 
Vzhledem k velikosti obce navrhujeme individuální způsoby nakládání a zneškodňování odpadních vod zachovat i v dalších letech do konce návrhového období.
Doporučuje se stávající septiky doplnit o biologické filtry nebo nahradit lokálními domovními ČOV. Kvalita předčištěných vod musí být v souladu se schváleným kanalizačním řádem pro kanalizaci Zaloňov.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zaloňov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zaloňov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva