Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Rybníky - CZ052.3605.5209.189359 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zábrodí

Číslo obce PRVKUK 189359
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.189359
Kód obce 574651
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2291
Červený Kostelec

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.189359.01 Horní Rybníky 18935 189359

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Horní Rybníky (444 m n. m.), místní část obce Zábrodí, leží na katastrálním území Horní Rybníky (789356).
 
V místní části Horní Rybníky se eviduje celkem 65 domů, z toho trvale obydlených je 46 a k rekreaci se využívá 13 domů. Zástavba má rozptýlený charakter.
 
Podklady:
Informace od starosty obce
VuME/VUPE 2017
Původní karty PRVK

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Rybníky Trvale bydlící - - - 220 229 238 246
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 235 244 253 261

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Zábrodí 445 468 473 485 501 520 539 550 554 577 585 580 570 586 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Rybníky - - - 210 219 228 236

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 29 30 31 32
Maximální potřeba vody m3/den - - - 43 45 47 49
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 28,69 29,88 31,07 32,26
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 25,41 26,46 27,51 28,56
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 25,41 26,46 27,51 28,56
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,28 3,42 3,56 3,71

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V Horních Rybníkách je vybudován Vodovod Zábrodí, který je součástí Skupinového vodovodu Červený Kostelec (viz Technická zpráva), je ve vlastnictví obce Zábrodí. Jeho provozovatelem je společnost VODA Červený Kostelec s.r.o. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele.
 
Obyvatelé Horní Rybníky jsou zásobováni vodou z vrtů Borek a Pole (Červený Kostelec) prostřednictvím VDJ Končiny (250 m3). Odtud je zásobovacími řady dodávána přímo ke spotřebiteli.
 
Individuální zásobování vodou
Obyvatelé nenapojení na vodovod využívají vodu z domovních studní.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaných zdrojů je pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné.
 Kvalita vody po hygienickém zabezpečení v úpravně vody (Hygienické zabezpečení přečerpávací stanice Horní Kostelec) je v souladu s vyhláškou MZdr. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.
 
Množství vody ve studnách je z části dostatečné (nedostatek v letním období), kvalita vody je dobrá.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhované řešení
Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2018 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.
 
Dále navrhujeme rozšíření vodovodní sítě o lokalitu plánované nové výstavby RD v západní části obce v rozsahu cca 0,16km.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Červený Kostelec, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího skupinového vodovodu, tj. Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice (profil Horní Radechová (dovozní vzdálenost 4 km) nebo dovozem vody ze zdroje Petrovičky vrtu NV-15 (cca 12 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Rybníky - - - 140 140 160 170

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Rybníky - - - 0 0 160 170

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 3,35 6,71 10,06
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 3,40 6,80 10,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Horní Rybníky jsou vybudovány 2 větve kanalizace. Jedna ústí volně do povrchového toku, druhá je přes usazovací jímku zaústěna na louku. Recipientem je bezejmenný pravostranný přítok Radechovky č.h.p. 10103040. Místní část obce využívá systému příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V místní části Horní Rybníky není centrální ČOV. Je zde využíváno septiků se zemními filtry a dále pak DČOV, ze kterých je odpadní voda odváděna do místní kanalizace či vsakována. Z bezodtokých jímek je likvidována na ČOV Červený Kostelec. Způsob likvidace odpadních vod rekreanty není znám. Stáří a technický stav jímek a septiků není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k morfologickým podmínkám je z územním plánu navržena rekonstrukce stávající a rozšíření kanalizace se zaústěním přečištěných odpadních vod do místních vodotečí, kterými jsou bezejmenné pravostranné přítoky Radechovky č.h.p. 10103040.
 
Navrhované řešení
Pro místní část dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti. V případě zájmu obce je možno akceptovat čištění odpadních vod lokálním způsobem, jak je navrženo v územním plánu obce.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č.4011/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Červený Kostelec.
 
V případě změny legislativy a povinosti odvádění OV na centrální ČOV je v obci uvažováno  s ČOV na jednotnou kanalizaci. Budování oddílné kanalizace v tomto případě z ekonomických a technických důvodů je nereálné. Tento návrh je uvažován pouze v případě, že bude ČOV požadována z legislativních důvodů.
 
Veškerá výhledová navržená opatření jsou z časového hlediska orientační. Vše se odvíjí od finanční situace obce a případně získaných dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Rybníky 638,0 9 590,0 10 228,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Rybníky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva