Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vršovka - CZ052.3605.5211.186635 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vršovka

Číslo obce PRVKUK 186635
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5211.186635
Kód obce 574627
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1058 (5211)
Nové Město nad Metují
Číslo POU
Název POU
2259
Nové Město nad Metují

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5211.186635.01 Vršovka 18663 186635

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Základní sídelní jednotka Vršovka (326 – 334 m n. m.) leží na katastrálním území Vršovka (786632).
 
Trvale zde žije celkem 135 obyvatel. Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.
 
Celkem je zde evidováno 50 domů, trvale obydlených je 42 a 8 domů je využíváno rekreačně. Zástavba je soustředěna podél místních komunikací do radiokoncentrického tvaru. Obcí protéká Bohuslavický potok. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Vršovka leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017-vodovod
Hlášení ISPOP 2017
Infrastruktura pro RD p.p.č. 358/5, Kanalizace na parc. č. 252/1 a 381, Vršovka; DSP; Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.; 03/2008
Pasport kanalizace – stoka B, C, Vršovka; Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.; 04/2012
Pasport kanalizace  - stoka A, Vršovka; Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.;  04/2007
Kanalizační řád veřejné kanalizace obce Vršovka, stoka A; 03/2008

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vršovka Trvale bydlící - - - 135 145 150 160
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 155 165 170 180

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Vršovka 108 119 121 121 135 130 132 140 142 144 146 146 145 146 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vršovka - - - 118 128 138 148

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 15 16 17
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 18 19 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,60 14,75 15,90 17,05
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,69 13,77 14,84 15,92
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 12,69 13,77 14,84 15,92
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,90 0,98 1,06 1,13

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Vršovka je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci Vršovka. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice, konkrétně provozního celku Náchod – Bohuslavice. Celková délka vodovodu je 3,335 km
 
Základní údaje vodovod:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5211-786632-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5211-786632-48172928-1/1-48172928
Název obce: Vršovka
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 118
Počet zásobovaných rekreantů: není znám
Počet přípojek: 34
 
Vodovod Vršovka je zásoben vodou z vodovodní sítě Nového Města nad Metují, odkud je voda přečerpávána do věžového vodojemu Spy (hydroglobus) 100 m3, dno 366 m n.m. (součást vodovodu Spy), ze kterého je voda dopravena zásobním řadem do spotřebiště. Vodovod je zaveden do všech částí obce.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Voda je zajištěna ze skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod – Bohuslavice. Skupinový vodovod je zásoben pitnou vodou ze zdrojové oblasti polické pánve, z vrtů VS-5, VS13 a VS-15, ze kterých je voda akumulována ve vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 . Z vodojemu Teplice n. M. 3000 m3 (d.v. 569 m n. m.) je vedena hlavní trasa vodovodu do vodojemu Vysoká Srbská 1500 m3  (d.v. 495,5 m n. m).  Kromě přívodu z VDJ Teplice 3000 m3 je vodojem Vysoká Srbská 1500 m3 dále plněn z vrtů Nízká Srbská NV-11 a Nízká Srbská NV-12 a také z akumulace přečerpávací stanice Vysoká Srbská o obsahu 650 m3 , kam je přiváděna voda ze zdrojů Machovská studna, vrty Petrovičky V-15, NV-15 s NV-15a. Z vodojemu Vysoká Srbská je trasa hlavního zásobovacího a přiváděcího řadu vedena mezi obcemi Hronov a Žďárky do Náchodu a přes Náchod do vodojemu Vysokov 1000 m3 s d.v. 429,0 m n. m. Vodovodní přivaděč dále pokračuje do vodojemu Bohuslavice (patří VaK Hradec Králové, a.s.). Na trase jsou ještě napojeny vodojemy Václavice, Nahořany a Horka na odbočku z přivaděče je také napojena celá lokalita Novoměstska.
Celková vydatnost zdrojů je 200 l/s.
Hygienické zabezpečení probíhá dávkováním oxidu chloričitého ve Vysoká Srbské a v Teplicích n. Metují.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroje vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost a příznivou jakost vody nenavrhujeme s výjimkou běžné údržby změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Teplice n. M. – Náchod - Bohuslavice je možné využít pro nouzové zásobování připojených obyvatel ostatní (nepoškozené) zdroje. V případě větších poruch nebo havárií na jednom z vodovodních systémů bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno dovozem pitné vody z nejbližší obce s fungujícím vodovodním systémem nebo dovozem z nejbližšího veřejného vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji. Dodávku vody lze také zajistit dovozem cisternami z vrtu LT-4 u Černčic (6 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vršovka - - - 45 50 55 60

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vršovka - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V obci Vršovka je částečně vybudována jednotná gravitační kanalizace. Kanalizace se dělí na 3 části. Stoka A je tvořena z betonové kanalizační stoky DN 300 o délce 343 m vybudované v 70. letech 20. stol. a jejím později vybudovaném prodloužení o délce 155 m DN 250. Stoky B a C jsou vybudovány z betonového potrubí DN 300, délka stoky B je 187 m a délka stoky C 306 m. Odpadní vody jsou odváděny do Bohuslavického potoka (č.h.p. 1-02-03-024). Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je Obec Vršovka.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V obci Vršovka není vybudována centrální ČOV. Jsou zde vybudovány 4 DČOV a biologické septiky. Odpadní vody od ostatních obyvatel jsou akumulovány v bezodtokých jímkách. Technický stav ani stáří jímek není znám.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod.
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Nové Město nad Metují.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vršovka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vršovka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva