Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Semínova Lhota - CZ052.3604.5207.173851 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Újezd pod Troskami

Číslo obce PRVKUK 173851
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.173851
Kód obce 573680
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.173851.01 Semínova Lhota 17385 173851

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Semínova Lhota je místní část obce Újezd pod Troskami. Leží 1 km východně v nadmořských výškách 304 – 316 m n.m. Nachází se v CHOPAV Severočeská křída.
Obcí protéká Újezdský potok (č.h.p. 1-05-02-014).
Obyvatelé bydlí v rodinných domech a menších hospodářských usedlostech.
V místní části není žádný průmysl, pouze několik drobných podnikatelů a zemědělský areál.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel místní části.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Projekt Splašková kanalizace a ČOV Újezd pod Troskami, Hrdoňovice, Semínova Lhota, (IKKO Hradec Králové, s.r.o. XII/2014)
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Semínova Lhota Trvale bydlící - - - 86 86 86 86
Přechodně bydlící - - - 19 19 19 19
Celkem - - - 105 105 105 105

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Újezd pod Troskami 327 322 319 312 314 320 330 335 336 342 334 343 330 383 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Semínova Lhota - - - 88 88 88 88

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 15 15 15 15
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,06 12,06 12,06 12,06
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,41 8,41 8,41 8,41
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,67 7,67 7,67 7,67
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,74 0,74 0,74 0,74
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,32 0,32 0,32 0,32

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod v Semínově Lhotě byl vybudován v roce 2005.
Zdrojem vody pro vodovod je vrt SL-1 v Semínově Lhotě s doporučenou vydatností 3 - 4 l/sec. Voda ale vyžaduje úpravu. Z úpravny vody (z akumulace čisté vody) se voda čerpe potrubím DN 80 mm (600 m) na vodojem 2 x 40 m3 s kótami 346,30/349,30 m n.m. Z vodojemu je voda rozvedena zásobním řadem DN 150 do Semínovy Lhoty a dále do Újezda pod Troskami a Hrdoňovic.
Podrobněji viz karta obce Újezd pod Troskami.
Celý vodovodní systém  provozuje Vodohospodářská a obchodní společnost a.s., Jičín.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo na vydatnosti stávajícího vodního zdroje až v roce 2019, kdy jeho vydatnost významně poklesla.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod, vybudovaný v Semínově Lhotě v roce 2005 je v podstatě nový a na začátku své životnosti.
Kapacita a současný stav vodovodní sítě je vyhovující pro běžné zásobování vodou i pro požární zásah a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Nenapojené trvale bydlící obyvatele je možné napojit domovními vodovodními přípojkami bez výrazné nutnosti rozšiřovat veřejnou vodovodní síť.
V případě realizace soustředěné zástavby je možno realizovat prodloužení stávajícího vodovodu, resp. vybudování odbočných řadů dle potřeby.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení vodou v případě výpadku zdroje bude řešeno z vodního zdroje Studeňany dovozem (26 km), případně z některého bližšího funkčního zdoje, splňujícího nároky na kvalitu a množství vody.
Zásobování pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Semínova Lhota - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Semínova Lhota - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Semínova Lhota není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod.
Pouze sporadická kanalizace, odvádějící do vodoteče srážkové vody a některé přepady ze septiků.
Odpadní vody zneškodňovány individuálně pomocí žump a septiků s přepadem do vodoteče nebo do podmoku, případně do místní kanalizace.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro místní část Semínova Lhota včetně obce Újezd pod Troskami a Hrdońovic byla v roce 2015 zpracována projektová dokumentace oddílné splaškové kanalizace, zakončené v čistírně odpadních vod, umístěné v blízkosti severního okraje místní části Hrdoňovice. Vyčištěné odpadní vody budou z čistírny odpadních vod vyústěny do vodního toku Libuňka.
Čistírna odpadních vod se navrhuje jako mechanicko-biologická s kapacitou pro 350 EO.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině, možno i využít úseky současné dešťové kanalizace, které budou ponechány k odvádění dešťových vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Semínova Lhota 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Semínova Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva