Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Čímyšl - CZ052.3604.5207.173835 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Újezd pod Troskami

Číslo obce PRVKUK 173835
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.173835
Kód obce 573680
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.173835.01 Čímyšl 17383 173835

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Čímyšl je místní část obce Újezd pod Troskami. Leží 1,5 km východně v nadmořských výškách 306 – 309 m n.m. Nachází se v CHOPAV Severočeská křída.
Čímyšlí prochází komunikace I/35.
Místní částí protéká potok Boučnice (č.h.p. 1-06-02-011), západní partie Čímyšle odvodňuje Libuňka (č.h.p. 1-05-02-012).
Není zde žádný průmysl, pouze zemědělský areál a několik drobných živnostníků.
V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čímyšl Trvale bydlící - - - 18 18 18 18
Přechodně bydlící - - - 8 8 8 8
Celkem - - - 26 26 26 26

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Újezd pod Troskami 327 322 319 312 314 320 330 335 336 342 334 343 330 383 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čímyšl - - - 0 0 0 26

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 2 3
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 1 2 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,87 1,73 2,60
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,87 1,73 2,60
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Čímyšl nemá v součastné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni pomocí domovních studní.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů velmi významně, některé nemovitosti měly vodu ve studních na hranici využitelnosti, tento stav přetvává i v roce 2019.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V místní části Čímyšl bude v roce 2019 zahájena příprava stavby vodovodu pro veřejnou potřebu, který bude napojený na stávající vodovod obce Libuň.
K výstavbě vodovodu dojde z důvodu omezené vydatnosti lokálních studiní u nemovitostí a to především díky nedostatku srážek a s tím souvisejícím nedostatkem vody v soukromých zdrojích. Zatím není zpracovaný žádný stupeň projektové dokumentace, ale předběžně je uvažováno s částkou 3 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení vodou v případě výpadku zdroje bude řešeno z vodního zdroje Studeňany dovozem (23 km), případně z některého bližšího funkčního zdoje, splňujícího nároky na kvalitu a množství vody.
Zásobování pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čímyšl - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čímyšl - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Čimyšl není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod.
Pouze velmi sporadická kanalizace, odvádějící srážkové vody.
Odpadní vody jsou zneškodňovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti místní části a počtu obyvatel obce bude v obci ponechán stávající systém individuální zneškodnění odpadních vod.
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě s maximálním zřetelem na zadržení vody v krajině.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čímyšl 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čímyšl - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva