Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nadslav - CZ052.3604.5207.157554 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Střevač

Číslo obce PRVKUK 157554
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.157554
Kód obce 573540
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.157554.01 Nadslav 15755 157554

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Nadslav je místní částí obce Střevač. Leží 2 km severně Střevače v nadmořských výškách 310 – 324 m n. m.
Zástavba je roptýlena podél komunikace III/28012, která Nadslaví prochází.
Místní částí protéká bezejmenný místní potok, který se těsně pod Nadslaví vlévá do řeky Mrliny (čhp 1-04-05-001).
V návrhovém období se nepředpokládá výrazný počtu obyvatel obce.
V místní části je několik drobných živnostníků a řemeslníků a jeden soukromý zemědělec.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚPO Střevač (REGIO, projektový atelier s.r.o., 03/2019)
Projekt vodovodu Střevač (IKKO Hradec Králové, s.r.o., 08/3019)
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nadslav Trvale bydlící - - - 59 59 65 65
Přechodně bydlící - - - 42 42 42 42
Celkem - - - 101 101 107 107

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Střevač 283 282 283 278 290 290 283 280 291 282 279 291 280 291

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nadslav - - - 0 0 65 65

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 2 5 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 3 6 9
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 2,38 4,77 7,15
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 2,38 4,77 7,15
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Nadslav není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobováni vodou individuálně z domovních studní.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů velmi negativně, část studní vyschla.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V roce 2019 byl vyprojektován vodovod, který bude zásobovat Střevač, Nadslav a Štidla.
Vodovod bude napojen na skupinový vodovod Kopidlno.
Vzhledem ke konfiguraci terénu bude na přívodním řadu do obce vybudována akumulace s ATS, která zajistí dostatečný tlak v celém vodovodním systému pro všechny 3 lokality.
Podrobněji viz karta obce Střevač.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Nouzové zásobení obyvatel místní části Nadslav se předpokládá dovozem vody z vrtu RK 3 v Batíně.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody a případně i dodávkou z lokálních zdrojů, pokud budou mít dostatečnou vydatnost a voda odpovídající kvalitu.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nadslav - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nadslav - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Nadslav není v součastné době vybudován jednotný způsob zneškodnění odpadních vod.
Ty jsou zneškodňovány individuálně, pomocí žump a septiků, které v obci převládají.
Septiky mají v převážné většině odvedené vody do podmoku.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti místní části bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém zneškodňování odpadních vod.
U rekonstruovaných objektů budou zrevidovány septiky a buď budou doplněny o filtr nebo budou nahrazeny domovní ČOV s příslušným atestem pro vypouštění do vod podzemních.
U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo žumpy.
V každém případě musí být respektováno Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nadslav 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nadslav - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva