Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Stará Paka - CZ052.3604.5210.153826 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Stará Paka

Číslo obce PRVKUK 153826
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.153826
Kód obce 573507
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.153826.01 Stará Paka 15382 153826

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Stará Paka leží v severovýchodní části bývalého okrasu Jičín v těsné blízkosti města Nová Paka, cca 13 km od Jičína v nadmořských výškách 405 – 450 m n.m. Obec má 1408 trvale bydlících obyvatel bydlících v 640 domech určených k trvalému bydlení.
Stará Paka je protáhlou řadovou vsí se zástavbou situovanou po obou stranách protékajícího potoka Rokytky a probíhající hlavní komunikace ve směru JV – SZ. Část zástavby je také situována kolem několika souběžných i křižujících místních komunikací. V jihovýchodní části v mírně členitém terénu plynule navazuje na zástavbu Nové Paky, na severozápadě v členitějším terénu končí obec za železničním viaduktem křižovatkou komunikací.
Zájmové území se nachází v základním povodí Jizerky v dílčím povodí Rokytky, v dolní části se území nachází v povodí Olešky.
V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář " Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚP Stará Paka
Výkres ÚP Stará Paka
Kanalizační řád Stará Paka

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stará Paka Trvale bydlící - - - 1 492 1 500 1 500 1 500
Přechodně bydlící - - - 165 165 165 165
Celkem - - - 1 657 1 665 1 665 1 665

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Stará Paka 2026 2065 2053 2040 2052 2065 2081 2084 2069 2081 2087 2102 2083 2119

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stará Paka - - - 1 487 1 500 1 500 1 500

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 132 132 132 132
Maximální potřeba vody m3/den - - - 165 165 165 165
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 132,25 132,25 132,25 132,25
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 103,89 103,89 103,89 103,89
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 82,55 82,55 82,55 82,55
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 21,33 21,33 21,33 21,33
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 28,36 28,36 28,36 28,36

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Stará Paka je vybudován veřejný vodovod, který je souástí skupinového vodovodu Nová paka - Stará Paka. Zdroje vody pro celý skupinový vodovod jsou rozděleny do tří pramenišť. V prameništi Stupná jsou tři vrty: vrt S1 s povoleným odběrem 10 l/s, vrt S2 s povoleným odběrem 5 l/s a vrt S3 s povoleným odběrem 18 l/s. V prameništi Vrchovina jsou využívány dvě sběrné studny (zářezy + prameny) S1 a S2, obě o vydatnosti 8 l/s (celkem 16 l/s). Třetí, poslední prameniště Karlov využívá tři vrty: K1 vydatnosti 15 l/s, K2 vydatnosti 6 l/s a K3 vydatnosti 5 l/s. Kvalita surové vody ze všech zdrojů je vyhovující. Pro zásobování Staré Paky je podstatné prameniště Karlov situované nad Starou Pakou.
Z prameniště Stupná je voda čerpána do vodojemu Vrchovina, dále přes centrální čerpací stanici v Nové Pace do vodojemu Pošmistrův kopec o objemu 1000 m3 (vysoké tlakové pásmo). Z prameniště Vrchovina je část vody gravitačně přivedena rovněž přes centrální čerpací stanici v Nové Pace do vodojemu Pošmistrův kopec a část vody gravitačně do vodojemu Husův kopec o objemu 200 m3 (nízké tlakové pásmo). Z prameniště Karlov je voda čerpána do vodojemu Stará Paka dno 456,50/ hl. 460,50 m.n.m. o obsahu 700 m3 (nízké tlakové pásmo) pro zásobení Staré Paky, dále je část přečerpávána čerpací stanicí Šlejharova v Nové Pace do vodojemu Pošmistrův kopec. Kapacita vodojemů je v současné době dostatečná.
Hlavním zásobním řadem od zdrojů do vodojemu Stará Paka je DN 225, z vodojemu do centra zástavby DN 250, který se ve Staré Pace dělí na dva řady DN 150 po obou stranách Rokytky. Další rozvodné řady jsou nižších dimenzí, DN 150, 100, 80. Na vodovod je napojeno 1 487 obyvatel.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu Stará Paka bude v návrhovém období prováděna běžná údržba. Staré nevyhovující řady budou v rámci rekonstrukce vyměněny za nové. Nové lokality budou napojeny prodloužením stávajících řadů. Akumulace vody ve vodojemu Stará Paka 2x 350 m3 plně postačí pro potřeby Staré Paky i při rozvoji města.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že skupinový vodovod Stará Paka – Nová Paka je zásoben z více zdrojů je možno při vyřazení jednoho zdroje či prameniště zásobovat obyvatele vodou z ostatních. Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren. Při dlouhodobém výpadku je možno pustit do vodovodu vodu užitkovou a doplnit tím zásobování vodou pitnou pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stará Paka - - - 1 420 1 500 1 500 1 500

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Stará Paka - - - 1 420 1 500 1 500 1 500

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 147,66 147,91 148,17 148,42
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 92,39 92,55 92,71 92,87
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Stará Paka společně s městem Nová Paka má vybudován systém jednotné kanalizace zakončený čistírnou odpadních vod.
Kmenový jednotný sběrač je vybudován podél toku Rokytky a po odlehčení před ČOV svádí potrubím DN 500 odpadní vody na centrální ČOV. Zástavba Staré Paky je dále odkanalizována zejména po spádnicových komunikacích jednotnými stokami o DN 300 – 600 do hlavního sběrače DN1000. Bude nutno doplnit odlehčovací komory před zaústěním těchto vedlejších stok do kmenového sběrače.
Centrální čistírna odpadních vod Stará – Nová Paka byla rekonstruována v r.2013 a má kapacitu 14000 EO. Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s odstraňováním fosforu a kalovým hospodářstvím.
Část obce ležící na levém břehu Rokytky není odkanalizována, případně vybavena pouze nevyhovující dešťovou kanalizací nepřipojenou na ČOV.
Část kanalizačních stok je v majetku obce Stará Paka. Čistírna odpadních vod je v majetku města Nová Paka. Zbývající kanalizace je v majetku VOS a.s. Jičín.
Celý systém je ve správě společnosti VOS a.s. Jičín.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Je potřeba vybudovat levobřežní sběrač, který podchytí odpadní vody dosud volně vytékající do příkopů v lukách inundace Rokytky. Je třeba postupně připojit nové lokality navržené k zástavbě v územním plánu a pak podle finančních možností provozovatele a města pokračovat v rekonstrukci nevyhovujících úseků dnešních stok. Je nutné vybudování odlehčovacích komor, před zaústěním vedlejších stok do kmenového sběrače.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stará Paka 2 000,0 11 500,0 13 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Stará Paka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva