Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Vokšice - CZ052.3604.5207.123773 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Podhradí

Číslo obce PRVKUK 123773
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.123773
Kód obce 573329
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.123773.01 Vokšice 12377 123773

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Vokšice je místní částí obce Podhradí. Leží 1 km severovýchodně v nadmořských výškách 268 – 282 m n.m. Obec má 32 trvale bydlících obyvatel ve 12 domech vedených pro trvalé bydlení.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodů
Situace zás. pit. vodou i odvádění a čišť. OV
územní studie Podhradí_12_18

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vokšice Trvale bydlící - - - 37 45 45 80
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 47 55 55 90

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Podhradí 432 446 448 442 425 430 429 426 446 454 456 472 471 478 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vokšice - - - 0 45 45 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 3 5 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 3 6 10
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 2,67 5,33 8,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 2,67 5,33 8,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Vokšice je řešena individuálním zásobováním vodou – domovními studnami.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro místní část městyse Podhradí -Vokšice je navrženo vybudování vodovodní sítě, jež bude napojena na stávající vodovod v Podhradí. Celková délka zásobních vodovodních řadů ve Vokšicích bude cca 1,2 km. Dále bude vybudována na přívodním řadu redukční šachta. Přívodní řad se plánuje v dimenzi DN 110 délky cca 1,0 km. Tato dimenze byla navržena z důvodu budoucího napojení obce Březina. V součsné době se z technických důvodů uvažuje, že by obec Březina byla napojena přímo na vodovod Jičín na Pražském Předměstí. Zásobní řady jsou navrženy v dimenzi DN 90.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vokšice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Vokšice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,83 5,20 6,57 7,95
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,39 3,25 4,11 4,97
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Dle podkladů městyse zatrubněné úseky odpadů nejsou obecní kanalizací a dle množství napojených obyvatel se nejedná ani o veřejnou kanalizaci dle zákona č. 274/2001 Sb. Místní část Vokšice nemá systém jednotné likvidace odpadních vod. Ty jsou likvidovány individuálně pomocí bezodtokých jímek na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k počtu objektů bude v budoucnu v obci ponechán stávající individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vokšice 6 017,0 0,0 6 017,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Vokšice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva