Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Svatojanský Újezd - CZ052.3604.5207.097250 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Svatojanský Újezd

Číslo obce PRVKUK 97250
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.097250
Kód obce 573302
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2194
Lázně Bělohrad

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.097250.01 Svatojanský Újezd 09725 97250

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Svatojánský Újezd leží ve východní části bývalého okresu Jičín 2,5 km západně od města Lázně Bělohrad v nadmořských výškách 300 – 318 m n.m. Obec má 79 trvale bydlících obyvatel v 26 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 24 objektů určených k rekreaci 75 obyvatel. Západní částí obce protéká místní potok. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.Uzemí se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ Lázně Bělohrad II. stupně.

Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

Situace vodovodu

Situace kanalizace

Kanalizční řád

Studie PROIS

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svatojanský Újezd Trvale bydlící - - - 79 79 79 79
Přechodně bydlící - - - 75 75 75 75
Celkem - - - 154 154 154 154

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Svatojanský Újezd 103 95 96 95 89 94 108 107 98 101 97 102 104 106 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svatojanský Újezd - - - 0 0 0 154

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 5 10 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 6 12 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 5,13 10,27 15,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 5,13 10,27 15,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Svatojánský Újezd nemá vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně pomocí domovních studní. V součastné době nejsou známy žádné problémy s vodou ve studních.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Voda bude dodávána ze skupinového vodovodu Lázně Bělohrad-Jičín. Vodovod Lázně Bělohrad je napojen na vodárenskou skupinu Lázně Bělohrad – Jičín. Vodovod Lázně Bělohrad je zásobován ze tří vrtů J1, J2 a ML-5. Vrty J-1 a J-2 o průměrné vydatnosti 30 l/s a
vrt ML-5 Okrouhlík se nacházejí v prostoru rezervace Jasan. Z vrtu ML-5 je voda upravována na úpravně vody o kapacitě 15 l/s. V úpravně probíhá odstranění agresivního CO2 a odželezování. Ze společné akumulace vody všech tří vrtů je část vody čerpána pro Lázně Bělohrad do vodojemu Horní Nová Ves o obsahu 300 m3 (dno 344,50/ hl. 349,00 m n.m.), část vody čerpány pro Jičín do vodojemu Kamensko a dosahuje 45 l/s.
Množství vyrobené vody je děleno mezi Jičín a Lázně Bělohrad (25 l/s – Jičín, 15 l/s Lázně
Bělohrad).
V obci bude vybudována zásobní vodovodní síť, která pokryje kompletní zástavbu v obci. Přívodní řad by byl dlouhý cca 425 m. Zásobní vodovodní řady by byly provedeny v délce 2043 m.
 
Stanovisko provozovatele vodovodu VOS Jičín:
Připojování dalších lokalit na skupinový vodovod Jičín je podmíněno provedením hydrogeologického posouzení vydatnosti stávajících zdrojů vody, zásobujících skupinový vodovod Jičín, s přihlédnutím ke stávajícím klimatickým změnám.
Letos byla zahájena rekonstrukce úpravny vody v Lázních Bělohradě, ve které je upravována
voda ze 3 vrtů, které zásobují také skupinový vodovod Jičín.
Hydrogeologické posouzení vydatnosti zdrojů vody bude zadáno až po ukončení rekonstrukce
úpravny vody. Realizace je plánována na období 2018 – 2021.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svatojanský Újezd - - - 100 100 100 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Svatojanský Újezd - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 10,00 10,00 10,00 10,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,43 2,43 2,43 2,43
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Svatojánský Újezd má vybudovanou jednotnou kanalizační síť a většina obce je odkanalizována. Kanaliační stoky byly budovány v letech 1969 - 70 a nejnovější části v roce 2001-4 a 2012-13. Kanalizace je provedena o profilu DN 300, stará část z betonového potrubí a nová z PVC v celkové délce 2160 m. Odpadní vody jsou přiváděny do recipientů gravitačně.
Stoka A s přítoky A1 a A2 je vyústěna do potoka Hřídelského a stoky "B + B1, B2 + B3, stoka D a stoky C + C1 jsou svedeny 3 výustěmi do zatrubeného potoka Strahovec. Celkem jsou na kanalizaci 4 výustě. Na kanalizaci jsou provedeny revizní šachty, z nichž většina slouží současně jako výpusti.
Rozhodnutím Městského úřadu v jičíně odboru životního prostředí pod č.j. ŽP-01/15854/2015/ŠK ze dne 28.7.2015 bylo povoleno nakládání s vodami, tj. vypouštění odpadních vod z kanalizace do recipientů. Platnost rozhodnutí bya stanovena do 30.6.2025.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Svatojanský Újezd 6 381,0 200,0 6 581,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Svatojanský Újezd - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva