Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Zelenecká Lhota - CZ052.3604.5207.095036 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zelenecká Lhota

Číslo obce PRVKUK 95036
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.095036
Kód obce 573183
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.095036.01 Zelenecká Lhota 09503 95036

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Zelenecká Lhota leží na západní hranici bývalého okresu Jičín 4 km severozápadně od města Libáň v nadmořských výškách 326 – 332 m n.m. Obec má 120 trvale bydlících obyvatel v 41 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 14 objektů určených k individuální rekreaci.
Dobudoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zelenecká Lhota Trvale bydlící - - - 120 120 120 120
Přechodně bydlící - - - 30 30 35 35
Celkem - - - 150 150 155 155

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Zelenecká Lhota 150 154 151 154 151 155 159 156 146 146 150 157 163 165

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zelenecká Lhota - - - 120 125 130 130

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 19 20 20 21
Maximální potřeba vody m3/den - - - 29 29 30 31
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 19,11 19,64 20,17 20,71
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,60 15,01 15,41 15,82
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 14,54 14,95 15,35 15,75
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,06 0,06 0,06 0,06
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,51 4,64 4,76 4,89

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Zelenecká Lhota je vybudován veřejný vodovod. Jako zdroj vody slouží studna vydatnosti 1,2 l/s umístěná východně pod obcí na pozemku p.č.532/5, k.ú. Zelenecká Lhota v drobném bočním údolí vedoucím k rybníku Ryba. Ze studny je voda čerpána přes automatickou čerpací stanici do obce a dále rozvedena jedním řadem procházejícím celou obec o celkové délce 1,964 km. Vodovod byl vybudován v roce 1972.
Na vodovod je napojeno 123 trvale bydlících obyvatel pomocí 62 kusů přípojek. Vodovod je ve vlastnictví a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu prováděna jen běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obyvatelé při selhání či poruše na vodovodu budou zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zelenecká Lhota - - - 30 30 30 30

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Zelenecká Lhota - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,34 12,39 12,43 12,48
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,72 7,75 7,78 7,81
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve střední části obce se nachází jednotná kanalizace v délce cca 550 m, která je vyústěna do pravostranného přítoku (IDVT: 10178085) vodního toku Bukovina. Vyústění kanalizace bylo nedávno prodlouženo až pod jímací objekt vodního zdroje Zelenecká Lhota – studna Haltýř. Vypouštění odpadních vod bylo povoleno rozhodnutím MěÚ Jičín ze dne 18.10.2013 pod č.j.: MuJc/2013/26726/ZP/Svo.
Ve zbylé části se žádná kanalizace pro veřejnou potřebu nenachází. Při JZ okraji obce je vyhlouben převážně otevřený dren (příkop), do kterého jsou odpadní vody z části nemovitostí vypouštěny. Zde dochází k postupnému vsakování do půdních vrstev.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se řešit nakládání se splaškovými odpadními vodami decentralizovaným způsobem, resp. individuálním čištěním u každé nemovitosti pomocí DČOV nebo septiku se zemním filtrem.
Ve střední části obce, kde se nachází jednotná kanalizace, by byly vyčištěné odpadní vody vypouštěny do této kanalizace. Tímto by byl ochráněn stávající vodní zdroj- studna Haltýř.
Ve zbylé části obce by byly vyčištěné odpadní vody vypouštěny do vsaku s předpokladem, že toto vypouštění by nemělo mít negativní vliv na podzemní vody. Tento předpoklad vychází z dokumentu „Zelenecká Lhota – likvidace odpadních vod zasakováním do půdních vrstev“, který zpracoval v r.2015 ECO-GEO Miroslav Pivrnec. Zde se mj. uvádí, že „ Zastiženy byly převážně hlinité až písčitohlinité sedimenty. Geneticky se jedná o redeponované spraše a proměnlivou příměsí jílů a písků z eluvia podložních hornin. Vzhledem k relativně hluboké hladině podzemní vody a malé propustnosti zemních vrstev proniká odpadní voda provzdušněnou vrstvou velmi pomalu, s velkým zdržením, než dosáhne hladiny podzemní vody. Dochází zde k dalšímu dočištění odpadní vody, které je účinnější než jakékoliv zemní filtry“.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zelenecká Lhota 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zelenecká Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva