Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lukavec u Hořic - CZ052.3604.5204.088838 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lukavec u Hořic

Číslo obce PRVKUK 88838
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.088838
Kód obce 573141
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.088838.01 Lukavec u Hořic 08883 88838

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lukavec u Hořic leží na v jihovýchodní části bývalého okresu Jičín 2,5 km severně od města Hořice v nadmořských výškách 306 – 336 m n.m. Obec má 204 trvale bydlících obyvatel v 71 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 39 objektů určených k individuální rekreaci 80 obyvatel. Střední části obce protéká Lukavecký potok. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída. V návrhovém období se předpokládá výstavba cca 10 nových rodinných domků.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Lukavec u Hořic - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lukavec u Hořic Trvale bydlící - - - 202 202 202 202
Přechodně bydlící - - - 80 80 80 80
Celkem - - - 282 282 282 282

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lukavec u Hořic 289 277 276 281 280 288 295 298 292 305 303 307 313 314 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lukavec u Hořic - - - 120 140 155 170

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 12 14 15 17
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 16 18 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 12,00 13,67 15,33 17,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,00 13,67 15,33 17,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

S ohledem na negativní kvalitu vody v domovních studních byl v obci vybudován veřejný vodovod z místního vodního zdroje (studny Dobeš vč. změkčování a chlorace). Studna má ∅ 1500 mm a je vyhloubena na samém okraji zástavby obce, z tohoto zdroje je zásobována i místní část Dobeš. Za čerpací stanicí ve studni je realizován na celou délku obce Lukavec výtlačný (současně zásobní) řad do zemního vodojemu při silnici Lukavec - Hořice v P. v poloze "za městem", na kótě 345,0 m n. m. Pro kompenzaci vydatnosti studny resp. Kvalitě jímané vody byl zřízen nový vrt východně od obce s perspektivou kapacity 0,6 l/s. Z tohoto vrtu byl vybudován samostatný výtlačný řad d63 přímo do vodojemu.
Povolení k nakládání s podzemními vodami bylo vydáno pod značkou MUHCZP/ 3408/2018/ME.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovod budou v návrhovém období napojovány pouze jednotlivé RD, objekty a bude probíhat běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lukavec u Hořic - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lukavec u Hořic - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci vybudováno pouze několik úseků dešťové kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod. Po návrhovém období bude v obci vybudována místní čistírna odpadních vod Lukavec.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lukavec u Hořic 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lukavec u Hořic - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva