Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jivany - CZ052.3604.5207.061255 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libuň

Číslo obce PRVKUK 61255
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.061255
Kód obce 573124
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.061255.01 Jivany 06125 61255

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Jivany je místní částí obce Libuň. Nachází se 1 km severně v nadmořských výškách 316 – 340 m n. m. Obec má 91 trvale bydlících obyvatel. Dále se v obci nacházejí objekty, které slouží k individuální rekreaci 30 obyvatel. Celou obcí protéká potok Boučnice. V katastrálním území obce Libuň se nachází CHKO Český ráj. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Jivany - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jivany Trvale bydlící - - - 91 91 91 91
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 121 121 121 121

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Libuň 821 774 758 775 779 781 792 812 816 795 787 777 770 808 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jivany - - - 88 88 88 88

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 8 8 8 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 14 14 14
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,20 8,20 8,20 8,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,00 8,00 8,00 8,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,90 7,90 7,90 7,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,10 0,10 0,10 0,10
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,20 0,20 0,20 0,20

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V části obci Jivany je vybudován veřejný vodovod, jenž je součástí vodovodu Libuň. Zdrojem vody je vrt LJ2, u kterého je umístěna čerpací stanice pro výtlak vody do vodojemu Svatý Petr. Tento vodojem je zdrojem tlaku a voda z něj je dopravována do dalších obcí. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel a na vodovodu vysazené hydranty plní též funkci požárního zabezpečení. Vodovod je v majetku obce Libuň a jeho provozovatelem je společnost Stavoka Kosice a.s.
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemních vod bylo vydáno MÚ Jičín, odborem ŽP pod jednacím číslem MuJc/2011/28982/ZP/Svo.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V lokalitě Kozlenec (součást Jivan) bude vybudována vodovodní síť napojená v lokalitě Holenicko (také součást Jivan) na současný vodovod Libuň. Dojde též k rozšíření vodovodní sítě přímo v lokalitě Holenicko. Celková délka nově navrhovaných vodovodních řadů je cca 1,2 km, přičemž pro zásobování pitnou vodou výše položených nemovitostí budou na nové vodovodní síti vybudovány dvě automatické tlakové stanice.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že vodovod Libuň je zásoben pouze z jednoho zdroje není možno obyvatele zásobovat při jeho vyřazení. Obec bude zásobena pomocí cisteren, objekty vlastnící studnu mohou používat vodu z ní jako užitkovou a zbývající jim bude doplněna v balené formě nebo také pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jivany - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jivany - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Jivany nemá vybudovaný žádný kanalizační systém. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně, pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období bude v lokalitách Holenicko a Kozlenec vybudována nová jednotná kanalizační stoka, která bude vyústěna uprostřed lokality Holenicko do potoka Boučnice. Jednotlivé nemovitosti napojené na tuto stoku budou čistit splaškové odpadní vody v tříkomorových septicích s filtry nebo v domovních čistírnách odpadních vod. Délka nově navrhované jednotné stoky je cca 0,75 km. Předpokládá se, že vlastníkem nově navrhované stoky bude Obec Libuň a provozovatelem společnost Stavoka Kosice a.s. (současný provozovatel kanalizace v obci Libuň).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jivany 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jivany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva