Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Libáň - CZ052.3604.5207.081671 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libáň

Číslo obce PRVKUK 81671
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.081671
Kód obce 573108
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.081671.01 Libáň 08167 81671

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Libáň leží 12 km západně od Jičína v nadmořských výškách 228 – 248 m n.m. Město má 1 433 trvale bydlících obyvatel. Dále se ve městě nachází 36 objektů určených pro individuální rekreaci cca 108 obyvatel. Městem protéká Libáňský potok.
V dalším období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Kanalizační řád Libáň 6/2009
Změny ÚP Libáň

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libáň Trvale bydlící - - - 1 475 1 475 1 475 1 475
Přechodně bydlící - - - 108 108 108 108
Celkem - - - 1 583 1 583 1 583 1 583

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Libáň 1669 1699 1714 1712 1714 1738 1744 1715 1730 1764 1867 1951 1900 1866

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libáň - - - 1 414 1 420 1 430 1 440

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 212 212 212 212
Maximální potřeba vody m3/den - - - 246 246 246 246
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 211,86 211,86 211,86 211,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 178,62 178,62 178,62 178,62
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 134,10 134,10 134,10 134,10
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 44,52 44,52 44,52 44,52
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 33,25 33,25 33,25 33,25

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Město Libáň má vybudován vlastní veřejný vodovod. Vodovod je zásoben pitnou vodou ze čtyř vodních zdrojů o celkové vydatnosti 13 l/s. Voda z vodních zdrojů je vedena (ze třech gravitačně, jeden čerpáním) přívodními řady do vodojemu 2 x 150m3, které jsou umístěny na správním území Staré Hrady. Kóta dna vodojemu je 273,35 m n.m. Voda je ve vodojemu chlorována a gravitačně vedena do Libáně. Rozvod pitné vody je proveden po celém městě. Základní síť je z roku 1925 z litinového potrubí a byla postupně doplňována do prostoru nové zástavby s použitím všech druhů materiálu (azbestové potrubí, PVC, Pe). Na vodovod je připojeno 1404 trvale bydlících obyvatel.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající vodovodní síť bude ve městě zachována a bude rozšířena do prostoru nové zástavby. Stávající vodojemy budou rozšířeny o vodojem o obsahu 100 m3. Azbestocementové a část litinového potrubí bude v budoucnu vyměněno.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vodovod Libáň je zásoben pitnou vodou ze čtyř různých zdrojů. Při selhání jednoho ze zdrojů bude systém zásobován ze zbývajících dvou zdrojů. Při vyřazení celého vodovodu bude město zásobeno pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libáň - - - 1 414 1 420 1 430 1 440

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libáň - - - 1 414 1 420 1 430 1 440

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 128,91 128,91 128,91 128,91
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,24 0,24 0,24 0,24
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve městě Libáň byla roce 2009 dobudována celá síť zakončená na centrální čistírnu odpadních vod umístěnou jižně pod městem a vyústí do Libáňského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Kanalizace je vybudována v celém rozsahu obce Libáň a bude prováděna jen běžná údržba. Na kanalizacční síti bude postupně realizováno oddělení dešťových vod, v plochách další zástavby bude navrhována oddílná kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libáň 2 822,0 0,0 2 822,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libáň - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva