Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hřídelec - CZ052.3604.5207.079316 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lázně Bělohrad

Číslo obce PRVKUK 79316
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.079316
Kód obce 573094
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2194
Lázně Bělohrad

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.079316.01 Hřídelec 07931 79316

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hřídelec je místní částí Lázní Bělohrad a leží 3 km severozápadně. Nalézá se v nadmořské výšce 342 - 370 m n.m. Žije zde 106 trvale bydlících obyvatel. Celou obcí protéká Hřídelecký potok. V horní části obce se nachází menší vodní plocha. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída. V budoucnu se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce. Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ Lázně Bělohrad II. stupně.

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“

Formuláře VUME, VUPE 2017

Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti

Územní plán města Lázně Bělohrad

Informace města Lázně Bělohrad

Informace od provozovatele

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřídelec Trvale bydlící - - - 106 106 106 106
Přechodně bydlící - - - 99 99 99 99
Celkem - - - 205 205 205 205

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lázně Bělohrad 3727 3732 3740 3743 3750 3761 3728 3716 3685 3665 3658 3677 3625 3734 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřídelec - - - 101 101 105 105

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 15 15 16
Maximální potřeba vody m3/den - - - 25 25 25 26
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,04 15,24 15,44 15,64
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 11,53 11,68 11,83 11,99
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,39 11,54 11,69 11,84
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,13 0,13 0,13 0,14
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,51 3,56 3,60 3,65

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní část Hřídelec je vybudován veřejný vodovod se třemi vodními zdroji (o vydatnosti cca 2x0,15 l/s a 0,25l/), úpravnou vody Zbelík a zemním vodojemem Haltýř (381,60/380,4 m.n.m.) s akumulační tlakovou stanicí pro 2. tlakové pásmo. Kvalita vody ve zdrojích je pro zásobování pitnou vodou nevyhovující, proto musí být upravována. V letních měsících narůstá potřeba vody a kapacita úpravy je v této době nedostatečná.
  
Vodovod je v majetku města Lázně Bělohrad a provozovatelem je společnost Vodohospodářská obchodní společnost a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Výhledově (předpoklad v roce 2021) bude vodovod v lokalitě Hřídelec z důvodu ztráty kapacity místních podzemních zdrojů připojen na skupinový vodovod Lázně Bělohrad z lokality Lány. Přívodní řád DN 80 je navržen v celkové délce 1275 m s přečerpávací stanicí dopravující vodu do vodojemu Haltýř v Hřídelci přes stávající vodovodní síť. Připojením místní části Hřídelec na veřejný vodovod bude umožněno vyřazení stávajících zdrojů pitné vody, včetně úpravny vody.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo cisternou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřídelec - - - 0 0 105 105

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřídelec - - - 0 0 105 105

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 3,36 6,71 10,07
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 2,10 4,20 6,30
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec není vybavena veřejnou kanalizací. Splaškové vody jsou likvidovány individuálně s využitím čistících zařízení a bezodtokých jímek na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do budoucna bude v obci vybudována splašková kanalizace ukončená čerpací stanicí v nejnižším místě v obci. Z ní budou odpadní vody dopravovány přes obec Lány do kanalizace města Lázně Bělohrad a dále na čistírnu odpadních vod Lázně Bělohrad. Realizace je plánována na rok 2021.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hřídelec 3 059,6 10 300,0 13 359,6

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hřídelec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva