Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Chomutičky - CZ052.3604.5204.052434 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Chomutice

Číslo obce PRVKUK 52434
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.052434
Kód obce 572969
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.052434.01 Chomutičky 05243 52434

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Chomutičky je západní místní částí Chomutic, které leží v jižní části bývalého okresu Jičín cca 10 km západně od Hořic v nadmořských výškách 250 – 256 m n.m. Obora má 48 trvale bydlících obyvatel a protéká kolem ní vodní tok Lužanka. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Chomutice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chomutičky Trvale bydlící - - - 48 48 48 48
Přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
Celkem - - - 53 53 53 53

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Chomutice 630 645 649 651 666 663 662 661 653 646 628 602 591 602 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chomutičky - - - 37 40 42 45

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 5 5 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,70 3,97 4,23 4,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,70 3,97 4,23 4,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Chomutičky má vybudován vlastní veřejný vodovod, který je společný i pro Chomutice a místní část Obora. Vodovod je rozveden do všech místních částí, má vlastní lokální zdroj vody (vrt) a vlastní úpravnu vody. Vydatnost zdroje (vrtu) je 1,0 l/s. Na systém veřejného vodovodu obce a místních částí je napojeno celkem 324 obyvatel.
Rozhodnutí o povolení odběru podzemní vody bylo vydáno MÚ Hořice pod jednacím číslem MUHC-ZP/17062/2015/AK.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé RD, jiné objekty nebo nově zastavěné lokality formou prodloužení vodovodních řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chomutičky - - - 44 44 44 44

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Chomutičky - - - 44 44 44 44

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována splašková kanalizační síť, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod. Většina kanalizace je vybudována jako gravitační. V místech, kde je negativní výškové převýšení, je tento rozdíl překonáván čerpacími stanicemi a šachtami, odpadní vody jsou zde tedy dopravovány tlakově. Čistírna odpadních vod je dimenzována na 700 EO, odpadní vody do ní natékají gravitačně, je umístěna v jihovýchodní části obce Chomutice a je společná pro všechny místní části. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do přilehlého vodního toku Javorka.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV bylo vydáno MÚ Hořice, odborem ŽP pod jednacím číslem MUHC-ZP/12352/2016/AK.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé RD nebo jiné objekty. Dále bude na kanalizaci a ČOV prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chomutičky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Chomutičky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva