Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Pařezská Lhota - CZ052.3604.5207.041271 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Holín

Číslo obce PRVKUK 41271
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.041271
Kód obce 572900
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.041271.01 Pařezská Lhota 04127 41271

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Pařezská Lhota je místní částí obce Holín leží 3,5 km severně od Holína v nadmořských výškách 360 – 406 m n.m. Obec má 69 trvale bydlících obyvatel v 19 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 24 objektů určených pro individuální rekreaci. Pařezská Lhota leží na severním okraji územím Prachovských skal v CHOPAV Severočeská křída. Obec se nachází v CHKO Český ráj. Obcí protéká místní vodoteč.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele vodovodu - VaK Nymburk
Situace vodovod
Situace kanalizace

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pařezská Lhota Trvale bydlící - - - 69 69 69 69
Přechodně bydlící - - - 80 80 80 80
Celkem - - - 149 149 149 149

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Holín 593 601 584 585 590 602 590 583 587 607 600 606 599 603

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pařezská Lhota - - - 69 69 69 70

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 64 64 64 64
Maximální potřeba vody m3/den - - - 84 84 84 84
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 64,39 64,39 64,39 64,39
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 25,79 25,79 25,79 25,79
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,53 18,53 18,53 18,53
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 7,26 7,26 7,26 7,26
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 38,60 38,60 38,60 38,60

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Pařezská Lhota má vybudovaný vlastní veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Střeleč. V katastru obce Střeleč se nacházejí zdroje tohoto vodovodu, vrt ST-1A o vydatnosti 20 l/s. Z vrtu ST1A je voda čerpána přes obec Střeleč do vodojemu Kobyla umístěném východně od obce. Z vodojemu vede vodovodní řad přes obec Pařežská Lhota, dále do VDJ Prachov.
Vodovod je v majetku obce Holín a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna jen běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou bude voda ve studních použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pařezská Lhota - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pařezská Lhota - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 6,62 6,65 6,68 6,71
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 4,14 4,16 4,18 4,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace (povolení vypouštění odpadních vod). U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení s napojením do jednotné kanalizace anebo je likvidace individuální.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Bude zachován decentralizovaný způsob nakládání se splaškovými odpadními vodami jejich čištěním na čistících zařízení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pařezská Lhota 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pařezská Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva