Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Loučná Hora - CZ052.3602.5212.150932 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Smidary

Číslo obce PRVKUK 150932
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.150932
Kód obce 570869
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.150932.01 Loučná Hora 15093 150932

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Loučná Hora leží cca 32 km severozápadně od Hradce Králové, cca 7 km severně od města Nový Bydžov a cca 2 km severovýchodně od obce Smidary, v nadmořských výškách cca 246 – 259 m n.m. Obec má 116 trvale bydlících obyvatel. Zástavba obce se rozprostírá kolem páteřní komunikace.
Obec spadá pod obecní úřad Smidary.
Územní plán předpokládá pouze pozvolný rozvoj obce zejména na základě individuálních aktivit soukromých investorů.
 
Zdroje dat/podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizace PRVK UK"
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu a stávající kanalizace, VaK Hradec Králové, a.s., 2018
Pasport kanalizace v obci Smidary Červeněves, chotělice, Křičov a Loučná Hora, PROIS a.s., 2009
Vybrané údaje ME vodovod: IČME: 5212-750930-48172898-1/1
Vybrané údaje PE vodovod: IČPE: 5212-750948-48172898-1/1-27461211

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Loučná Hora Trvale bydlící - - - 116 120 120 120
Přechodně bydlící - - - 40 40 45 45
Celkem - - - 156 160 165 165

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Smidary 1564 1551 1579 1581 1577 1563 1555 1541 1550 1533 1523 1506 1527 1562 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Loučná Hora - - - 156 160 165 165

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 14 14 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 17 17 17 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 14,01 14,24 14,48 14,71
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,39 12,59 12,80 13,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,58 10,78 10,99 11,19
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,81 1,81 1,81 1,81
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,62 1,65 1,68 1,71

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Loučná Hora je napojena na Vodárenskou soustavu Výhodní Čechy a to napojením z obce Smidary. Přiívodní řad DN 100 mm do obce lemuje příjezdovou komunikaci až do Loučné Hory. Zde se tento řad napojuje již dříve vybudovanou vodovodní síť na území obce Loučná Hora. Vodovod je rozveden po celé obci a napojeni na systém veřejného vodovodu jsou všichni obyvatelé v obci.
Vlastníkem vodovodu je VAK Hradec Králové, a.s.
Provozovatelem vodovodu je Královehradecká provozní, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovodu dle potřeby napojovány nově vybudované nemovitosti na základě individuálních aktivit soukromýh investorů a to prodloužením stávajících řadů. Dále bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková. Hlavní zdrojem pitné vody při nouzovém zásobování je prameniště Nový Bydžov. V souladu s povodňovým plánem dodáva pitnou vodu při nozouvém zásobování jednotka požární ochrany JPO III - Smidary.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Loučná Hora - - - 0 0 0 165

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Loučná Hora - - - 0 0 0 165

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 5,50 11,00 16,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 3,30 6,60 9,90
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace byla budována jako dešťová a odvádí hlavně dešťové a povrchové (a tím i balastní) vody a má dvě výustě. Jedna severnější je vyústěna do odpadní nádrže bez odtoku a druhá jižnější je vyústěna do trativodu a do luk. Výusť V1 disponuje Rozhodnutím o povolení k nakládání s vodami k vypouštění (č.j. NB-V/16038/2018/Mil/2684/2018 5-77-4 ze dne 8.8.2018 vydané MěÚ Nový Bydžov - odbora výstavby a životního prostředí). Toto povolení je platné do 31.8.2023.
Obcí neprotéká žádná vodoteč. Větší část obce má vybudovány septiky nebo žumpy s přepadem, které jsou zaústěny do povrchové kanalizace. Zbývající část obce má žumpy na vyvážení. Odpadní nádrž zarostlá rákosem má určitý čistící efekt, ale přesto je to zdroj hygienických závad, hlavně v létě.
 
V roce 2009 byl zpracován pasport kanalizace v obci Křičov (PROIS, a.s.).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V lokalitě Loučná Hora bude do konce návrhovéo období (rok 2030) vybudována nová oddílná splašková kanalizace, jenž bude napojena v jihovýchodní části obce Smidray napojena na splaškovou kanalizaci v této obci, která je zakončena centrální čistírnou odpadních vod Smidary. Centrální čistírna odpadních vod Smidary bude mít dostatečnou kapacitu i pro napojení odpadních vod ze všech místních částí Obce Smidary, tedy i Červeněves, Chotělic, Loučné Hory a Křičova. Přečištěné odpadní vody z této ČOV budou vypouštěny do Mlýnského náhonu. Celková délka nově navrhované kanalizační sítě činí cca 3,7 km DN 300. Předpokládaný materiál PVC/PE. Předpokládané investiční náklady cca 23,7 mil. Kč
Současná místní povrchová kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.
 
Předpokládané investiční náklady byly stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro orinetančí ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalzací, pro Plány
rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnvoy vodovodů a kanalizací (čj.: 401/2010-15000).
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Loučná Hora 0,0 23 717,0 23 717,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Loučná Hora - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva