Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Měník - CZ052.3602.5212.093076 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Měník

Číslo obce PRVKUK 93076
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5212.093076
Kód obce 570397
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
973 (5212)
Nový Bydžov
Číslo POU
Název POU
2062
Nový Bydžov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5212.093076.01 Měník 09307 93076

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Měník leží cca 21 km západně od Hradce Králové a cca 3 km jihovýchodně od města Nový Bydžov, v nadmořských výškách cca 238 – 266 m n.m. Obec má 340 trvale bydlících obyvatel. V obci převládá zástavba rodinných domů – jedná se o obec venkovského charakteru s drobnou výrobou.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Měník - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Měník Trvale bydlící - - - 340 340 345 350
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 340 340 345 350

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Měník 609 607 604 610 618 613 608 605 595 595 585 587 595 629

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Měník - - - 254 260 295 320

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 32 35 38 40
Maximální potřeba vody m3/den - - - 38 42 45 48
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 31,98 34,75 37,51 40,28
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 28,29 30,74 33,19 35,64
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 19,72 21,42 23,13 24,84
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 8,57 9,31 10,06 10,80
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,69 4,01 4,33 4,65

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V současné době má obec vybudován veřejný vodovod. Zásobení vodou probíhá z vodovodního systému Nového Bydžova hlavním zásobovacím řadem PVC DN 200 mm, který odbočuje z hlavního zásobovacího řadu pro Nový Bydžov v místní části Metličany. Tento řad pokračuje jižním směrem přes obec Humburky, kde jižně pod obcí z tohoto řadu odbočuje zásobní řad DN 100 pro obec Měník. V obci z tohoto hlavního zásobovacího řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu obce. Tlakové poměry obce Měník jsou ovlivňovány vodojemem Prasek (1000 m3, dno 281,84, hl. 286,84 m n.m.). Pro část obce je provedena zesilovací ATS. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požárního zabezpečení. Provozovatelem je Královéhradecká provozní, a.s. a vlastníkem vodovodu je Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé objekty a nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů. Na vodovodu bude také prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Měník - - - 306 306 311 316

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Měník - - - 306 306 311 316

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 31,62 31,95 32,29 32,62
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,72 2,75 2,78 2,81
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,13 1,13 1,13 1,13
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,09 0,09 0,09 0,09

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována nová oddílná splašková kanalizace, která svádí odpadní vody na centrální mechanicko biologickou ČOV Měník, která je umístěna západně u obce. Navržená kapacita této ČOV je 500 EO. Kanalizace je gravitační z trub v materiálu PVC a betonu, v dimenzích DN 100 - 500 mm. Stávající kanalizace je použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků. Veškeré přepady ze septiků a žump byly zaslepeny a převedeny do nové splaškové kanalizace. Provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Měník. ČOV je nyní na hranici své kapacity a neumožňuje rozvoj obce Měník a obce Humburky. Je uvažováno o intenzifikaci ČOV.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění vyčištěných vod z ČOV bylo vydáno MÚ Nový Bydžov pod jednacím číslem V 1868/2014/Viz/2142/2014 5-87-6.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

ČOV je na hranici své kapacity a je nutné uvažovat o intenzifikaci ČOV na kapacitu cca 1000 EO. Malá kapacita ČOV je nyní limitním faktorem pro rozvoj obce Měník a napojené obce Humburky. Obec Humhurky uvažuje o výstavbě vlastní ČOV, tím pádem by kapacita stávající ČOV pro obec Měník byla dostatečná a na ČOV by proběhla pouze rekonstrukce a výměna dožité technologie ČOV. Dále lze uvažovat o doplnění druhého dmychadla a integrovaného hrubého předčištění, které na ČOV Měník chybí. Po realizaci ČOV Humburky bude kanalizace, která převádí splaškové vody z obce Humburky na ČOV Měník, odpojena.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Měník 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Měník - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva