Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Albeřice - CZ052.3610.5214.043460 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Horní Maršov

Číslo obce PRVKUK 43460
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.043460
Kód obce 579262
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2551
Svoboda nad Úpou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.043460.01 Horní Albeřice 04346 43460

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Horní Albeřice (620 - 850 m n.m.) jsou místní částí obce Horní Maršov. Jedná se o horské sídlo s velmi roztroušenou zástavbou.
V turistické sezóně se počet obyvatel v sídle díky přítomnosti přechodných návštěvníků mnohonásobně zvyšuje. V sídle není kromě ubytovacích a stravovacích zařízení žádný subjekt, který by produkoval nadprůměrné množství odpadní vody nebo vody speciálně znečištěné.
Místní část leží v KRNAPu a v CHOPAV Krkonoše. Také se tu nachází ekologicky významná lokalita Krkonoše a ptačí oblast Krkonoše.
 
Podklady:
Sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Horní Maršov
Územní plán obce Horní Maršov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Albeřice Trvale bydlící - - - 5 4 6 8
Přechodně bydlící - - - 80 80 80 80
Celkem - - - 85 84 86 88

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Horní Maršov 1110 1068 1033 1036 1024 1003 996 990 980 973 979 962 935 940

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Albeřice - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Horních Albeřicích je soukromý sdružený rozvod vody, ze kterého je zásoben zlomek přechodných návštěvníků obce. Tento rozvod nemá statut veřejného vodovodu.
Zdrojem pitné vody pro vodovod je prameniště Na Otočce – pramenní zářezy se sběrnou jímkou o objemu cca 5 m3 (-/- m n.m.) vybudované na konci 19.století. Přímo ze sběrné jímky je pitná voda gravitačně vedena PE zásobním řadem DN 5/4“ ke spotřebitelům v Horních Albeřicích.V současné době se v období sucha místní obyvatelé a rekreanti potýkají s nedostatkem vody v jímacích zářezech.Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je sdružení vlastníků zásobených nemovistostí.
 
Zbylá část trvale bydlícího obyvatelstva a přechodných návštěvníků je zásobena pitnou vodou ze soukromých pramenišť. Z těchto zdrojů je voda ke spotřebitelům vedena množstvím soukromých vodovodních rozvodů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k malému počtu trvale žijících obyvatel není do budoucna ekonomicky výhodné budovat v této místní části vodovodní rozvod. V případě pokračujícího vývoje sucha a úbytku vody bude zásobování vodou řešeno novými vrty pro jednotlivé objekty či dle ekonomické dostupnosti společného vrtu s rozvodem pro více objektů. Tato řešení však budou v režii vlastníků nemovitostí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Horní Albeřice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
V případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Horní Maršov.
Dále mohou být pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Albeřice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Albeřice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Horní Albeřice nemají v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Pouze v Horních Albeřicích si majitelé několika soukromých objektů vybudovali splaškovou kanalizaci, kterou jsou splaškové vody odváděny ke zneškodnění na domovní ČOV.
 
Odpadní vody ze zbylé oblasti jsou zachycovány:
v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Trutnov
v septicích s přepadem do trativodů nebo do povrchových vod
v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod
 
Dešťové vody jsou z místní částí Albeřice odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Albeřického potoka.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost místní části Horní Albeřice není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Odkanalizování v místní části Horní Albeřice tak bude i nadále řešeno lokáním způsobem, tj. výstavbou nových nebo rekonstrukcí stávajících bezodtokých jímek pro zachycování odpadních vod, septiků či výstavbou domovních ČOV.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Albeřice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Albeřice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva