Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Lysečiny - CZ052.3610.5214.043451 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Horní Maršov

Číslo obce PRVKUK 43451
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.043451
Kód obce 579262
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2551
Svoboda nad Úpou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.043451.01 Dolní Lysečiny 04345 43451

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dolní Lysečiny (599 - 826 m n.m.) jsou místní částí obce Horní Maršov. Zástavba je soustředěná podél komunikace. Obec leží v KRNAPu a v CHOPAV Krkonoše. Tato oblast také patří k ekologicky významným lokalitám Krkonoš a nachází se tu ptačí oblast Krkonoše. Místní částí protéká Lysečinský potok (lososová voda) a Albeřický potok (lososová voda).
 
Podklady:
Sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Horní Maršov
Územní plán obce Horní Maršov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Lysečiny Trvale bydlící - - - 35 33 38 40
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 85 83 88 90

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Horní Maršov 1110 1068 1033 1036 1024 1003 996 990 980 973 979 962 935 940 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Lysečiny - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Dolní Lysečiny není veřejný vodovod. Část trvale žijících obyvatel a přechodných návštěvníků je zásobena pitnou vodou ze soukromých pramenišť. V současné době se v období sucha místní obyvatelé a rekreanti potýkají s nedostatkem vody v jímacích zářezech.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k malému počtu trvale žijících obyvatel není do budoucna ekonomicky výhodné budovat v této místní části vodovodní rozvod. V případě pokračujícího vývoje sucha a úbytku vody bude zásobování vodou řešeno novými vrty pro jednotlivé objekty či dle ekonomické dostupnosti společného vrtu s rozvodem pro více objektů. Tato řešení však budou v režii vlastníků nemovitostí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní části Dolní Lyseciny nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Horní Maršov.
Dále mohou být pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Lysečiny - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Lysečiny - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Dolních Lysečiny nemají v současné době systém veřejné kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Trutnov, v septicích s přepadem do trativodů nebo do povrchových vod, v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
Dešťové vody jsou z místní částí Lysečiny odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Lysečinského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

S ohledem na velikost místní části Horní Lysečiny není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Odkanalizování v místní části Horní Lysečiny tak bude i nadále řešeno lokáním způsobem, tj. výstavbou nových nebo rekonstrukcí stávajících bezodtokých jímek pro zachycování odpadních vod, septiků či výstavbou domovních ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Lysečiny 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Lysečiny - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva