Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Horní Kalná - CZ052.3610.5215.043052 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Horní Kalná

Číslo obce PRVKUK 43052
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.043052
Kód obce 579254
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.043052.01 Horní Kalná 04305 43052

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Horní Kalná (380 - 430 m n.m.) je obec s venkovskou zástavbou roztroušenou podél silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně cca 13% počtu trvale bydlících obyvatel. V obci je PHO II. zdroje pitné vody pro obec. Obcí protéká vodohospodářsky významný tok Kalenský potok, dále obcí protéká Lhotský potok a Příčnice. Po katastrální hranici s obcí Kunčice n. Labem protéká Labe.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017, 2018
Provozní řád vodovodu 2018
Zákres stávajících a nových sítí vodovodu vč. objektů na síti
Informace obce Horní Kalná

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Kalná Trvale bydlící - - - 372 370 390 410
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 422 420 440 460

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Horní Kalná 340 358 359 367 360 360 355 365 372 366 370 373 366 375 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Kalná - - - 80 85 200 250

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 18 31 44 57
Maximální potřeba vody m3/den - - - 25 42 60 77
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 18,25 31,18 44,10 57,03
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,33 21,06 29,80 38,53
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,96 18,72 26,49 34,25
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,37 2,34 3,31 4,28
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,92 10,11 14,31 18,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Horní Kalná má veřejný vodovod, ze kterého je zásobena přibližně čtvrtina trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Horní Kalná.
  
Zdrojem pitné vody pro místní vodovod je vrtaná studna Horní Kalná. Jedná se o vrt hluboký 29 m zrealizovaný v roce 2001. Vydatnost zdroje je 0,8 l/s. Ze zdroje je voda čerpána výtlačným vodovodním potrubím do vodojemu Horní Kalná.
 
Vodojem Horní Kalná - jednokomorový zemní vodojem o objemu 20 m3 (420 m n.m.). Ve vodojemu je voda hygienicky zabezpečována chlorováním a zároveň je doplněno filtrační zařízení na odstranění uranu. Dle dlouhodobých výsledků rozboru vody se uran nevyskytuje. Z vodojemu Horní Kalná je pitná voda gravitačně vedena PE zásobním řadem DN 110 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v obci.
 
Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Informace o kvalitě vody ve studních nejsou k dispozici.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci bude rozšířena vodovodní síť do celé obce. Trasy navrženého vodovodu budou napojeny na nový vodojem, na navržené řady a rovněž na původní páteřní rozvody, které jsou z minulosti položeny pod stávající vodojem. Starý vodojem (20m3) bude zcela vyřazen z provozu a nahrazen novým vodojemem o obsahu 100 m3 (2 x 50m3) s min. hladinou 443,2 m.n.m. Celková délka nově budované vodovodní sítě je cca 6,34 km v DN 50 – DN 100.
 
Zároveň by obec ještě v budoucnu chtěla vodovodní síť doplnit o další zdroj vody kvůli posílení kapacit.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Horní Kalná nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou pro přímou spotřebu bude řešeno jejím dovozem z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Dolní Kalná, případně bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody nebo z cisteren.
 
Dále budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Kalná - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Horní Kalná - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Horní Kalná nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z obce jsou zachycovány:
v bezodtokých jímkách, v septicích s přepadem do povrchových nebo do trativodů, v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou v obci ještě následující producenti většího množství
odpadních vod:
 
HVH spol. s r.o. (slévárna, 15 zaměstnanců, cca 390 m3/rok – produkují pouze splaškové odpadní vody, mají vlastní ČOV s odtokem do Kalenského potoka)
  
Kalenská zemědělská a.s. (43 zaměstnanců, 1368,75 m3/ rok – produkují pouze splaškové odpadní vody, mají vlastní ČOV postavenou v r. 2018 s odtokem do Kalenského potoka)
 
Dešťové vody jsou z  obce odváděny systémem příkopů, struh a propustků do Kalenského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Horní Kalná bude odkanalizování a čištění odpadních vod řešeno individuálně instalací domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí. Domovní ČOV budou řešeny jako 3 komorové biologické septiky s účinným objemem větším jak 3 m3, zakončené zemní filtrací ve smyslu ČSN 756402 a nebo balenými domovními ČOV s certifikátem CE. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Kalenského potoka (DČOV třída III) nebo do podmoků za podmínek stanovených zákonem č. 254/2001 Sb. a Nařízení vlády č. 401/2015 Sb (DČOV třída PZV). Použití bezodtokových jímek bude omezeno na okrajové části obce za podmínek dle ust. § 38 zákona č. 254/2001 Sb.
  
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Kalná 18 937,0 0,0 18 937,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Horní Kalná - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva