Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hajnice - CZ052.3610.5214.036731 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hajnice

Číslo obce PRVKUK 36731
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.036731
Kód obce 579211
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.036731.01 Hajnice 03673 36731

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Hajnice (478 – 598 m.n.m.) je zemědělská obec se značně rozptýlenou venkovskou zástavbou. Počet přechodných návštěvníků dosahuje cca 25% počtu trvale bydlících obyvatel.
V místní části obce Hajnice protéká Hajnický potok, který spadá do lososových vod.
Hajnice leží v CHOPAV Východočeská křída a v PHO II. vnějšího stupně veřejných zdrojů pitné vody.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Informace obce Hajnice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hajnice Trvale bydlící - - - 816 845 880 900
Přechodně bydlící - - - 200 200 200 200
Celkem - - - 1 016 1 045 1 080 1 100

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hajnice 960 958 986 996 1003 1005 1013 992 999 1033 1045 1058 1048 1115

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hajnice - - - 809 840 875 895

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 126 126 126 126
Maximální potřeba vody m3/den - - - 127 127 127 127
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 100,67 104,24 107,81 111,37
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 75,36 78,03 80,70 83,37
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 75,36 78,03 80,70 83,37
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 25,31 26,21 27,11 28,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Hajnice má místní vodovod, ze kterého je zásobována vlastní obec Hajnice vč. místní části Výšinka a dále obce Maršov u Úpice a Libňatov. Vodu dále odebírají i VaK Trutnov pro místní část města Trutnova - Studenec a VaK Náchod. V Hajnici je z místního vodovodu zásobena většina trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva.
Zdrojem pitné vody pro obec je vrtaná studna HA-1. Vrt HA-1 byl vyhlouben v roce 1991, je hluboký cca 85 m, má max. vydatnost cca 30 l/s a průměrnou vydatnost cca 9,5 l/s. Přímo u vrtu je čerpací stanice Luka, ze které je voda čerpána PVC výtlakem DN 160 do vodojemu Mravenčí Domky.
Vodojem Mravenčí Domky - zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2x250 m3 (542,0/537,0 m n.m.) vybudovaný v roce 1991. Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PVC zásobním řadem DN 225 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Hajnici.
Pod vodojemem Mravenčí Domky je ze zásobního řadu odbočka DN 160, kterou je pitná voda vedena do Náchodského okresu směrem na Mezilečí a Hořičky. Z rozvodu v Hajnici je protažen vodovodní řad do Maršova u Úpice a Libňatova. Na trase tohoto potrubí je provedena odbočka do místní části Trutnova – Studence.
 
Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Hajnice.  
 
Zbylá část trvale i přechodně bydlícího obyvatelstva je zásobena pitnou vodou ze soukromých studní. Informace o kvalitě vody ve studních nejsou k dispozicí.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém vodovodu bude zachován. Dále budou v následujících letech na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Hajnice nemá náhradní zdroj pitné vody, ale pro nouzové zásobení obce v případě místní i rozsáhlé havárie, bude použita vrtaná studna HA-1.
Zdroj HA-1 je zařazen jako zdroj pro havarijní zásobování pitnou vodou a slouží pro nouzové zásobování celého regionu. Studna je v oploceném areálu, který je přístupný po zpevněné cestě. Vrt leží mimo zátopovou oblast místní vodoteče.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hajnice - - - 680 700 720 740

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hajnice - - - 680 700 720 740

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 72,61 74,75 76,88 79,02
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 34,42 35,43 36,44 37,46
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Hajnice má v současnosti kanalizační systém pro téměř celou obec. V místní části byla vybudovaná splašková kanalizace, kterou je odpadní voda odváděna ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod. Jedná se i biologicko-mechanickou ČOV (projektovaná kapacita 1250 EO), vybudovanou v roce 2015. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je obec Hajnice.  
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou v obci ještě následující producenti většího množství
odpadních vod:
HLF s.r.o. (výroba autopříslušenství, cca 50 zaměstnanců, splaškové odpadní vody jsou odváděny do veřejné splaškové kanalizace).
Barevné domky Hajnice (domov pro osoby se zdravotním postižením, cca 100 trvale žijících obyvatel, splaškové odpadní vody jsou odváděny do veřejné splaškové kanalizace).
 
Odpadní vody ze zbývající části obce jsou zachycovány na lokálních ČOV s odtokem do povrchových vod, v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV, v septicích s přepadem do povrchových vod do dešťové kanalizace a v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
Dešťové vody jsou z cca 10 % obce odváděny dešťovou kanalizací (betonové trouby DN 500), vyústěnou na
 
příhodných místech do Hajnického potoka. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků do potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající systém kanalizace bude zachován. Dále budou v následujících letech na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících stok a bude prováděna běžná údržba.
 
Likvidace odpadních vod ze zbývající části Hajnice a Nesytá bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hajnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hajnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva