Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Slemeno - CZ052.3610.5215.150452 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dolní Kalná

Číslo obce PRVKUK 150452
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.150452
Kód obce 579157
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.150452.01 Slemeno 15045 150452

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Slemeno (360 - 385 m n.m.) je místní částí obce Dolní Kalná. Sídlo má poměrně soustředěnou venkovskou zástavbu.
Počet přechodných návštěvníků dosahuje cca 12% počtu trvale bydlících obyvatel. Sídlem protéká Slemenský potok, který se pod ním zaúsťuje do Kalenského potoka, což je vodohospodářsky významný tok.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a předpokládaných tras kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Dolní kalná
Územní plán obce Dolní Kalná z r. 2010. Obec řeší změnu územního plánu.
Provozní řád Dolní Kalná

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slemeno Trvale bydlící - - - 134 134 134 134
Přechodně bydlící - - - 17 17 17 17
Celkem - - - 151 151 151 151

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Dolní Kalná 663 681 686 686 682 683 680 689 682 692 693 687 671 679 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slemeno - - - 86 90 90 90

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 14 15 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 19 19 20 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,70 14,13 14,57 15,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,95 11,30 11,65 12,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,22 8,48 8,74 9,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,73 2,82 2,91 3,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,75 2,83 2,92 3,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Slemeno má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. V roce 1999 proběhla rekonstrukce vodovodních rozvodů. Celková délka vodovodního potrubí vč. přivaděče je cca 2,18 km. Vlastníkem a provozovatelem je Obec Dolní Kalná.
  
Zdrojem pitné vody pro místní část je kopaná studna Slemeno vybudovaná v roce 1999. Zdroj má min. vydatnost 0,29-0,5 l/s. Kvalita vody vyhovuje platným předpisům, množství dusičnanů přesahuje doporučenou hodnotu.
Přímo u zdroje je čerpací stanice Slemeno. V čerpací stanici je voda hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného. Z čerpací stanice je voda čerpána přes spotřebiště PE řadem DN 90 do vodojemu Slemeno, který funguje jako vodojem za spotřebištěm.
Vodojem Slemeno – zemní jednokomorový vodojem o objemu 50 m3 (cca 410 m.n.m.) postavený v roce 1999. Z vodojemu Slemeno je pitná voda gravitačně vedena PVC zásobním řadem DN 100 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v místní části.
 
Vodovod Slemeno je starým potrubím propojen s vodovodem Dolní Kalná. Propojení v současné době není využíváno s ohledem na jeho technický stav.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování obce pitnou vodou zůstane zachován i v budoucnu. V následujících letech budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.
 
Do budoucnosti by bylo vhodné zrekonstruovat propojovací řad mezi místními částmi Dolní Kalná a Slemeno a využít ho v případě nedostatku pitné vody ve Slemenu. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Slemeno nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva vodou pro přímou spotřebu bude řešeno jejím dovozem z Dolní Kalné nebo z dalšího nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečnými kapacitními zdroji, případně bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody nebo z cisteren.
 
Dále budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v  
omezené kapacitě.
 
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno – odběrem z individuálních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slemeno - - - 0 0 30 80

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slemeno - - - 0 0 30 80

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 4,00 8,00 12,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 6,27 12,53 18,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Slemeno nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody z obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách s pravidelným vyvážením, v domovních mikročistírnách s odtokem do povrchových vod.
 
Dešťové vody jsou z cca 10 % obce odváděny do zatrubněného místního potoka. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků do Slemenského potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Slemeno je vzhledem k možnému ohrožení kvality pitné vody z obecního zdroje umístěného uprostřed zástavby uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a s výstavbou nové čistírny odpadních vod ve Slemeně, na kterou budou odváděny splaškové vody. Čistírna je navržená jako mechanicko-biologická. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěné do bezejmenného potoka. S ohledem na členitost území, na kterém se místní část rozprostírá, bude tato místní část odkanalizována systémem gravitační a tlakové kanalizace.
 
Kanalizační síť v celkové délce cca 1,95 km bude vybudována z potrubí profilů DN 50 až DN 250.
 
Likvidace odpadních vod ze zbývajících okrajových a odloučených částí zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
  
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Investiční akce obce Dolní Kalná budou rozděleny do několika etap v závislosti na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací. Realizace stavby v místní části Slemeno bude jednou z těchto etap.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slemeno 0,0 9 932,0 9 932,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slemeno - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva