Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Čistá v Krkonoších - CZ052.3610.5215.020681 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Černý Důl

Číslo obce PRVKUK 20681
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5215.020681
Kód obce 579114
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1228 (5215)
Vrchlabí
Číslo POU
Název POU
2577
Vrchlabí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5215.020681.01 Čistá v Krkonoších 02068 20681

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Čistá v Krkonoších (493 - 741 m n.m.) je místní část obce se zástavbou roztroušenou podél státní silnice. V turistické sezóně se počet obyvatel v obci díky přítomnosti přechodných návštěvníků značně zvyšuje. Černý Důl leží v chráněném území KRNAP (3. zóna) a v CHOPAV Krkonoše. Nad obcí jsou PHO veřejného zdroje pitné vody pro Černý Důl, a to PHO I. a II. stupně a k hranici zástavby dosahuje ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů 2. stupně. Obcí protéká vodohospodářsky významný tok potok Čistá.
 
Podklady:
Informace Vodárenské společnosti Lánov spol. s.r.o.
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Černý Důl

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čistá v Krkonoších Trvale bydlící - - - 240 243 250 260
Přechodně bydlící - - - 165 165 190 200
Celkem - - - 405 408 440 460

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Černý Důl 757 748 747 734 721 712 694 689 700 679 683 697 683 703

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čistá v Krkonoších - - - 405 408 440 460

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 184 156 129 101
Maximální potřeba vody m3/den - - - 190 177 163 150
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 170,51 153,54 136,57 119,60
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 73,71 77,51 81,30 85,10
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 43,74 46,03 48,31 50,60
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 29,97 31,33 32,68 34,04
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 8,10 8,47 8,83 9,20

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Městys Černý Důl má obecní vodovod, ze kterého jsou zásobeny vlastní Černý Důl, místní části Čistá a Fořt a částečně obec Rudník (v době aktualizace mimo provoz). Vlastníkem vodovodu je městys Černý Důl a jeho provozovatelem Vodárenská společnost Lánov s.r.o. V Černém Dole je z vodovodu zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo.
 
Zdroje pro obecní vodovod Černý Důl:
zdroj Železný Důl I - odběr povrchové vody ze Srnčího potoka kompletně rekonstruovaný v roce 1994 a 2018, zdroj o průměrné vydatnosti 5 – 15 l/s. Z potoka je voda gravitačně vedena PE přívodním řadem DN 160 přes přerušovací komoru do úpravny vody Nad Miletou.
prameniště Na Janské Lázně - sběrná jímka s jímacími zářezy, vybudované v roce 1909, průměrná vydatnost 2,0 l/s.
Voda je z úpravny vody je vedena do VDJ náměstí a přes trasové redukční ventily je mísena s vodou z prameniště.      
U úpravny vody je vybudován nový VDJ 2x200 m3.
Zdroj Železný Důl II - rezervní zdroj pro obec o vydatnosti 4 – 5 l/s.
 
Povrchová voda ze Srnčího potoka je upravovaná na normou požadovanou kvalitu v úpravně vody Nad Miletou. Úpravna byla dokončena v roce 1996, rekonstrukce 2018 a má kapacitu 15 l/s. Přivedená surová voda je upravována pouze prostou filtrací přes křemičitý písek. Technologické vybavení úpravny vody umožňuje i koagulační filtraci s dávkováním PAX a uhličitanu sodného, čehož je z důvodu dobré kvality surové vody využíváno omezeně v době zhoršené kvality surové vody. Hygienické zabezpečení vody je zajišťováno dávkováním chlornanu sodného. Vlastníkem úpravny vody je městys, provozovatelem Vodárenská společnost Lánov s.r.o.
 
Zásobované území je podle výškového umístění vodojemů rozděleno do různých tlakových pásem.
Vodojem úpravna vody – zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2 x 200 m3, vybudovaný v roce 2007.
 
Vodojem Nad Náměstím - zemní jednokomorový vodojem o objemu 1x250 m3 (669,0/665,0 m n.m.) vybudovaný v roce 1979.
Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena litinovým zásobním řadem DN 125 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům. Vodovodní řady jsou osazeny trasovými redukčními ventily. K zlepšení technické podpory byly důležité body vodovodních řadů napojeny na radiový přenos s dispečinkem u provozovatele.
 
Vodovodní rozvod v Černém Dole je původní ze začátku 20. století, částečně zrekonstruovaný v místech nejčastějších poruch (jedná se o centrální část obce) v 80. letech 20. století. Zásobní řady směrem k Fořtu jsou též původní litinové nebo v částech asbestocementové. V současnosti jsou veškeré kovové rozvody vysoce zainkrustované a je v nich výrazně snížena průtočnost a jsou velmi citelně poruchové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V souladu se záměrem obce Černý Důl budou výhledově do roku 2025 provedeny úpravy vodovodního systému, které zajistí vyšší kvalitu a množství dodávky pitné vody ke spotřebitelům.
V místní části Černý Důl a Čistá dojde ke zkapacitnění vodovodu z DN 80 na DN100/150 (cca délka 3 km) a bude provedena rekonstrukce některých objektů: prameniště Na Janské Lázně. Na daný záměr se nyní zpracovává projektová dokumentace.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Městys Černý Důl má vlastní záložní zdroj pitné vody - zdroj Železný Důl II. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno následovně:
v případě místní havárie bude do systému zásobování pitnou vodou zapojen záložní zdroj, ze kterého bude voda buď dodávána přímo do sítě, nebo dovážena do místního vodojemu cisternami. U zdroje je třeba sledovat kvalitu a zajistit hygienické zabezpečení vody.
Pokud nebude možné využít žádný z místních zdrojů, bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Rudník.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna Lánovská na katastru města Vrchlabí.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.
Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čistá v Krkonoších - - - 130 380 410 420

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čistá v Krkonoších - - - 130 380 410 420

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 13,00 25,33 37,67 50,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,00 9,67 12,33 15,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Městys Černý Důl má v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace.
 
Výstavba nové části byla dokončena v roce 2019 a do června 2020 je ve zkušebním provozu. V rámci této výstavby byla v Černém Dole, včetně místní části Čistá, vybudována oddílná splašková gravitační kanalizace v délce 6,5 km, zakončená mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod, lokalizovanou v Čisté. Kapacita ČOV je 1750 EO pro Q24 = 230 m3/den a látkové zatížení 60 kg/BSK 5. ČOV pracuje na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace s nitrifikací, simultání denitrifikací, biologickým odbourávání fosforu a aerobní stabilizací kalu. Použitím kyslíkové sondy je celý proces plně automatizovaný a je dosaženo optimální dávkování potřebného množství kyslíku pro aktivační a nitrifikační proces. Doba pro denitrifikaci, doba pro přečerpávání vratného kalu a množství přebytečného kalu je nastavena řídím systémem ČOV. Stávající kanalizace byla přepojena do gravitačního systému odkanalizování Černý Důl - Čistá a byla odstavena stávající přečerpací stanice Weber.
 
Pro účinnější technologický proces čištění textilních odpadních vod bude část zástavby (nad přivaděčem Milety, a.s.) zaústěna nadále do stávající ČOV Mileta, a.s. Jde o lokalitu rodinných domů „Mileta“ a nová zástavba „Sluneční stráň“ a hotel Aurum. Kanalizace je vybudována z kameninových trub DN 300 v délce 0,55 km a v roce 1998 byla rekonstruována. Na ČOV Mileta jsou dále také čištěny průmyslové odpadní vody vznikající barvením a úpravou bavlněných textilií a komunální vody ze závodu. Vlastníkem a provozovatelem ČOV je Mileta a.s. Kapacita čistírny je 960 m3/den a BSK5 300 kg/den. Jedná se o mechanicko-biologickou aktivační čistírnu s neutralizací pomocí kyseliny sírové. Odpadní vody natékají přes objekty hrubého předčištění - přes ručně těžený podélný lapák písku (délka 6,0 m) a hrubé automatické česle s průlinami šířky 20 mm – do směšovací jímky (objem 9,5 m3), kam je s dávkováno neutralizační činidlo (koncentrovaná kyselina sírová). Z jímky natéká odpadní voda do vyrovnávacích nádrží a z nich do denitrifikační nádrže /115 m3/ aktivační nádrže. Aktivační nádrž (užitný objem 473 m3) je provzdušňována jemnobublinkovým areačním systémem. Z aktivační nádrže voda odtéká do dosazovací nádrže /244 m3/. Odtok z ČOV Mileta je přes měrný objekt s trojúhelníkovým přepadem do potoka Čistá. Kal z dosazovacích nádrží je čerpán do regenerační nádrže /144 m3/ s jemnobublinkovou areací a samotíží přepouštěn zpět do denitrifikace. Přebytečný kal je z dosazovací nádrže čerpán přes flokuační zařízení do zahušťovacího kontejneru a likvidován specializovanou firmou. ČOV Mileta je po rekonstrukci 2015-6.
 
Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru jsou v obci ještě následující producenti většího množství:
 
Mileta a.s. (bělení a barvení textilií) - hodnoty na vstupu do ČOV: BSK5  225 kg/den, CHSKcr 600 kg/den, NL 38 kg/den, N-NH4 8 kg/den, Nc 15 kg/den, Pc3 kg/den.
 
Dešťové vody jsou z cca 30 % obce odváděny dešťovou kanalizací. Sběrače jsou na příhodných místech zaúsťovány do místních vodotečí. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a propustků do místních vodotečí

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V budoucnu budou dle potřeby napojovány další nové lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.
 
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čistá v Krkonoších 11 050,0 44 452,0 55 502,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čistá v Krkonoších - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva