Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bernartice - CZ052.3610.5214.002755 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bernartice

Číslo obce PRVKUK 2755
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.002755
Kód obce 579050
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2585
Žacléř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.002755.01 Bernartice 00275 2755

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Bernartice (465 - 580 m n.m.) je obec s venkovskou zástavbou roztroušenou podél silnic. Počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně čtvrtiny počtu trvale bydlících obyvatel.
Nad obcí jsou PHO I. a II. vnitřního a vnějšího stupně veřejných zdrojů pitné vody.
Obcí protéká vodohospodářsky významný tok potok Ličná.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Provozní řád pro zásobování pitnou vodou v obci Bernartice 3/2005

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bernartice Trvale bydlící - - - 800 800 800 800
Přechodně bydlící - - - 275 270 270 270
Celkem - - - 1 075 1 070 1 070 1 070

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bernartice 888 907 904 944 950 952 955 955 951 933 924 935 884 889 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bernartice - - - 700 700 700 700

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 91 91 91 91
Maximální potřeba vody m3/den - - - 137 137 137 137
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 91,43 91,43 91,43 91,43
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 91,43 91,43 91,43 91,43
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 81,74 81,74 81,74 81,74
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 9,69 9,69 9,69 9,69
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Bernartice má veřejný vodovod, na který je přes přerušovací komoru Vodní údolí napojena i obec Lampertice. Vodovodní síť se skládá ze dvou vodovodů, jejichž vlastníkem a provozovatelem je obec Bernartice.
V Bernarticích je z vodovodu zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo.
 
Vodovod Bernartice
Zdroje pitné vody pro místní vodovod:
 
- prameniště Vodní údolí – zdroj je z roku 1910, má vydatnost 10 l/s. Ze zdroje je voda gravitačně vedena betonovým žlabem do přerušovací komory tlaku Vodní údolí (objem 3 m3 (-/cca 550,0 m n.m.), kde je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Z přerušovací komory tlaku Vodní údolí je pitná voda gravitačně vedena litinovým přívodním řadem DN 80 do vodojemu U Nedvědů a zásobním řadem DN 100 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Lamperticích.
 
- prameniště Bečkov 1 – pramenní zářezy z roku 1952, má vydatnost cca 0,8 l/s. Ze zdroje je voda čerpána PE přívodním řadem DN 100 do vodojemu Pod Mravenčím vrchem. V čerpací stanici je voda hygienicky zabezpečována chlorováním.
 
Ve vodovodním systému Bernartice jsou dva vodojemy :
- Vodojem U Nedvědů - dvoukomorový zemní vodojem o objemu 2x100 m3 (-/545,0m n.m.). Z vodojemu U Nedvědů je pitná voda gravitačně vedena dvěma samostatnými litinovými zásobními řady DN 150 a DN 100 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Bernarticích.
 
- Vodojem Pod Mravenčím vrchem - jednokomorový zemní vodojem o objemu 200 m3 (-/618,0m n.m.) postavený v roce 1955. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena PE zásobním řadem prům. 90 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Horních Bernarticích.
Spotřebiště rozděleno do tří tlakových pásem, která jsou dána výškovým umístěním vodojemů a funkcí AT-stanice. Tlaková stanice byla vybudována v roce 2003 a posiluje tlak v okrajové části vodovodní sítě.
 
Vodovod Rybena
V centru místní části Vrchová je zdroj Rybena, ze kterého je zásobována zbylá část Bernartic.
Zdrojem pitné vody pro vodovod je prameniště Rybena – sběrná studna s jímacími zářezy a průměrnou vydatností 1,2 l/s. Kvalita vody ve zdroji vyhovuje platným předpisům. Ve sběrné studni je voda hygienicky zabezpečována chlorováním. Ze zdroje je voda gravitačně vedena do vodojemu Rybena.
Vodojem Rybena - jednokomorový zemní vodojem o objemu 5 m3 (-/-m n.m.). Z vodojemu Rybena je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v severní části Bernartic.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovod Bernartice - je kompletně zrekonstruován, probíhá kolaudace poslední etapy. Plánuje se rekonstrukce vodojemu a rekonstrukce přivaděče do vodojemu.
Vodovod Bečkov, čerpací stanice Bečkov - vodovod a vodojem je ve špatném stavu. Vodojem je ve špatném stavu. Plánuje se rekonstrukce vodojemu a rekonstrukce vodovodu.
Vodovod Rybena (Vrchová) - vodovod je ve špatném stavu. Vodojem je v pořádku. Plánuje se rekonstrukce vodovodu. Zvažuje se využití druhého vodojemu včetně prameniště, v současné době není využití (vodojem Rybena).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Bernartice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. z obce Královec.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bernartice - - - 0 0 600 600

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bernartice - - - 0 0 600 600

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 84,36 84,31 84,27 84,22
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 52,79 52,76 52,73 52,70
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Bernartice nemá v současnosti vybudovaný celoplošný systém veřejné kanalizace. Pouze v centru obce je vybudovaná pouze dešťová kanalizace zaústěná do potoka Ličná, která odvádí i v septicích předčištěné splaškové vody. Kanalizace je tvořena betonovými troubami DN 300 v délce 0,65 km.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V Bernarticích navrhujeme vybudovat splaškovou kanalizaci, kterou budou odpadní vody odváděny ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod.
Stávající kanalizace bude nadále použita pouze k odvádění dešťových vod.
Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 3,21 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300. Součástí kanalizační sítě budou dvě čerpací stanice (Q = 1,2 + 1,5 l/s) a dva výtlačné řady DN 80 v celkové délce cca 0,240 km.
Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod pro cca 750 EO. Technologie uvažované ČOV pro 750 EO byla měla být navržena také na intenzivnější odstraňování fosforu z odpadních vod.
Likvidace odpadních vod ze zbylé zástavby bude řešena individuelním způsobem s využitím DČOV a bezodtokých jímek. Ty budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány extenzivní mikročistírny (septik nebo štěrbinová nádrž se zemním filtrem).
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bernartice 0,0 24 091,0 24 091,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bernartice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva