Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolní Předměstí - CZ052.3610.5214.169072 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 169072
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.169072
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.169072.01 Dolní Předměstí 16907 169072

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dolní Předměstí (405 – 470 m n.m.) je místní částí města Trutnov. Navazuje severovýchodně na centrum města Trutnov. Na Dolním Předměstí se nacházejí např. trutnovské čtvrti Česká čtvrť (východní část), Nové Dvory, Smeťák (Stadion II), Úpské nábřeží (Stadion I), Výsluní a Zelený Kopec (část).
Počet přechodně bydlících obyvatel dosahuje zlomek počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán předpokládá rozvoj této místní části. Místní částí protéká Novodvorský potok a podél čtvrti Smeťák protéká řeka Úpa. Dolní Předměstí leží v katastrálním území Trutnov o výměře 11,15 km2
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Předměstí Trvale bydlící - - - 2 593 2 523 2 550 2 550
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 2 693 2 623 2 650 2 650

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 29430 29660 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Předměstí - - - 2 532 2 532 2 540 2 550

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 340 340 341 342
Maximální potřeba vody m3/den - - - 408 409 410 410
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 339,66 340,46 341,27 342,07
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 339,66 340,46 341,27 342,07
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 215,82 216,62 217,43 218,23
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 123,84 123,84 123,84 123,84
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část má veřejný vodovod, ze kterého je zásobeno veškeré trvale i přechodně bydlící obyvatelstvo. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
 
V místní části Dolní Předměstí se nachází stávající čerpací stanice, tak je umístěna ve čtvrti Nové Domy.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Výhledově se uvažuje s postupnou dostavbou sítě do rozšiřující se zástavby, případná obnova vodovodní sítě.
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Jakékoliv realizace staveb budou záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Dolní Předměstí má vlastní náhradní zdroje pitné vody – zdroje Na Struze a Plovárna (u zdrojů je třeba sledovat kvalitu). Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15l/os.den) bude řešeno následovně:

V případě místní havárie budou do systému zásobování pitnou vodou zapojeny záložní zdroje, ze kterých bude voda dodávána do sítě. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná (nebo opět bude řešena manipulací na síti) ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Předměstí - - - 2 532 2 532 2 540 2 550

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolní Předměstí - - - 2 532 2 532 2 540 2 550

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 215,56 216,07 216,58 217,09
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 133,28 133,28 133,28 133,28
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Dolní Předměstí - Trutnov má vybudovaný systém jednotné kanalizace, kterým je odpadní voda odváděna na čistírnu odpadních vod v lokalitě obce Bohuslavice nad Úpou. Kanalizační systém byl budován společně pro města Trutnov, Svoboda nad Úpou, Jánské Lázně a Mladé Buky (v letech 2000-3 byla kanalizační síť rozšířena o cca 1,18 km). Kanalizační zařízení je v majetku a správě společnosti VAK Trutnov a.s.. Na ČOV jsou přiváděny odpadní vody od téměř veškerého obyvatelstva města (trvale bydlící obyvatelé – cca 100 %, přechodně bydlící obyvatelé – cca 90 %). Odpadní vody z ostatních částí města jsou zachycovány v septicích s přepadem do kanalizace (přechodně bydlící obyvatelé – cca 5 %), do trativodů (přechodně bydlící obyvatelé – cca 5 %).
 
Dešťové vody z cca 98 % města jsou zachycovány jednotnou kanalizací a přes odlehčovací komory vypouštěny do řeky Úpy. Dešťové vody z cca 1 % města jsou zachycovány dešťovou kanalizací ve správě Technických služeb a vypouštěny do řeky Úpy. Dešťové vody ze zbylých ploch jsou odváděny do vodotečí systémem příkopů, struh a propustků.
 
Podle zástupce města Trutnova je území města v podstatě stoprocentně pokryto kanalizační sítí a průběžně probíhají pouze dostavby přípojek pro napojení dalších nemovitostí. Bude třeba rekonstruovat stávající kanalizaci a tím snížit množství balastních vod natékajících na čistírnu.
 
Trutnov byl usnesením vlády ČR č. 1236 z 9.12.2002 zařazen do kategorie aglomerací s velikostí nad 10 000 EO, u kterých se předpokládá zajistit požadavky směrnice 91/271/EHS do konce roku 2010.V Regionálním plánu implementace byla v Trutnově navržena postupná dostavba kanalizačních sběračů v dalších částech města.
 
Celková produkce znečištění v aglomeraci Trutnov překračuje 10 tis. EO. Z tohoto důvodu byla aglomerace Trutnov zařazena do kategorie nad 10 tis. EO.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Dolní Předměstí má v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
 
Průběžně probíhají pouze dostavby přípojek pro napojení dalších nemovitostí. Bude třeba rekonstruovat stávající kanalizaci a tím snížit množství balastních vod natékajících na čistírnu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Předměstí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolní Předměstí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva