Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Starý Rokytník - CZ052.3610.5214.155195 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Trutnov

Číslo obce PRVKUK 155195
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.155195
Kód obce 579025
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2569
Trutnov

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.155195.01 Starý Rokytník 15519 155195

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Starý Rokytník (400 - 440 m n.m.) je místní částí města Trutnov. Nachází se přibližně 3,5 km na jihovýchod od centra města Trutnov. Jedná se o sídlo s poměrně roztroušenou venkovskou zástavbou podél komunikace III.třídy, kde počet přechodných návštěvníků dosahuje přibližně pětiny počtu trvale bydlících obyvatel. Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce. Obcí protéká Mlýnský potok a bezejmenná vodoteč. Starý Rokytník je také název katastrálního území o rozloze 14,78 km2. V katastrálním území Starý Rokytník leží i Nový Rokytník.
Obec se nachází na území vysokého rizika výskytu radonu.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Podklady od společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Informace obce Trutnov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starý Rokytník Trvale bydlící - - - 340 374 385 400
Přechodně bydlící - - - 75 75 75 75
Celkem - - - 415 449 460 475

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Trutnov 31005 31074 30957 30860 30808 30893 30812 30680 30577 30372 30234 29958 29430 29660

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starý Rokytník - - - 320 320 325 330

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 44 44 44 45
Maximální potřeba vody m3/den - - - 53 53 53 54
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 43,80 44,09 44,39 44,68
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 43,80 44,09 44,39 44,68
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 28,30 28,59 28,89 29,18
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 15,50 15,50 15,50 15,50
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Starý Rokytník je zásobována z veřejného vodovodu, ze kterého jsou zásobeni převážně všichni trvale bydlící obyvatelé a přechodně bydlící obyvatelé. Vodovod je součástí vodovodního systému Města Trutnova a jeho vlastníkem i provozovatelem jsou Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
K původnímu vodovodnímu rozvodu ze 60.let (LT DN 80 dl. 2,59 km) byly v roce 2003 dobudovány další řady (PVC DN 90 dl. 2,31 km). V roce 2004 byl vodovodní rozvod ve Starém Rokytníku dokončen (PVC DN 90 dl. 1,60 km) a byl napojen na vodovodní systém Města Trutnova. Propojení bylo provedeno u VDJ Park 2x1500 m3, kde byla vybudovaná čerpací stanice Park (4,0 l/s, H=55 m). Výtlak z ČS (PVC DN 90 délky 2,45 km), byl přes redukční šachtu v bývalé přerušovací komoře PK Starý Rokytník napojen na vodovodní rozvod ve Starém Rokytníku. Z výtlaku bude odbočka (PVC DN 90 dl. 0,2 km) pro zástavbu v ul. Polních Myslivců. Spotřebiště pak tvoří dvě tlaková pásma – horní přes RŠStarý Rokytník, do něhož je voda dodávána z VDJ Park, a dolní zásobované z VDJ Starý Rokytník, do něhož je voda přiváděna z pramenní jímky prostřednictvím ČS Starý Rokytník.
Zásobování dolního pásma ve Starém Rokytníku je možné jak ze stávajícího zdroje, tak z VDJ Park.
Zdrojem pitné vody pro dolní tlakové pásmo je pramenní jímka Starý Rokytník o vydatnosti 3,5 l/s z roku cca 1965. Voda je ve zdroji hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného a přímo ze studny je čerpána do vodovodní sítě. Další zdroj pitné vody je poblíž tohoto zdroje. Jedná se o vrt SR-1 hluboký 70 m a vrt SR-2 s vydatností 3,5 l/s, vyhloubený v roce 1991, které z důvodu vysokého obsahu radonu nejsou provozovány. Z obou zdrojů je voda přivedena do společné sběrné jímky a následně přečerpávána do VDK Starý Rokytník. Zde je voda hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém zásobování pitnou vodou se pak nebude v budoucnu měnit. Pouze v roce 2021 dojde k přepojení na rozvodnou síť zásobovanou z VDJ Trutnov – Park, stávající pramenní jímka bude rezervním zdrojem. Dále budou v následujících letech na vodovod dle potřeby napojovány nové rodinné domy prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Místní část Starý Rokytník nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno:

V případě místní havárie bude pitná voda dodávána z nejbližšího veřejného vodovodu, tj. z města Trutnov. Pokud nebude možné využít žádný ze zdrojů trutnovského vodovodního systému, bude pitná voda dodávána z rýchorského prameniště či zvýšením odběrů ze Sejfského prameniště. Dále by bylo možné manipulací na síti pokrýt část dodávky vody ze zdrojů nad Janskými Lázněmi (prameniště Zrcadlovky, Zinneckrovky – oba zdroje přes ÚV Janské Lázně) nebo z prameniště Modré Kameny s (nevýznamnou) výpomocí prameniště Voletiny.

 

V případě havárie postihující rozsáhlejší území bude rovněž voda dodávaná ze zdroje trutnovské sítě nebo bude náhradním zdrojem pitné ÚV Pec p/S při spuštění čerpací stanice odebírající vodu z Úpy.

 

V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

 

Případné zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace. Voda by byla dodávána jako užitková pouze tehdy, jednalo by se o vodu z dostupných zdrojů, která by např. momentálně nevyhovovala svou jakostí požadovaným limitům.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starý Rokytník - - - 0 0 0 325

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Starý Rokytník - - - 0 0 0 325

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Starý Rokytník nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace.
 
Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na zemědělsky obhospodařované pozemky (trvale bydlící obyvatelé – cca 10 %, přechodní návštěvníci – cca 10 %) a v septicích s přepadem do vodoteče (trvale bydlící obyvatelé – cca 60 %, přechodní návštěvníci – cca 60 %), nebo do trativodů (trvale bydlící obyvatelé – cca 30 %, přechodní návštěvníci – cca 30 %).
 
Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Starý Rokytník bude odkanalizování a čistění odpadních vod, do doby realizace splaškové kanalizace, řešeno individuálně instalací domovních ČOV u jednotlivých nemovitostí. Domovní ČOV budou řešeny jako 3 komorové biologické septiky s účinným objemem větším jak 3 m3, zakončené odtokem do vodoteče a nebo balenými domovními ČOV s certifikátem CE. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do řeky Úpy (DČOV třída III) nebo do podmoků za podmínek stanovených zákonem č. 254/2001 Sb. a Nařízením vlády č. 401/2015 Sb.
 
V místní části Starý Rokytník je výhledově (po roce 2030) uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce cca 2,38 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací s kapacitou 400 EO.
 
Navržené technické řešení výstavby kanalizace a ČOV může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vyššímu podílu nákladů na jednoho napojeného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech města a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Starý Rokytník 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Starý Rokytník - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva