Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Peklo - CZ052.3607.5213.118877 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Vamberk

Číslo obce PRVKUK 118877
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.118877
Kód obce 576883
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2429
Vamberk

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.118877.01 Peklo 11887 118877

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Peklo nad Zdobnicí je spolu s Merklovicemi místní částí města Vamberk, které je významným sídlem v jižní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou.
Všechny tyto části tvoří jeden urbanistický celek. Vamberk je  střediskem poskytující okolním obcím služby ve vyšší občanské vybavenosti.
Hlavní komunikační spoj tvoří silnice I/11 Hradec Králové – Žamberk s odbočením silnice I/14 do Rychnova n.K. a dále do Náchoda. Peklo n.Z. je přístupné místní komunikací ze severovýchodní části Vamberka, která pokračuje přes Roveň a Novou Ves do Rychnova n.K. nebo odbočkou z I/11 v osadě Libštejn.
Celé území se nachází v povodí Zdobnice a přítoku bezejmenného potoka, čísla hydrologického povodí 1-02-01-049,
Vlastní obec Peklo n.Z. má nadmořskou výšku kolem 340,00 - 370,00 m.
 
Zástavba v obci Peklo n.Z. je spíše venkovského charakteru s rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi. Část objektů je využívána k rekreaci.
Na území obce nejsou průmyslové podniky, spíše drobné živnosti a zemědělská zařízení.
Jaký bude vývoj města ve výhledovém období, můžeme se jenom dohadovat, protože v současné době chybí platný územní plán, vycházející z reálných podkladů a možností území. Podle vyjádření zást. města se dá očekávat rozvoj výstavby rodinných domků v lokalitě v jihozápadní části města nad údolím Zdobnice. Zvýšený tlak na novou obytnou výstavbu se dá očekávat i v místních částech, zejména v Merklovicích. Doporučován bude jistě i přírůstek ubytovací kapacity pro rozvoj cestovního ruchu a rekreace.
 
Peklo nad Zdobnicí, stejně jako Vamberk leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská Křída, vyhlášené nařízením vlády č.85/1981 Sb.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Peklo Trvale bydlící - - - 355 360 360 370
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 415 420 420 430

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vamberk 4698 4649 4680 4654 4594 4576 4581 4595 4536 4532 4567 4579 4530 4607

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Peklo - - - 280 320 340 340

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 50 51 51 52
Maximální potřeba vody m3/den - - - 65 66 66 67
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 50,40 54,00 57,60 61,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 28,00 30,00 32,00 34,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 28,00 30,00 32,00 34,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 22,40 22,40 22,40 22,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Celé území města i místních částí je zásobováno vodou ze skupinového vodovodu Vamberk, který je ve vlastnictví města a provozuje jej Vamberecká voda s.r.o.. Slouží k zásobování Vamberka, Merklovic, Pekla nad Zdobnicí a Rovně. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel.
Podrobný popis stávajících zařízení je shodný s textovou částí pro město Vamberk. Do vodovodní sítě se čerpá z vodojemu horního tlak. pásma Vamberk a dále je odtud napojena i síť v obci Roveň.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Systém skupinového vodovodu, který je v území provozován je ucelený a provozně vyhovující. Zdroje jsou kapacitně vyhovující a nadnesené bilance z původního územního plánu nutno brát s velkou rezervou. Současná fakturovaná hodnota denního maxima pro celou skupinu činí cca 8 l/s, i se všemi ztrátami činí 14 l/s. Využitelná kapacita zdrojů je 30 l/s a je dostatečná i pro větší nárůst výstavby objektů pro bydlení. Také kapacita vodojemů je zatím vyhovující, ve výhledu však přesto doporučujeme přepočet akumulace podle návrhu rozvoje území v novém územním plánu.
Dále bude potřeba rozšířit vodovodní síť do míst nové zástavby podle zastavovacích plánů jednotlivých lokalit.
Kapacita skupinového vodovodu umožní rozvoj území obcí Vamberecka, tedy i Pekla nad Zdobnicí.
V roce 2022 je navržena v Pekle výstavba nového vodovodního řádu DN80 k zokruhování stávajícího veřejného vodovodu v délce cca 1,5 km s 15 novými přípojkami.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení obyvatel Vamberka a místních částí, tedy i Pekla n.Z. je vrt P1 v Potštejně, který je vzhledem k absenci širších ochranných pásem vybrán jako jeden z možných zdrojů náhradního zásobení v regionu. Jeho kapacita je 1.728 m3/den.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.
Od roku 2020 se předpokládá uvedení do provozu vrtu ve Vamberku Park.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Peklo - - - 0 0 240 280

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Peklo - - - 0 0 240 280

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 10,40 20,80 31,20
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 62,33 124,67 187,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Město Vamberk má vybudovanou soustavnou síť jednotné kanalizace, na kterou je napojena většina obyvatel. V místní části Peklo n.Z. jsou však pouze stoky dešťové kanalizace a splašky jsou likvidovány individuálně v domovních septicích, DČOV a jímkách na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající stoková síť, která je poměrně ucelená, bude i ve výhledu kapacitně vyhovující, za předpokladu správného provozování, zejména odstraňování nánosů splavenin po přívalových deštích a oprav poškozených úseků. Bude dostatečná i pro napojení nově navrhovaných ploch výstavby. V případě Pekla n.Z to bude zejména otázka kompletace a rekonstrukce stávající stokové sítě.  
 
V roce 2025 je navržena výstavba gravitační kanalizační sítě podél potoka s napojením na stávající kanalizační systém Vamberku v délce 1,5 km DN 250 a 140 nových přípojek, s následnou likvidací na ČOV Vamberk.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Peklo 4 785,0 8 625,0 13 410,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Peklo - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva