Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Malšova Lhota - CZ052.3602.5205.091308 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hradec Králové

Číslo obce PRVKUK 91308
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.091308
Kód obce 569810
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.091308.01 Malšova Lhota 09130 91308

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Malšova Lhota je místní částí statutárního města Hradec Králové. Nachází se na východě Hradce Králové. Malšova Lhota je také název katastrálního území o rozloze 1,94 km2
 
Podklady:
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodů a kanalizací vč. objektů na síti
Podklady od provozovatele
Kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malšova Lhota Trvale bydlící - - - 799 806 804 801
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 799 806 804 801

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hradec Králové 94493 93801 93490 93035 92904 92808 92891 92929 92917 92742 92939 92683 90596 93506

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malšova Lhota - - - 649 649 647 645

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 98 98 98 98
Maximální potřeba vody m3/den - - - 123 123 123 122
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 98,43 98,23 98,03 97,82
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 82,88 82,71 82,54 82,37
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 54,20 54,09 53,98 53,87
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 28,68 28,62 28,56 28,50
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 15,56 15,53 15,50 15,46

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části je vybudován veřejný vodovod, který je součástí Vodárenské soustavy východní Čechy ( (skupinový vodovod Hradec Králové). Na systém veřejného vodovodu místní část obce jsou napojeni téměř všichni trvale bydlící obyvatelé. Část obce je zásobována individuálně z domovních studní.
 
Podrobnější popis vodovodní sítě je uveden v kartě Hradec Králové.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V místní části Malšova Lhota budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající vodovodní sítě a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že skupinový vodovod Hradec Králové je zásobován z více zdrojů (v rámci Vodárenské soustavy východní Čechy), je možné při vyřazení jednoho či několika zdrojů zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zdrojů zbývajících.  Při vyřazení celého systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících domovní studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malšova Lhota - - - 563 563 561 559

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malšova Lhota - - - 563 563 561 559

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 65,16 65,01 64,85 64,70
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 31,25 31,18 31,10 31,03
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 32,49 32,41 32,34 32,26
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 15,59 15,55 15,52 15,48

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Malšova Lhota má jednotnou gravitační kanalizaci. Jednotlivé části Malšovy Lhoty jsou zakončeny kanalizačními čerpacími stanicemi a odpadní vody jsou přečerpávány dále směrem na ČOV Hradec Králové do městské části Malšovice (stoka C1).
 
Malšova Lhota Stříbrný rybník má vybudovanou oddílnou kanalizační síť. Jednotlivé části lokality jsou přečerpávány do centrální KČS. Z této centrální KČS je odpadní voda čerpána do městské části Malšova Lhota.
 
Podrobnější popis kanalizační sítě je uveden v kartě Hradec Králové.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části Malšova Lhota budou v budoucnu napojovány nové lokality rozšířením stávající stokové sítě a bude prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Malšova Lhota 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Malšova Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva