Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hořenice - CZ052.3605.5206.038512 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Hořenice

Číslo obce PRVKUK 38512
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.038512
Kód obce 547531
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.038512.01 Hořenice 03851 38512

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hořenice (259 – 272 m n. m.) leží na katastrálním území Hořenice (638510).
 
Trvale zde žije celkem 149 obyvatel.
Ve výhledu se předpokládá mírný pokles počtu obyvatel.
Průmysl je v obci zastoupen pouze areálem výrobního podniku VODA CZ s.r.o., dále se zde nacházejí drobné provozovny služeb.
 
Zástavba je soustředěna podél místní komunikace. Do konce návrhového období se nepředpokládá výstavba většího charakteru.
 
Hořenice leží v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017, 2018 vodovod a kanalizace
Kanalizační řád Hořenice (B. Kouba, 09/2013)
Informace provozovatele vodovodu Jaroměř
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hořenice Trvale bydlící - - - 149 145 140 141
Přechodně bydlící - - - 2 2 2 2
Celkem - - - 151 147 142 143

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Hořenice 177 165 162 161 148 141 142 139 143 141 145 151 152 148

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hořenice - - - 91 98 110 120

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 5 6 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 3 5 6 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 60,00 60,00 60,00 60,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 45,70 45,70 45,70 45,70
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 43,00 43,00 43,00 43,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,20 0,20 0,20 0,20
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 14,30 14,30 14,30 14,30

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V Hořenicích byl v letech 2012 - 2013 vybudován veřejný vodovod s napojením na vodovodní systém města Jaroměř ve správě společnosti Městské vodovody a kanalizace s.r.o., Jaroměř.
Tím se obec Hořenice stala součástí skupinového vodovodu Jaroměř, který je ovládán vodojemem Zaloňov.
Vodovod je zaveden do všech částí Hořenic a zásobí pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v obci. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 101
Počet přípojek: 56
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody v jímacích objektech je pro stávající i výhledový počet obyvatel dostatečné.
 
Kvalita vody pro konečného spotřebitele je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Suché období letos a v minulých letech se neprojevilo výrazně na vydatnosti stávajících vodních zdrojů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu. U vodovodu Jaoměř je nutné uvažovat o zřízení nového vrtu pro zvýšení spolehlivosti zásobování vodou celého skupinového vodovodu.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme změnu současného stavu.V případě rozvoje bytové zástavby je možno rozšířit vodovodní síť dle potřeby nebo nově budované nemovitosti napojit na stávající rozvody.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Hořenice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Jaroměř (profil Jaroměř, dovozová vzdálenost do 1 km), případně může být voda dovážena z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost 9 km), jestliže bude zdravotně nezávadná. Ve všech případech mohou být využity lokální domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hořenice - - - 139 145 140 141

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hořenice - - - 139 145 140 141

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 8,60 8,62 8,63 8,65
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,50 3,53 3,57 3,60
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,10 0,10 0,11 0,11
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,10 0,10 0,11 0,11

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Hořenice mají vybudovanou jednak dešťovou kanalizaci, jednak oddílnou splaškovou kanalizaci, která podchycuje veškeré splaškové odpadní vody z obce a tyto jsou čerpací stanicí a shybkou pod Labe převáděny do kanalizačního systému města Jaroměř, zakončeného ČOV.
Celková délka oddílné splaškové kanalizace je 2,545 km, gravitační kanalizace DN 250 má 2,053 km, výtlačné potrubí DN 100 má délku 0,492 km. Na splaškové kanalizaci Hořenice je vybudována jedna čerpací šachta.
Na kanalizaci je napojeno 158 obyvatel.
Vlastníkem a provozovatelem splaškové kanalizace je Dobrovolný svazek obcí Jaroměřsko.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající splašková gravitační kanalizace s přečerpáním do Jaroměře, která byla do provozu uvedena v roce 2013, odvádí splaškové vody od téměř všech obyvatel obce Hořenice.
S ohledem na skutečnost, že kanalizační systém je zcela nový a na úplném začátku své životnosti, se nepředpokládají v návrhovém období jeho úpravy.
Pouze podle potřeby rozšiřování zastavěných ploch pro bydlení.
Bude řešena pouze běžná údržba, zejména čerpací techniky, s cílem dosažení maximální efektivity provozu.
Dešťová kanalizace zůstane ve stávajícím stavu i rozsahu, pouze bude podle potřeby opravována, případně podle potřeby rozvoje obce doplňována.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hořenice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hořenice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva