Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Slemeno - CZ052.3607.5213.161802 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Synkov-Slemeno

Číslo obce PRVKUK 161802
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.161802
Kód obce 576816
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.161802.01 Slemeno 16180 161802

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Slemeno se nachází na úbočí údolní nivy řeky Kněžny, mezi Synkovem a Rychnovem. Zástavba (spolu se Synkovem) je rozptýlená kolem komunikace II/318 Častolovice – Rychnov v délce cca 4 km. Nadmořská výška zástavby je cca 280,0 –300,0 m n.m.
Slemeno je místní částí obce Synkov.
 
Počet obyvatel celkem : 81
 
Zástavba je značně rozptýlená podél komunikace, venkovského charakteru (převážně rodinné domky s eventuelním hospodářským zázemím, zčásti využívané i k rekreaci.). Obec leží v povodí Kněžny (dílčí povodí 1-02-02-079).
V obci je pouze zemědělský areál (na hranici se Synkovem) a několik drobných provozoven služeb.
Předpokládá se, vzhledem k vazbě na Rychnov nad Kněžnou, mírný nárůst počtu obyvatel.
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slemeno Trvale bydlící - - - 81 149 159 170
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 101 169 179 190

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Synkov-Slemeno 379 386 385 380 373 384 396 396 402 424 423 429 424 458 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slemeno - - - 81 149 159 150

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 19 24 28
Maximální potřeba vody m3/den - - - 25 32 40 47
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,00 19,26 23,52 27,78
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,49 5,76 7,04 8,31
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,46 5,73 6,99 8,26
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,34 3,34 3,34 3,34

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Slemeno byl vybudován a do provozu uveden v roce 2009 vodovod pro veřejnou potřebu, napojený přes Třebešov, Libel a Synkov z Domašína, který měl být dle PD propojek až na zásobní řad z ÚV Rychnov nad Kněžnou, ale byl ukončen na konci obce Slemeno. Vodovod je napojen na vodovodní skupinu Solnice ze zdroje Císařská studánka (ovládán vodojemem Solnice – 3 x 500 m3 – 368,7 / 372,5 m n. m.). Hlavní řád má DN 150 mm, odbočné řady jsou vybudovány v DN 100 mm a DN 80 mm.
Od redukční a vodoměrné šachty v Synkově vede hlavní přiváděcí řad, zaokruhovaný na ÚV RK (DN 150) a zásobní řad (DN 80), ze kterého jsou napojené jednotlivé nemovitosti v souběhu až k posledním domům v obci Slemeno.
Vodovod je v majetku obce Synkov - Slemeno a provozovatelem je AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou.
Suché období letos a v minulých letech se neprojevilo na vydatnosti stávajících vodních zdrojů pro tento vodovod.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme změnu současného stavu. Vodovod je zaokruhován na 2 nezávislé vodovodní systémy, tudíž může voda být dodávána ze dvou nezávislých zdrojů.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující pro běžné zásobování vodou i pro požární zásah a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Nenapojené trvale bydlící obyvatele je možné napojit domovními vodovodními přípojkami bez výrazné nutnosti rozšiřovat veřejnou vodovodní síť.
V případě realizace soustředěné zástavby je možno realizovat prodloužení stávajícího vodovodu, resp. vybudování odbočných řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro Slemeno se v případě havarijních situací předpokládá dodávka vody z Úpravny vody Rychnov nad Kněžnou a to buď zpětnou dodávkou vody vodovodním řadem nebo v případě omezené vydatnosti systému dovozem z prostoru ÚV Rychnov (dovozová vzdálenost cca 2 km).
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody, případně s využitím místních studní s vyhovující kvalitou a vydatností.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slemeno - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Slemeno - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Slemeno je dnes pouze několik úseků dešťové kanalizace podél místních komunikací, svedených převážně do povrchových příkopů v údolní nivě Kněžny.
Do tohoto systému dešťové kanalizace jsou zřejmě zaústěny i odpadní vody z přilehlých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků, odtoky z ČOV), ve zbývající části obce jsou buď septiky s přepadem do povrchových odpadů nebo u starší zástavby i bezodtoké žumpy.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Uvedení kanalizačního systému obce Synkov do souladu s platnou legislativou bude s ohledem na polohu a výškové členění obce, délku zastavěného území (délka zástavby obcí Synkov-Slemeno je delší než 3 km) a rozptýlenosti zástavby poměrně složité. Další komplikace bude vyplývat z provozních požadavků na provoz kanalizace pro veřejnou potřebu při dodržení ustanovení zákona o VaK - zejména umístění kanalizace na soukromé pozemky.
Po dohodě s obcí proto navrhujeme:
- u stávající zástavby ponechat dnešní systém lokálního čištění, s tím že u rekonstrukcí domků by se dnešní septiky doplnily dalším stupněm čištění (filtrem) nebo nahradily malou domovní ČOV.
- doplnit stávající systém dešťové kanalizace tak, aby na obecní kanalizaci mohlo být připojeno maximum obyvatel.
- čištění odpadních vod u nové zástavby řešit individuelně - přednostně v lokálních ČOV a to buď pro jednotlivé objekty, nebo společně pro malé lokality RD.
- rekolaudovat stávající dešťovou kanalizaci na jednotnou a požádat o povolení k provozování dle zákona o VaK (274/2001 Sb.) v platném znění.
 
V rámci návrhového období doporučujeme zpracovat technicko-ekonomickou studii, která by zhodnotila - hlavně po ekonomické stránce - možné varianty odvedení a zneškodnění odpadních vod z řešeného území a na základě výsledků této TES požádat o změnu PRVK.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slemeno 3 000,0 0,0 3 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Slemeno - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva