Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hraštice - CZ052.3607.5213.149063 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Skuhrov nad Bělou

Číslo obce PRVKUK 149063
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.149063
Kód obce 576778
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.149063.01 Hraštice 14906 149063

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hraštice je venkovské sídlo, ležící při silnici III. třídy ze Skuhrova na Dobré, cca 0,5 km severozápadně od Skuhrova, ve zvlněném předhůří Orlických hor. Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 410,0 – 440,0 m.n.m. Hraštice jsou místní části obce Skuhrov.
 
Zástavba je soustředěná, venkovského charakteru – převážně rodinné domky s eventuálním hospodářským zázemím, značná část objektů je využívána k rekreaci. Obec leží v koncové části Hraštického potoka (pravostranný přítok Ještětického potoka, dílčí povodí 1-02-03-033/1).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od provozovatele
Územní plán obce 2/2018
Kanalizační řád 9/2011
VUME, VUPE 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hraštice Trvale bydlící - - - 70 80 80 80
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 90 100 100 100

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Skuhrov nad Bělou 1082 1077 1086 1097 1093 1096 1094 1089 1104 1110 1121 1115 1116 1156 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hraštice - - - 89 89 89 89

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 16 16 16
Maximální potřeba vody m3/den - - - 28 28 28 28
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,48 7,48 7,48 7,48
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,54 8,54 8,54 8,54
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,54 8,54 8,54 8,54
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,67 3,67 3,67 3,67

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Rychnov – Císařská Studánka, který dnes pokrývá většinu centrální části okresu Rychnov nad Kněžnou.
Vodovodní skupina se dělí na 2 samostatné oblasti, které spolu mohou do jisté míry spolupracovat, ale jejichž propojení je za běžného provozu uzavřeno.
Předmětem dále uvedeného popisu je severní část systému, t.j. skupinový vodovod Císařská Studánka, který v současné době zásobuje obce:
Solnice, Ještětice, Kvasiny, Bílý Újezd, Hroška, Masty, Skuhrov, Brocná, Svinná, Lipovka, Domašín, Černíkovice, Lično, Lokot, Litohrady, Třebešov, Libel, Slemeno, Synkov a severní část města Rychnov n. Kn.
Vodovod je ve vlastnictví sdružení obcí Vodovodní svaz Císařská Studánka se sídlem v Solnici, jeho provoz zajišťuje AQUA servis, a,s, Rychnov nad Kněžnou.
Podrobnější popis vodovodu je obsažen v části Skuhrov nad Bělou.
Vlastní Hraštice jsou napojeny z výtlaku DN 125 z čerpací stanice Kvasiny do vodojemu Hraštice (spolu se Skuhrovem).

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť skupinového vodovodu včetně zdrojů a akumulace je v podstatě vyhovující, je třeba podle podrobnějších zhodnocení počítat s postupnou obnovou a opravami starších úseků potrubí.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdroj vody v Ještěticích (Císařská Studánka) není pro svá poměrně velká PHO a z toho plynoucí zvýšenou citlivost na vnější vlivy vhodný z hlediska požadavků směrnic na zdroje pro nouzové zásobení.
Skupina Císařská Studánka představuje přitom značný nárok na náhradní zásobení (jedná se cca o 7500 obyvatel), je zde proto doporučeno řešení ve více krocích, které uvažuje:
vyloučit odběr z centrální studny v Ještěticích a soustředit se pouze na hlubší vrty. Pokud toto opatření nepřinese potřebný efekt v kvalitě nouzově dodávané vody, bude nutno se soustředit na dodávku vody z Rychnova, kde se jeví možnosti:
nouzová zpětná dodávka ze sítě spodního tlakového pásma v Rychnově
dodávka z horního pásma RK, možnost pokrytí až 100% potřeby – je ve zkušebním provozu
nouzové zpětné čerpání z vrtu RK-2 v Lipovce (voda s obsahem Fe)
 
V obou případech jde o zásobení havarijní s menším tlakem a množstvím (reálné budou omezené odběry v přízemích budov).
Jako poslední krok se pak jeví možnost dovozu vody z Rychnova z prostoru ÚV Rychnov - zdroj NZV vrt RK-1A nebo RK3 (dovozová vzdálenost do centra skup. vodovodu cca 12 km).

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hraštice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hraštice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 8,63 8,63 8,63 8,63
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,40 5,40 5,40 5,40
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není kanalizace, pouze několik krátkých úseků dešťového odvodnění podél silnice.
Čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých nemovitostí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se nadále počítá s decentralizovaným způsobem nakládání se splaškovými odpadními vodami a jejím individuálním čištěním u každé nemovitosti. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny přímo do vodoteče nebo do vsaku.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hraštice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hraštice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva