Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Osečnice - CZ052.3607.5213.112810 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Osečnice

Číslo obce PRVKUK 112810
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.112810
Kód obce 576611
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.112810.01 Osečnice 11281 112810

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Osečnice se nachází v podhorské části centrální části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, asi 3 km severovýchodně od Skuhrova nad Bělou. Obec má typický podhorský charakter s převládající funkcí zemědělskou a rekreační se zaměřením na agroturistiku. Výrobní základnu tvoří hlavně malé živnosti a drobná výroba. Jediným větším podnikem je KADEN, s.r.o. a soukromá zemědělská farma bez zaměstnanců. V obci je dále penzion.
Součástí obce jsou i tři místní části, a to Lomy, Sekyrka a Proloh.
Komunikačně je Osečnice napojena na silnici III.tř. ze Skuhrova n.B., odbočkou v Prolohu.
 
Zástavba převážně rodinných domků a rekreačních objektů se rozprostírá kolem místních komunikací ve výškově členitém terénu v průměrné nadmořské výšce 550,00 m.
Obec leží v povodí Osečnického potoka s drobnými přítoky, číslo povodí 1-02-03-015 a je v oblasti CHOPAV Východočeská křída.
 
Počet obyvatel celkem : 150
 
Z hlediska vývoje trvalého osídlení počítá obec s velmi mírným nárůstem počtu obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2017 vodovod
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osečnice Trvale bydlící - - - 150 150 160 160
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 210 210 220 220

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Osečnice 292 303 292 284 279 283 282 282 278 288 298 303 293 292 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osečnice - - - 140 140 155 158

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 38 39 41 42
Maximální potřeba vody m3/den - - - 45 47 49 51
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 37,52 39,13 40,73 42,34
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 18,60 19,40 20,19 20,99
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 18,60 19,40 20,19 20,99
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 18,91 18,91 18,91 18,91

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena vodou z vlastního systému vodovodu, jehož veškerá zařízení jsou ve vlastnictví obce a provozovatel vodovodu je také obec Osečnice.
 
Zdrojem vody je soustava studní a vrtů v horní části povodí Lomského potoka. Studny jsou širokoprofilové, šachtové, označeny S1 – S5 a vrt je trubní studna s hloubkou 80 m a je označen OS 1.
Souhrnná vydatnost všech zařízení je 1,41 l/s.
Voda ze zdrojů je přečerpávána do vodojemu o obsahu 2 x 75 m3 na úpatí Vlčí hory, s kótami 637,70/641,00. Hlavní čerpací stanice je dimenzována na 3,0 l/s. Z vodojemu je veden do obce přívodní řad PVC 110 mm. Na rozvodnou síť je připojen přes dvě přerušovací komory, z důvodu omezení hydrostatického tlaku v distribuční síti, na normové hodnoty. Tím je oblast zásobování rozdělena na dvě tlaková pásma. Z komory P1 je zásobována jižní část obce a Sekyrky, z komory P2 je zásobován střed obce. Pro zásobování Lomů byla v armaturní komoře vodojemu zřízena v roce 2003 čerpací stanice.
Délka přívodu do vodojemu je 1 300 m a délka rozvodných řadů v profilech PVC 110 a 90 činí 2 700 m.
Celé vodárenské zařízení bylo vybudováno v 80. letech minulého století a je v dobrém technickém stavu.
V surové vodě z vrtu OS 1 se vyskytuje ve zvýšeném množství arzen, jehož obsah, po naředění vodou z ostatních zdrojů, vyhovuje. Ve vodojemu je voda navíc hygienicky zabezpečována dávkováním chlornanu sodného. Kvalita vody je po smíchání v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Vlivem sucha letos a v minulých letech došlo ke snížení vydatnosti zdrojů natolik, že od července 2018 do listopadu 2018 se muselo každodenně dovážet do vodojemu min. 15 m3 vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vlivem sucha došlo ke snížení vydatnosti vodních zdrojů pro celou vodovodní skupinu, které v části roku 2018 vyvolalo potřebu dovážení vody do vodojemu.
Ve spolupráci s odbornou firmou bude v roce 2019 zahájena příprava zajištění nových zdrojů vody. Jejich vydatnost by měla být taková, aby i v suchých letech pokryla potřebu vody pro celou vodárenskou skupinu.
Na základě vytypování lokalit s možným výskytem kvalitní podzemní vody a po vybudování průzkumných vrtů bude známa finanční náročnost akce ve vazbě na využitelné množství vody ve vrtech a následných požadavcích na napojení nových vrtů na stávající vodárenský systém. Na základě těchto nových zkutečností bude PRVK upraven a doplněn jednak popis nových objektů a jednak bude doplněna finanční náročnost těchto prací.
Stávající vrt OS 1 bude v roce 2019 doplněn zařízením na odstarnění arsenu, fungující na principu sorpce. Je prokázáno, že v době zvýšené vydatnosti zdroje je  obsah arsenu ve vodě pod normovou hodnotou. V případě snížení vydatnosti zdroje a tím zvýšení koncentrace arsenu ve vodě bude zařízení uvedeno do funkce a bude arsen odstraňovat. Tímto řešením bude kvalita surové vody z vrtu OS 1 vyhovovat předepsaným hodnotám a voda bude moci být využívána pro zásobování obyvatelstva bez dalšího omezení. Po vyčerpání kapacity sorpční náplně musí být tato vyměněna.
Vodárenské zařízení, které je v Osečnici provozováno, je ucelené a koncepčně vyhovující a kapacita vodovodu (vyjma zdrojové části) po uvedených úpravách umožní rozvoj lokality dle úvah obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Současný zdroj vody vzhledem ke spíše povrchovým odběrům není vhodný pro nouzové zásobení obyvatel Osečnice a místních částí. Vhodný nejbližší zdroj je vrt ND -1 v Deštné v O.h. s kapacitou 345 m3/den.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osečnice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osečnice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Osečnici není v současné době vybudovaný ucelený systém kanalizace s ukončením v centrální čistírně odpadních vod. Existuje tu několik dílčích systémů stok, spíše zatrubněných silničních příkopů, svádějících odpadní vody, převážně dešťové, nejkratší cestou do vodotečí. Ostatní objekty mimo tyto stoky mají odpady zaústěné přímo do vodotečí.
Splaškové vody jsou čištěny individuálně v septicích, případně v lokálních ČOV nebo jsou shromažďovány v žumpách s přepadem.
Pouze splašky z hostince (momentálně mimo provoz) jsou čištěny v malé čistírně TOPAS 20.
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhledové řešení odkanalizování a likvidace splaškových vod v Lomech bude velice obtížné s ohledem na roztroušenost zástavby a také vzhledem k poměrně složité konfiguraci terénu.
Po zkušenostech z jiných, obdobně členěných lokalit je jisté, že náklady vynaložené na vybudování uceleného stokového systému se zakončením ve společné čistírně odpadních vod budou, s ohledem na velikost obce a reálný počet připojených obyvatel, vysoké a v žádném případě nebudou v souladu s měrnými náklady na jednoho napojeného obyvatele, které jsou v současné době požadovány.
Do doby, než bude možno uskutečnit cílový záměr ve zneškodnění splaškových vod, bude stále využíváno současného způsobu individuálního čištění v septicích a malých domovních čistírnách.
Měla by být provedena revize všech čistících zařízení u jednotlivých nemovitostí s cílem omezit vypouštění do vod podzemních odchylně od zákonných předpisů.
U rekonstruovaných a nově vybudovaných objektů by mělo být čištění odpadních vod řešeno v souladu s nařízením vlády 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Pokud by bylo realizováno vypouštění přímo do vodního toku, je potřeba mít na zřeteli současnou právní úpravu (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech).
 
Navíc obec musí v dohledé době veškeré použitelné prostředky investovat do zajištění doplňujícího zdroje pitné vody o vhodné vydatnosti.
 
V návrhovém období není s realizací centrální kanalizace a ČOV uvažováno.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Osečnice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Osečnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva