Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lično - CZ052.3604.5207.095001 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bačalky

Číslo obce PRVKUK 95001
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.095001
Kód obce 553701
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.095001.01 Lično 09500 95001

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Lično obce Bačalky se nalézá v nadmořské výšce 374m a délce přes 2km.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME + VUPE 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lično Trvale bydlící - - - 40 40 40 40
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 50 50 50 50

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bačalky 160 154 154 143 149 150 154 153 156 161 165 159 168 161

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lično - - - 40 40 40 40

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 5 5 5
Maximální potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,00 5,00 5,00 5,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,00 5,00 5,00 5,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Bačalky je vybudován místní vodovod. Jako zdroj vody pro vodovod slouží pramenní jímka umístěná ve střední části místní části Lično. Ze zdroje je voda čerpána výtlačným řadem vedoucím severně nad obcí do vodojemu Bačalky o objemu 60 m3 umístěném v areálu zemědělského družstva na kótě 387,0/384,5 m.n.m.
 
Z vodojemu - armaturní komory je veden zásobní řad PVC DN100, který zásobuje obě části obce, které se nachází ve dvou tlakových pásmech. Pro východní část obce - m.č. Lično je to řad s redukčním ventilem. Celková délka vodovodní sítě je 5,4km.
Na vodovod je napojeno 103 ks vodovodních přípojek. Na vodovod je také napojeno zdejší zemědělské družstvo. Vodojem a zásobovací řad byl vybudován nově v r.2008.
Vodovod je v majetku a správě obce Bačalky.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro vodní zdroj je udělena výjimka z jakosti vody pro ukazatele sírany, konduktivita, tvrdost s platností do 30.4.2028. Zdroj vody je nestabilní jakosti s kolísavou jakostí dodávané vody zejména v jarních měsících, zranitelný i s ohledem na provozovanou zemědělskou činnost v navazujícím okolí vodního zdroje. Od roku 2015 opakovaně pozitivní nález MIBI ukazatelů jakosti vody - 1x 2016, 1x 2017, 1x 2018. Obec ve spolupráci s firmou Vodní zdroje Chrudim provádí hydrogeologický průzkum za účelem získání dalšího zdroje pitné vody - nový pramen. Zároveň vede obec jednání s obcí Dětenice o realizaci přivaděče z obce Dětenice a napojení na vodovod Dětenice, který má dostatečné podzemní zdroje vody v lokalitě Brodek.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že vodovod Bačalky je zásoben pouze z jednoho zdroje, budou obyvatelé při jeho vyřazení, nebo při vyřazení systému vodovodu zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou. Voda z obecních kopaných studní je vodou užitkovou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lično - - - 30 30 30 30

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lično - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,11 4,11 4,11 4,11
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,57 2,57 2,57 2,57
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Bačalky je částečně vybudovaná jednotná kanalizace, která odvádí jak dešťové vody, tak i předčištěné splaškové vody (pomocí septiků) z jednotlivých RD. V obci Bačalky a m.č. Lično je celkem 8 výústí. U nenapojených RD jsou odpadní vody jsou likvidovány individuálně, pomocí bezodtokých jímek a septiků s trativody.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v následném období ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod nebo septiky se zemním filtrem.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lično 3 789,0 0,0 3 789,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lično - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva