Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dlouhá Louka - CZ052.3607.5208.083933 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lípa nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 83933
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.083933
Kód obce 576476
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.083933.01 Dlouhá Louka 08393 83933

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Dlouhá Louka - místní část Lípy nad Orlicí leží v intenzivně urbanizované oblasti jihozápadní části okresu Rychnov nad Kněžnou, v prostoru severně od železniční trati č.20, podél silnice II/304. Zástavba leží v nadmořské výšce cca 255,0 – 260,0 m n.m.
 
Počet obyvatel celkem: 40
 
Zástavba je situována převážně podél komunikace II/304. Jde o kombinaci RD a hospodářských usedlostí, z nichž některé jsou využívány k rekreaci.
V obci není ani průmysl ani drobné provozovny.
PRVK předpokládá do výhledu velmi mírný nárůst počtu obyvatel.
Obcí protéká náhon Alba (dílčí  povodí 1-02-03-006), který spojuje Bělou v Častolovicích, je propojen do Orlice v Týništi n. O. a pokračuje do Dědiny v Třebechovicích.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dlouhá Louka Trvale bydlící - - - 40 45 50 55
Přechodně bydlící - - - 5 5 5 5
Celkem - - - 45 50 55 60

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Lípa nad Orlicí 513 511 520 520 519 522 531 539 558 585 578 572 577 581 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dlouhá Louka - - - 24 28 32 35

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 3 3 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 5 6 7 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,00 3,46 3,92 4,38
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 2,60 3,00 3,39 3,79
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 2,60 3,00 3,39 3,79
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,33 0,33 0,33 0,33

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena z veřejného vodovodu, který zásobuje Lípu nad Orlicí a místní část Dlouhá Louka. Vodovod je v majetku obce Lípa nad Orlicí, jeho provoz zajišťuje firma AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou. Na vodovod je napojena většina obyvatel.
Systém vodovodu není technicky dělitelný, tj. uvedený popis se týká celého vodovodu.
 
Zdrojem vody pro vodovod je prameniště umístěné na okraji lesa cca 500 m severně od osady Dlouhá Louka, kde je kopaná studna (profilu 150 cm, hloubka 5 m), ve které je umístěno ponorné čerpadlo. Ze studny se čerpá voda přes ATS do sítě obce (v ATS je voda i hygienicky zabezpečena – chlorovna). Kolem zdroje a ATS je oplocené PHO I. stupně.
Vydatnost studny je dle údajů provozního řádu do 5 l/s, v době sucha ale vydatnost výrazně klesá. V roce 2016 bylo prameniště ještě doplněno o 2 vrty (HV 1 a HV 2) se shodnou hloubkou 40 m. Tyto vrty zajišťují dodávku převážné většiny vody pro obě obce, v případě výpadku některého z vrtů se využije stávající mělčí studna. Na odběr vody z vrtů je vydáno vodoprávní rozhodnutí - povolení k nakládání s vodami včetně ochranných pásem ( vrt HV 1 6,0 l/s max., 40 000 m3/rok, ochranné pásmo 4,1 x 4,1 m; HV 2 2,4 l/s max. OP 4,0 x 4,1 m).
Vodovod byl vybudován v roce 1972 z nevhodného plastového potrubí, které bylo primárně určeno pro rozvody plynu. Hlavní problém spočívá v tom, že potrubí podélně praská. V současné době je nutno vyměnit všechny rozvody v Dlouhé Louce v závislosti na množství finančních prostředků, které se obci podaří nashromáždit (ať už z vlastních zdrojů nebo formou dotace).
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná a po vybudování HV 1 a HV 2 je zásobování plynulé a bez výkyvů vlivem sucha.
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

PRVK předpokládá pouze mírný nárůst nové výstavby a spotřeby vody.
Nově vybudované 2 vrty jsou pro rozvoj obce zcela dostačující a ani v suchém období 2018 nebyly s množstvím vody problémy.
 
Vodovodní síť:
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující pro běžné zásobování vodou z hlediska koncepce a profilů jednotlivých řadů.
Vodovodní síť ale nevyhovuje z hlediska materiálu, kdy stávající materiál (PVC pro plyn) vykazuje podélné trhliny a je nutná jeho kompletní výměna.
Obec ze svých prostředků vodovodní řady postupně vyměňuje, zatím v Lípě, kde bylo v minulosti více poruch.
Nenapojené trvale bydlící obyvatele je možné napojit domovními vodovodními přípojkami bez výrazné nutnosti rozšiřovat veřejnou vodovodní síť.
V případě realizace soustředěné zástavby je možno realizovat prodloužení stávajícího vodovodu, resp. vybudování odbočných řadů.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení Dlouhé Louky se předpokládá řešení shodné s vlastní Lípou, tedy dovoz vody z SV Častolovice, z tamního hlubšího vrtu HV-2 a to zřejmě od vodojemu Častolovice – dovozová vzdálenost do 7 km nebo přímo z prostoru vrtu.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody pro okrajové partie řídké zástavby, případně s využitím lokálních zdrojů, pokud budou mít odpovídající vydatnost a kvalitu vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dlouhá Louka - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dlouhá Louka - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Dlouhé Louce není kanalizace, pouze několik lokálních nesystematických částí dešťového odvodnění, do kterého jsou zřejmě zaústěny i odpadní vody z přilehlých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků a ČOV).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce PRVK pro návrhové období předpokládá zachování dnešního stavu, tj. lokální čištění u jednotlivých nemovitostí, s přepadem povrchových vodotečí, případně po splnění zákonných požadavků ( vyhláška 57/2016 Sb. v platném znění) i do vod podzemních.
V návrhovém období se v obci neuvažuje veřejná kanalizace, zakončená ČOV.
U rekonstruovaných a nově vybudovaných objektů by mělo být čištění odpadních vod řešeno v souladu s vyhláškou 57/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného znečištění a náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dlouhá Louka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dlouhá Louka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva