Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Radostovice - CZ052.3607.5213.083615 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lično

Číslo obce PRVKUK 83615
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.083615
Kód obce 576468
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.083615.01 Radostovice 08361 83615

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Radostovice se nachází cca 1 km severozápadně od Lična, na konci místní komunikace. Zástavba leží v nadmořské výšce cca 330,0 – 360,0 m n.m.
Radostovice jsou místní části obce Lično.
 
Jedná se o obec s počtem obyvatel do 500. Výsledky sčítání v roce 2017 uvádějí následující údaje:
Počet obyvatel celkem : 48
Počet trvale obydlených domů : 9
 
Zástavba je středně rozptýlená, venkovského charakteru – převážně rodinné domky s hospodářským zázemím, z velké části i využívané k rekreaci.
Obec leží v povodí Olešnického potoka (levostranný přítok Divoké Orlice, dílčí povodí 1-02-01-085), a to v koncové části bezejmenného levostranného přítoku Olešnického potoka.
Obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí, významná je i funkce rekreační.
Do budoucna se předpokládá stabilizovaná velikost obce, eventuelně mírný nárust počtu obyvatel .
 
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Mapa kanalizace
Kanalizační řád 2015
Rozhodnutí kanalizční řád
Záměr prodeje pozemku Radostovice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radostovice Trvale bydlící - - - 48 50 58 68
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 48 50 58 68

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lično 630 579 586 594 597 622 627 642 659 652 651 648 635 668

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radostovice - - - 38 38 38 38

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 12 12 12 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,95 6,95 6,95 6,95
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,92 5,92 5,92 5,92
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,71 5,71 5,71 5,71
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,41 1,41 1,41 1,41

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Dřízna, jehož provozovatelem je Aquaservis, a.s. Rychnov n. Kn. Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobovány obce Přepychy, Záhornice, Malá Záhornice, Zádolí, Vojenice, Voděrady, Ježkovice, Ostašovice, Radostovice a Uhřínovice. Na vodovod bylo v Radostovicích v roce 2017 napojeno cca 38 trvale bydlících obyvatel.
 
Zdroje „Dřízna“ – dvě širokoprofilové studny o zaručené vydatnosti 4,0 l/s jsou situovány jižně od obce Přepychy v údolí Vojenického potoka. V extrémně suchém období lze ještě využít pomocný vrt o vydatnosti 0,6 –0,8 l/s.
Jímaná voda se soustřeďuje v akumulaci 150 m3 v prameništi Dřizna (343,0 / 340,0), odkud je dodávána do 3 směrů a to:
- řadem DN 150 gravitací do Přepych
- výtlakem do vodojemu Vojenice 170 m3 (416,40), ze kterého se zásobují zejména Záhornice, Zádolí, Malá Záhornice, Vojenice a část Přepych
- výtlakem do vodojemu Vyhnanice 100 m3 (cca 448,0 / 451,0 ), z tohoto vodojemu jsou zásobeny Vyhnanice, Nová Ves, Ježkovice, Voděrady, Ostašovice a přes přerušovací komoru Radostovice – 50 m3, kóta cca 384,0 pak Radostovice a Uhřínovice.
Jímaná voda v prameništi SV je hodnocena jako nevyhovující dle ČSN 75 7111 pro občasné bakteriologické znečištění, takže je nutné její hygienické zabezpečení, občasným problémem je i zvýšený obsah dusičnanů.
Celkový počet napojených obyvatel na skupinový vodovod lze odhadnout na 1530 obyvatel (687 přípojek).
 
Vlastní Radostovice jsou napojeny řadem DN 80-100 z přerušovací komory Radostovice, tento řad pak pokračuje ještě dále do Uhřínovic.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní síť SV včetně objektů v prameništi a vodojemu je technicky v uspokojivém stavu a současným potřebám vyhovuje. Kapacita zdrojů je na hranici svých možností a kvalita vody s výjimkami uvedenými výše je vyhovující.
 
PRVK proto počítá pro vlastní Radostovice se zajišťováním běžných oprav vodovodu a jeho případné dostavby, související s územním rozvojem obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Současně využívané zdroje SV Dřízna nejsou vhodné pro nouzové zásobení obyvatel. Náhradní zásobení Radostovic se vzhledem k místní příslušnosti k Ličnu předpokládá společně s Ličnem, a to buď dovozem z Lična (cca 1 km) nebo z ÚV Rychnov – zdroj NZV vrt RK-1A (cca 12 km) a vrt RK3.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radostovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radostovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,60 4,92 5,24 5,56
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,88 3,08 3,28 3,48
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není kanalizace, čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých nemovitostí, a to septiky s přepadem do povrchových odpadů a jímkami na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se ponechání stávajícího systému individuálního nakládání se splaškovými vodami.
V budoucnosti je možná výstavba oddílné splaškové kanalizace s napojením na kanalizační systém obce Lično.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radostovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radostovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva