Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Cholenice - CZ052.3604.5207.052337 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Cholenice

Číslo obce PRVKUK 52337
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.052337
Kód obce 549355
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.052337.01 Cholenice 05233 52337

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obce Cholenice leží v jihozápadní části bývalého okresu Jičín v těsné blízkosti jihovýchodní části Kopidlna v nadmořských výškách 236 – 250 m n.m. Obec má 198 trvale bydlících obyvatel v 65 domech vedených pro trvalé bydlení. V obcích se dále nachází 30 objektů určených k individuální rekreaci cca 90 obyvatel. Obcí Cholenice protéká místní potok.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Povolení k vypouštění ze dne 3.4.2019
Zpracování PD pro provádění stavby vodovodu 6/2014, Multiaqua

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Cholenice Trvale bydlící - - - 229 230 235 245
Přechodně bydlící - - - 17 21 20 15
Celkem - - - 246 251 255 260

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Cholenice 199 224 218 217 225 222 230 229 224 231 226 224 223 230 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Cholenice - - - 229 229 230 230

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 6 6 6
Maximální potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 10
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,57 5,57 5,57 5,57
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,47 5,47 5,47 5,47
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,31 5,31 5,31 5,31
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,16 0,16 0,16 0,16
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,09 0,09 0,09 0,09

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Cholenice je v součastné době vybudován veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Kopidlno. V obci bylo vybudováno 2,2 km vodovodních řádů. Ty byly napojeny 0,9 km dlouhým přívodním řádem na stávající vodojem Cholenice umístěném východně od obce. Vodojem je součástí skupinového vodovodu Kopidlno. Jako zdroj vody pro vodovod Kopidlno slouží vrt RK3 vydatnosti 8l/s na katastrální území Rakov u Markvartic. Skupinový vodovod Kopidlno je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V roce 2009 byl v obci Cholenice vybudován veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Kopidlno.  Bude prováděna pouze veřejná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studnách bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Cholenice - - - 60 60 60 60

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Cholenice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci existuje jednotná kanalizace (pasport a povolení vypouštění odpadních vod ze 3 výustí). Obec poskytla protokoly o odběru a vyhodnocení vzorku odpadní vody na jedné výusti V1 v Cholenicích. Nicméně žádné další dokumenty jako je např. kanalizační řád obec neposkytla. Zákres tras kanalizace neexistuje nebo nebyl poskytnut.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Cholenice 18 132,0 0,0 18 132,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Cholenice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva