Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kacákova Lhota - CZ052.3604.5207.171786 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Kacákova Lhota

Číslo obce PRVKUK 171786
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.171786
Kód obce 549312
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.171786.01 Kacákova Lhota 17178 171786

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Kacákova Lhota leží ve střední části bývalého okresu Jičín, 5 km jihovýchodně od města Jičín v nadmořských výškách 264 – 273 m n.m. Obcí protéká Mlýnský potok. Její místní částí, která na ní na západní straně přímo navazuje protéká Úlibický potok, který se pod obcí vlévá do Mlýnského.
V dalším období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace kanalizace
Protokol odoběru vzorků
Povolení k vypouštění odpadních vod
Informace od starosty obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kacákova Lhota Trvale bydlící - - - 115 120 120 120
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 165 170 170 170

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kacákova Lhota 162 158 155 159 165 166 173 164 158 160 170 174 165 170

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kacákova Lhota - - - 148 148 148 150

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 41 41 41 41
Maximální potřeba vody m3/den - - - 52 52 52 52
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 41,30 41,30 41,30 41,30
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 36,13 36,13 36,13 36,13
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 35,77 35,77 35,77 35,77
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,36 0,36 0,36 0,36
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,17 5,17 5,17 5,17

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Kacákova Lhota je napojena na skupinový vodovod Lužany. Zdrojem vody pro vodovod je vrtaná studna L1 o vydatnosti 5 l/s. Voda je akumulována ve vodojemu Lužany o objemu 250 m3. Systém byl vybudován v roce 1994. Po obci je vodovod rozveden 2,48 km vodovodních řadů (vč. Náchodska).

Vodovod je v majetku obce Kacákova Lhota a správě VOS a.s. Jičín.

 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V celém následném období bude na vodovodu prováděna jen běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kacákova Lhota - - - 0 70 80 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kacákova Lhota - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 13,48 13,67 13,87 14,06
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 8,44 8,56 8,68 8,80
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace v profilech DN400 až DN600 v celkové délce 2014 metrů. Kanalizace je vyústěna do Úlibického potoka 3 výustěmi a 5 výustí je svedeno do jeho přítoku – Lhotecké strouhy.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci zůstane stávající systém individuálního nakládání se splaškovými odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kacákova Lhota 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kacákova Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva