Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Borovnice - CZ052.3607.5208.007811 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Borovnice

Číslo obce PRVKUK 7811
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.007811
Kód obce 576140
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2372
Kostelec nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.007811.01 Borovnice 00781 7811

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Borovnice se nachází v jižní části bývalého okresu Rychnov nad Kněžnou, při silnici z Přestavlk do Lhot u Potštejna (III/3167). Zástavba obce leží v nadmořské výšce cca 310 – 330 m.n.m.
 
Obcí protéká potok Brodec (levostranný přítok Divoké Orlice) na potoce jsou v prostoru obce 2 rybníky (Horní rybník – 3,0 ha – 15 000 m3 a Mlýnský rybník – pod obcí – 1,5 ha – 6 500 m3). K obci administrativně příslušejí místní části Přestavlky, Rájec a Homole, obecní úřad je v části Borovnice.
 
Zástavba je soustředěná, zemědělského charakteru (kombinace RD a hospodářských usedlostí, zčásti využívaných i k rekreaci). V obci je středisko živočišné výroby a obchod. služeb firmy ZOPOS, a.s. Přestavlky s cca 5 pracovníky, obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí.
 
Borovnice leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída.Obcí protéká potok Brodec – levostranný přítok Divoké Orlice (dílčí povodí 1-02-01-090), na kterém jsou v prostoru obce 2 rybníky.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres předpokládaných tras vodovodů
Informace obce Borovnice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borovnice Trvale bydlící - - - 130 150 150 150
Přechodně bydlící - - - 50 50 55 55
Celkem - - - 180 200 205 205

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Borovnice 381 388 382 375 372 375 382 377 390 396 398 402 396 399

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borovnice - - - 100 150 205 205

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 9 9 8 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 13 13 13 13
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 24,00 23,33 22,67 22,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 17,00 16,50 16,00 15,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,64 11,29 10,95 10,60
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,50 5,33 5,17 5,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 7,40 7,40 7,40 7,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu, který zahrnuje v současné době Borovnici, Přestavlky, Rájec, Chleny, Chlínky a Vrbici. Vodovod je provozován společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. a je v majetku obcí Borovnice, Chleny a Vrbice (majetek je mezi obce členěn podle umístění na jednotlivých katastrech).
 
Zdroj vody:
Zdrojem vody pro skupinový vodovod je vrt HV-1, situovaný západně od zástavby v Přestavlkách, v údolní nivě potoka
Brodec. Vrt byl 115 m hluboký, ale přes porušenou ocelovou výstroj se postupně zanáší a má nyní hloubku 90m. Jímá spodnoturonskou zvodeň, při menších odběrech má údajně artézský charakter. Voda obsahuje železo, je upravována v přilehlé úpravně a čerpána do sítě.
 
Maximální vydatnost vrtu je uváděna 8 l/s, doporučený odběr dle posudku OHGS z roku 1994 je 5 l/s. Současná výroba je  80-130 m3/den, tj. cca 1,5 l/s. Vrt, ÚV a čerpací stanice jsou umístěny v oploceném území cca 40 x 50 m, které je současně definováno jako I. OPVZ. OPVZ II.st. není stanoveno, je však doporučeno dbát zvýšené pozornosti na úseku obecné ochrany podzemních vod v tzv. infiltrační oblasti jímané spodoturonské zvodně. Výhledově obec uvažuje s vybudováním nového vrtu HV-2 vedle stávajícího vrtu HV-1, po jeho vybudování bude vrt HV-1 zaslepen.
 
Doprava vody, akumulace:
Z akumulace při ÚV je voda čerpána výtlakem PVC DN 225 do vodojemu Chleny 200 m3 – hladina 376,6 m.n. m.
Soustava čerpací stanice – vodojem Chleny vytváří nejnižší tlakové pásmo SV, zásobované zpětně z vodojemu Chleny (funguje jako vodojem za spotřebištěm). Vodojem je z dnešního pohledu umístěn zbytečně vysoko a v nižších částech území by byl tlak až cca 0,8 MPa. Tlaky v nižších částech pásma jsou proto redukovány.
V tomto tlakovém pásmu jsou tedy zásobeny Přestavlky, ze kterých pak zásobní řad PVC 160 pokračuje dále přes Borovnici do Rájce, kde v současné době končí.
U vodojemu Chleny je čerpací stanice, která čerpá vodu dále přes síť obce Chleny a Chlínky do vodojemu Vrbice 2 x 200 m3, umístěném na terénním vrcholu mezi obcemi Chlínky a Vrbice (kóta hladiny 442,85 m.n.m.). Tento vodojem funguje jako zásobní pro Chleny a Chlínky (vodojem za spotřebištěm) a Vrbice (vodojem před spotřebištěm). Tato část systému představuje střední tlakové pásmo skup. vodovodu.
Na konci zástavby obce Vrbice je ATS, která čerpá vodu do výše položených částí Vrbice, zejména oblasti Draha, tato část tvoří nejvyšší tlakové pásmo SV.
 
V lokalitě Vrbice – Chlínky byl původní zemědělský vodovod nahrazen novým vodovodním řadem PE DN 90 a přípojka do zemědělského areálu mezi obcemi Vrbice a Chlínky je zrušena.
 
Vlastní Vrbice je dnes zásobena z tlakového pásma vodovou Vrbice, pro lokalitu Draha je využíván původní vodojem na konci sítě (cca 30m3), u kterého je ATS, zásobující tuto lokalitu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V průběhu let 2019-2021 je v plánu výstavba propojení mezi vodovody v Borovnici a Lhotách u Potštejna, kde došlo k výstavbě nového vodojemu, který bude sloužit v případě potřeby i pro zásobení obce Borovnice (stejně tak bude stávající vodojem na Vrbici sloužit pro nouzové zásobení obce Lhoty u Potštejna). Výrazně se tím zvýší provozní zabezpečení obou systémů. Dále eventuální propojení vodovodu z Rájce do Kosteleckých Horek v případě problémů s tamním zdrojem (toto by však byla investice obce Kostelecké Horky, uvažovaná až po roce 2030).
 
Dále je v horizontu nejbližších let plánována investice do nového hydrogeologického vrtu (HV-2), který bude vybudován v areálu současného jímacího území Přestavlky cca do hloubky 110m.
Záměrem je také do stávající arm. Komory VDJ 400 m3 osazení hydrovaru pro vodovodní síť obce Vrbice z důvodu zvýšením hydrodynamického tlaku pro celou obec. S tím, že stávající ATS pro lokalitu Draha bude zrušena.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vrt HV-1 Přestavlky je uvažován jako jeden z předpokládaných zdrojů nouzového zásobení pitnou vodou v regionu, tj.
sloužil by i pro obec Borovnici. Tento vrt bude po dobudování nahrazen vrtem HV-2.
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody do okrajových, řídce zastavěných partií obce.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borovnice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borovnice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Borovnice je vybudováno několik nesoustavných částí dešťového odvodnění (zejména podle páteřní komunikace), vyústěných do potoka Brodec. O kanalizaci nejsou bližší podklady, z dosavadních informací však lze předpokládat, že se nejedná o systém vhodný k budoucí rekolaudaci na jednotnou kanalizaci.
Do tohoto systému povrchového odvodnění jsou zřejmě zaústěny i odpadní vody z některých nemovitostí po dílčím předčištění (přepady ze septiků). Kanalizaci spravuje obec, majetkově není samostatně evidována.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Jak je uvedeno, systém dnešní dešťové kanalizace není svoji strukturou vhodný k budoucí rekolaudaci na jednotnou kanalizaci. Vzhledem k potřebné ochraně kvality vody v rybnících v obci se proto doporučuje vybudovat systém nové splaškové kanalizace, stažené až pod Mlýnský rybník. Zde by se pak měla realizovat ČOV nebo lépe čerpací stanice splašků s výtlakem, zaústěným do níže ležící kanalizace obce Přestavlky.
 
Výhledově PRVK uvažuje :
- zpracování materiálu, který by souhrnně řešil celkovou koncepci odkanalizování oblasti Borovnice – Přestavlky včetně
  doporučené etapizace prací
- přípravu a výstavbu nové splaškové kanalizace přes obec, stažené až pod Mlýnský rybník.  
- přípravu a výstavbu propojení mezi kanalizací Borovnice a připravovanou kanalizací a ČOV Přestavlky (vytvoření skupinové
  kanalizace Přestavlky – Borovnice, event. výhledově Lhoty u Potštejna).  
Výše uvedené úpravy a výstavba jsou v plánu po r. 2030.
 
Likvidace odpadních vod bude do doby vyřešení odkanalizování obce řešena individuálním způsobem s využitím domovních mikročistíren a žump. Žumpy budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních mikročistíren do podmoku. U nových rodinných domů a postupně i u stávajících jsou preferovány domovní čistírny odpadních vod.
 
Návrh časového harmonogramu předpokládaných technických opatření je orientační. Realizace stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které budou moci být poskytnuty ve formě dotací.
 

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Borovnice 10 378,0 0,0 10 378,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Borovnice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva