Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Šachov - CZ052.3607.5208.007625 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Borohrádek

Číslo obce PRVKUK 7625
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.007625
Kód obce 576131
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.007625.01 Šachov 00762 7625

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Šachov je místní částí obce Borohrádek. Obec Borohrádek je malé původní venkovské sídlo, obklopující kostel Nejsvětější trojice na terénní vyvýšenině nad Borohrádkem – při silnici na Zdelov. Zástavba leží v nadmořské výšce cca 270,0 – 290,0 m n.m.
Hlavní funkce obce je bydlení a rekreace. V obci nejsou pracovní příležitosti, obyvatelé za prací dojíždějí.
 
Vzhledem k zázemí blízkého Borohrádku a rekreačním aktivitám se předpokládá setrvalá velikost obce i do výhledu (územní plán počítá s možnou dostavbou několika RD).
 
 V údolí mezi Šachovem a Borohrádkem protéká Tichá Orlice a vede silnice II/ 317 Borohrádek – Choceň. Louky kolem řeky jsou inundační území – údolní niva řeky je v této části vyhlášena jako přírodní památka Orlice (vyhlášená Královéhradeckým krajem v roce 2018).
  
Pod obcí protéká Tichá Orlice (dílčí povodí 1-02-02-082), podél toku se nachází záplavové území, jehož převážná část je tvořena loukami, v kombinaci se shluky vzrostlé vegetace, doprovázející původní meandry toku.
 
Šachov leží v CHOPAV Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Zákres stávajících sítí kanalizace vč. objektů na síti
Informace města Borohrádek
Formuláře VUME, VUPE 2017
Územní plán města Borohrádek 2012

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šachov Trvale bydlící - - - 77 92 102 110
Přechodně bydlící - - - 56 56 56 56
Celkem - - - 133 148 158 166

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Borohrádek 2121 2148 2116 2124 2108 2107 2116 2079 2078 2079 2094 2102 2091 2119

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šachov - - - 77 97 107 115

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 8 10 11 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 16 19 21
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,82 12,55 16,28 20,01
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,49 11,96 15,44 18,91
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,33 11,86 15,39 18,91
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,55 1,55 1,55 1,55

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Borohrádek, který v současné době zásobuje vlastní Borohrádek včetně místní části Šachov a obce Zdelov a Žďár nad Orlicí. Vodovod je rovněž propojen se skupinou Čermná nad Orlicí, tento propoj má však spíše jednosměrný charakter a slouží k dotaci Borohrádku v období minimálních vydatností zdrojů (za běžného provozu je uzavřen).
 
Vodovod je v majetku dobrovolného svazku obcí „Tichá Orlice“ se sídlem v Borohrádku, jeho provozovatelem je společnost AQUA SERVIS a.s., Rychnov nad Kněžnou.
 
Šachov je zásoben samostatným zásobním řadem z věžového vodojemu Šachov 200 m3 (317,36 / 323,8), řad pak pokračuje dále do obce Zdelov, Borohrádek a Žďár nad Orlicí. Tlak v zásobním řadu pro Šachov není redukován a v zástavbě se pohybuje od 0,3 do 0,5 MPa.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Kapacita vodovodní sítě i zdrojů je vyhovující. V budoucnu se uvažuje zejména s náhradou potrubí, které již nevyhovuje požadavkům provozu a dále prodloužením stávajících řadů v návaznosti na dostavbu podle potřeb obce.
V rámci celé vodovodní skupiny je nutno se zabývat problematikou dnešní nedostatečné akumulace. V roce 2017 bylo na vodovod napojeno cca 77 trvale bydlících obyvatel.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdroje vodovodu, situované přímo v Borohrádku svým charakterem nesplňují požadavky na zdroje nouzového zásobení (mělké horizonty jímání, možnosti kontaminace), v případě havarijní situace by byly odstaveny a systém vodovodu by se nouzově provozoval pouze s vodou, přivedenou z hlubokého artézského vrtu z vodovodu Čermná n.Orl. – zdroj NZV vrt VC-1 (propojení je provedeno). Nelze vyloučit, že s ohledem na celkové bilanční možnosti tohoto vrtu může jít o zásobení nouzového charakteru s omezením dodávky vody i tlaku v síti (např. pouze odběry v přízemích objektů nebo s omezeným množstvím nebo dovoz vody cisternami). V místní části Šachov se bude náhradní zásobení řešit návazně na Borohrádek.
 
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody zejména pro okrajové části zástavby s menší hustotou osídlení.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šachov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šachov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je pouze několik úseků dešťové kanalizace podél komunikací, které spolu s příkopy odvádějí povrchové a zřejmě i odpadní vody po dílčím předčištění do údolní nivy Orlice.
 
Čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých napojených nemovitostí a to převážně septiky, u starší zástavby mohou být i bezodtoké jímky.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Územní plán zde počítá s výstavbou nového splaškového gravitačního systému, svedeného pod zástavbu k silnici II/317, kde je navržena buď samostatná ČOV nebo čerpací stanice, jež bude splašky čerpat do kanalizace obce Borohrádek. Pro zástavbu ve východní části Šachova je navržena další čerpací stanice, jež bude čerpat splašky do výše uvedeného gravitačního systému.
 
Řešení představuje - v případě čerpání do Borohrádku 2 čerpací stanice, cca 1100 m gravitační stoky a cca 1350 m výtlaku.
 
Toto řešení je investičně nákladnější vzhledem k velikosti obce (77 trvale bydlících obyvatel). Město Borohrádek tak nyní s ohledem na vyšší náklady zvažuje snížení těchto nákladů úpravou vedení kanalizace mimo hlavní komunikaci, přičemž bude záležet na vyřešení vlastnických práv k jednotlivým pozemkům. V současné době se zpracovává studie.
Do doby případného vyřešení centrálního systému kanalizace bude ponecháno řešení individuálně pro jednotlivé nemovitosti, tzn. septiky s doplněním zemního filtru a domovních ČOV v souladu s platnou legislativou.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šachov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šachov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva