Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Borohrádek - CZ052.3607.5208.007617 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Borohrádek

Číslo obce PRVKUK 7617
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.007617
Kód obce 576131
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.007617.01 Borohrádek 00761 7617

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Borohrádek je menší město s převažující obytnou funkcí, ležící na levém břehu Tiché Orlice na okraji rozsáhlého lesního komplexu. Město je významnou dopravní křižovatkou, kde se kříží silnice II/318 Holice, Borohrádek, Čestice, II/305 – Týniště , Borohrádek ,Skuteč, II/317 – Borohrádek, Choceň, několik silnic III. třídy a železniční trať. Zástavba leží v nadmořské výšce cca 255,0 – 265,0 m n.m.
 
Pod obcí protéká Tichá Orlice, louky mezi řekou a zástavbou jsou inundační území – údolní niva řeky je v této části vyhlášena jako přírodní památka Orlice (vyhlášená Královéhradeckým krajem v roce 2018). K obci patří místní část Šachov.
 
Zástavba je soustředěná, převážně kombinace rodinných domků a bytových domů, domky zčásti využívané i k rekreaci. Výroba v obci je dána převážně umístěním sídla na železniční trati u rozsáhlých lesů, tj. tvoří ji zpracování dřeva. Možnosti pracovních příležitostí v obci nepokrývají potřebu a část obyvatel dojíždí za prací do okolí. Obec má do budoucna předpoklady mírného trvalého růstu.
 
Pod obcí protéká Tichá Orlice (dílčí povodí 1-02-02-083) přes obec vedou pak její levostranné přítoky Havlický potok (dílčí povodí 1-02-02-081) a Velinský potok (dílčí povodí 1-02-02-080).
Borohrádek leží na hranici CHOPAV Východočeská křída, vyhlášené nařízením vlády ČSR č. 85/1981 Sb.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Zákres stávajících sítí kanalizace vč. objektů na síti
Informace města Borohrádek
Formuláře VUME, VUPE 2017
Územní plán města Borohrádek a místní části Šachov

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borohrádek Trvale bydlící - - - 2 044 2 100 2 120 2 210
Přechodně bydlící - - - 175 175 175 175
Celkem - - - 2 219 2 275 2 295 2 385

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Borohrádek 2121 2148 2116 2124 2108 2107 2116 2079 2078 2079 2094 2102 2091 2119 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borohrádek - - - 1 863 1 919 1 939 2 029

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 198 204 209 214
Maximální potřeba vody m3/den - - - 337 346 355 365
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 213,31 225,92 238,52 251,13
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 182,95 193,76 204,57 215,38
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 150,90 159,82 168,74 177,66
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 32,00 32,86 33,73 34,59
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 37,45 37,45 37,45 37,45

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Borohrádek, který v současné době zásobuje vlastní Borohrádek včetně místní části Šachov, a obce Zdelov a Žďár nad Orlicí. Vodovod je rovněž propojen se skupinou Čermná nad Orlicí, tento propoj má však spíše jednosměrný charakter a slouží k dotaci Borohrádku v období minimálních vydatností zdrojů (za běžného provozu je uzavřen)
Vodovod je v majetku dobrovolného svazku obcí „Tichá Orlice“ se sídlem v Borohrádku, jeho provozovatelem je AQUA SERVIS a.s., Rychnov nad Kněžnou.
 
Zdroje vody pro vodovod jsou:
Prameniště Veliny (Na jelení) – v lese na okraji zástavby při silnici na Horní jelení . Voda se čerpá přes síť, dnes udávaná vydatnost prameniště cca 5,0 l/s.
Prameniště Perlivá - v lese při železniční trati na Choceň. Voda se čerpá převážně samostatným výtlakem do věžového vodojemu Šachov (možné i čerpání přes síť), dnes udávaná vydatnost prameniště 7,0 l/s. Prameniště mají vyhlášena PHO I.stupně, ochranná pásma druhého stupně jsou navržena v hydrogeologické dokumentaci.
Studna Zdelov: - zdroj byl odstaven z provozu
Posílení z vodovodu Čermná n.Orlicí – pouze v problémových situacích (pokles vydatnosti vlastních zdrojů) - z hlubokého artézského vrtu v Čermné, za běžného provozu propoj uzavřen.
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody odpovídá požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
 
Dodávka vody:
Zásobování vodou probíhá z věžového vodojemu Šachov 200 m3 (317,36 / 323,8), do kterého se voda čerpá jednak samostatným výtlakem z prameniště Perlivá, jednak přes síť z prameniště Veliny. Věžový vodojem Šachov prošel v roce 2019 rekonstrukcí
Z vodojemu je do města veden hlavní zásobní řad DN 200 (PVC), tento prochází – již v profilu 150 severní části obce a pokračuje ve směru na Žďár. Nna tomto řadu je v prostoru hájenky osazen redukční ventil, který snižuje tlak vody v síti cca o 0,15 MPa.
Od vodojemu vede dále samostatný zásobní řad pro Šachov a Zdelov.
Rozvody po městě navazují na hlavní zásobní řad a jsou v profilu 50-150 , materiál je poměrně různorodý (vyskytují se i části potrubí z asbestocementu).

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Kapacita vodovodní sítě i zdrojů je v současné době vyhovující. V budoucnu se proto uvažuje zejména výměnou potrubí (úseky provedené z asbestocementu a nevyhovující staré litiny), dále s dostavbou vodovodu podle potřeb obce a s dostavbou akumulace.
 
Dostavba akumulace - včetně zapojení do systému - je v budoucnu v návrhu investiční výstavby navržena částkou 4,8 mil. Kč. Po technické stránce jsou zatím otevřené obě možnosti, naznačené i v ÚPSÚ, tj.:
- zemní akumulace 200-400 m3, umístěná v prostoru čerpací stanice prameniště Veliny (systém čerpání přes síť by zůstal zachován)
- výstavba nového věžového vodojemu cca 200 m3 o provozní kótě hladiny cca 295,0 tj. na úrovni, na jakou je dnes redukován tlak na zásobním řadu z vodojemu Šachov. ČS v prostoru prameniště Veliny by v tomto případě čerpala do nového věžového vodojemu, který by fungoval jako vodojem před spotřebištěm nebo boční.
 
Pro rozhodnutí o výsledné variantě nutno zpracovat technicko ekonomické porovnání výstavby a podmínek následného provozu obou možných variant řešení.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdroje vlastního Borohrádku svým charakterem nesplňují požadavky na zdroje nouzového zásobení (mělké horizonty jímání, možnosti kontaminace), v případě havarijní situace by byly odstaveny a systém vodovodu by se nouzově provozoval pouze s vodou, přivedenou z hlubokého artézského vrtu z vodovodu Čermná n.Orl.- zdroj NZV vrt VC-1 (propojení je provedeno). Nelze vyloučit, že s ohledem na celkové bilanční možnosti tohoto vrtu může jít o zásobení nouzového charakteru s omezením dodávky vody i tlaku v síti (např. pouze odběry v přízemích objektů nebo s omezeným množstvím).
 
Nouzové zásobení vodou pro přímou spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody v okrajových partiích řídké zástavby.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borohrádek - - - 1 550 1 606 1 626 1 716

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Borohrádek - - - 1 550 1 606 1 626 1 716

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 134,32 137,95 141,57 145,20
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 93,00 95,51 98,02 100,53
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 30,67 31,50 32,33 33,15
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 26,60 27,32 28,03 28,75

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Město Borohrádek v letech 1996 – 2000 dobudovalo (s využitím části již dříve realizovaných stok) systém jednotné kanalizace, ukončený celoměstskou mechanicko biologickou ČOV. Původní kanalizace je z betonových trub, nová kanalizace byla provedena převážně z PVC DN 250-500. Na kanalizačním systému jsou 2 samostatné odlehčovací komory (před ČOV a ve městě) a 6 přečerpacích stanic. V místní části Šachov kanalizace není, jsou zde pouze nesoustavné úseky dešťového odvodnění.
Celková délka kanalizace je v současné době cca 12,74 km.
 
Čistírna odpadních vod je situovaná na levém břehu Tiché Orlice pod městem (v dostatečné vzdálenosti od zástavby) a byla vyprojektována pro 2240 EO (průměrné množství odp. vod 268,3 m3/den). Čistírna je v trvalém provozu od konce roku 1999 a v roce 2010 byla provedena její intenzifikace.
Kanalizace je v majetku DSO Tichá Orlice, ČOV je v majetku města Borohrádek, oboje provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Kanalizační systém vlastního Borohrádku z hlediska stávající zástavby dokončen a v budoucnu bude dostavba a doplnění kanalizační sítě dle potřeb rozvoje města. Město Borohrádek zároveň uvažuje s případným napojením místní části Šachov na tuto stávající kanalizaci.
 
Otevřená zůstává prozatím možnost napojit ve vzdálenějším výhledu do kanalizace Borohrádek a tím i na dnešní ČOV odpadní vody (splašky) z obce Žďár nad Orlicí. Napojení kanalizace ze Žďáru by pomohlo k efektivnějšímu provozu ČOV Borohrádek, kapacita dostačuje.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Borohrádek 0,0 10 121,0 10 121,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Borohrádek - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva