Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Roudné - CZ052.3607.5213.004740 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bílý Újezd

Číslo obce PRVKUK 4740
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.004740
Kód obce 576107
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.004740.01 Roudné 00474 4740

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Roudné je místní částí obce Bílý Újezd a nachází se cca 2 km východně od Bílého Újezdu, při místní komunikaci, která zde končí. Zástavba se nachází v okolí Dědiny, v nadmořské výšce kolem 360,0 m n.m.
 
Zástavba je značně rozptýlená, venkovského charakteru – převážně rodinné domky s případným hospodářským zázemím. V lokalitě je ještě značný počet soukromých rekreačních objektů, které nejsou ve výše uvedené statistice zahrnuty.
Pod obcí protéká řeka Dědina (dílčí povodí 1-02-03-016), přímo v zástavbě není žádná trvalá vodoteč.
 
V obci nejsou pracovní příležitosti, obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí. Do budoucna se předpokládá stabilizovaná velikost obce, eventuélně mírný pokles trvale bydlících obyvatel, pravděpodobně však výrazně poroste funkce individuální rekreace. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace města Bílý Újezd
Formuláře VUME, VUPE 2017

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roudné Trvale bydlící - - - 80 80 75 70
Přechodně bydlící - - - 6 6 10 15
Celkem - - - 86 86 85 85

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bílý Újezd 613 617 619 642 646 650 669 676 674 686 700 702 718 767 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roudné - - - 12 12 12 12

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci je pouze soukromý vodovod, který zásobuje obyvatele v č.p. 1, 2 a 29. Je napojen na vodovodní řad zemědělské společnosti ZEAS a.s. Trnov ve středisku v Bílém Újezdu. Zdrojem vody pro tento vodovod je ÚB-1, max. povolené množství 1 l/s. Ostatní obyvatelé jsou zásobení individuálně z lokálních zdrojů. V roce 2018 měla většina obyvatel Roudného problémy s vodou ve studních. Nejbližší vodovodní systém je na okraji obce Bílý Újezd (řad na Masty).

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k vyskytujícím se problémům s pitvou vodou ve studních je potřeba řešit zásobování pitnou vodou v místní části Roudné. Nyní se zpracovává studie, která navrhne technicko-ekonomicky nejvhodnější alternativu.
 
Napojení Roudného na veřejný vodovod je technicky možné, ale je však třeba podrobnějším posouzením zhodnotit, zda toto řešení je vhodné (minimální počet obyvatel a značně rozptýlená zástavba povedou i při malých profilech vodovodu k neúměrnému zdržení vody v síti a vysokým specifickým nákladů na 1m3 dodané vody). V případě, napojení na veřejný vodovod, by připadalovo v úvahu napojení řadem DN 50 a 40 (PE 63 a 50), odbočujícím z řadu DN 100 na Masty. Jako vhodnější alternativa se jeví spíše vybudování několika lokálních vodovodů.
 

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Předpokládá se dovozem pitné vody buď ze Solnice nebo z Dobrušky, s ohledem na rozptyl zástavby budou převažovat dodávky balené vody. Jako další alternativa je dovoz pitné vody ze zemědělské společnosti ZEAS a.s. Trnov střediska Bílý Újezd, kde je nově vybudován hloubkový vrt (52 m) o průměrné vydatnosti 0,6 l/s

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roudné - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Roudné - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není kanalizace, čištění odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých nemovitostí a to septiky s přepadem do terénu a jímkami na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

PRVK vzhledem k velikosti lokality, značnému rozptylu zástavby a dalším závazkům obce Bílý Újezd na úseku čištění odpadních vod (přednostně bude nutno řešit vlastní Bílý Újezd a Hrošku, které jsou z hlediska bilance pro ochranu ŽP podstatnější) navrhuje v období do roku 2030 ponechání dnešního stavu, tj. lokálního čištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí, přičemž v tomto období se doporučuje:
- podrobněji zmapovat dnešní systém lokálních zařízení na předčištění
- v případě rekonstrukce objektů či výstavby nových domů dnešní septiky doplnit další stupněm čištění nebo nahradit malou domovní ČOV
- dořešit případné lokální závady v odvedení odpadních vod
Po zmapování se systém lokálního čištění znovu posoudí, a pokud nebude působit závady, ponechal by se i pro další výhled. V místní části se neuvažuje s veřejnou kanalizací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Roudné 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Roudné - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva