Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bartošovice v Orlických horách - CZ052.3607.5213.000981 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bartošovice v Orlických horách

Číslo obce PRVKUK 981
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.000981
Kód obce 576093
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2399
Rokytnice v Orlických horách

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.000981.01 Bartošovice v Orlických horách 00098 981

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bartošovice v Orlických horách leží v nejvýchodnější části okresu Rychnov n.K., při státní hranici s Polskou republikou. Spojení s obcí je možné silnicí II/311 z Rokytnice v O.h. s pokračováním do Mladkova, dále zde končí silnice II/319 a ve směru od Kunvaldu silnicí III.tř. Je to spíše horská obec převážně rekreačního charakteru. Zastavěné území obce je velice rozsáhlé, a i když nejsou administrativně součástí obce žádné místní části, je nutno uvést další katastrální území Vrchní Orlice, Neratov, Malá Strana, Podlesí a Nová Ves, které obec tvoří. Toto celé území se nachází v nadmořské výšce 560 – 650 m n.m .
  
Zástavba je soustředěná do údolí Bartošovického potoka s drobnými bezejmennými přítoky, do jehož povodí obec spadá (č.povodí 1-02-01-007 ), kolem silnice II.tř. do Rokytnice v O.h.
 
Ve východní části obce se Bartošovický potok vlévá do Divoké Orlice, která je zde hraničním tokem a je vodárenským tokem.
Bartošovice v Orlických horách je obec s roztroušenou zástavbou venkovského charakteru s převahou rodinných a
rekreačních domů a zemědělských usedlostí. V obci je  sídlo obecního úřadu,  základní škola, chráněné dílny Sdružení Neratov, penziony a rekreační objekty, dále několik drobných provozoven řemesel a služeb, není zde
žádný průmyslový podnik, pouze drobná zemědělská výroba.
 
Obec se nachází na rozhraní (prochází Bartošovickým potokem) CHOPAV Orlické hory a CHOPAV Žamberk – Králíky. Dále se obec nachází v CHKO Orlické Hory a na jejím území je také EVL Zaorlicko.
V  Neratově v současné době působí nezisková organizace Sdružení Neratov, která je zaměřena na pomoc postiženým lidem.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVKUK“
Formuláře VUME + VUPE za rok 2017
Informace obce Bartošovice v Orlických horách

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bartošovice v Orlických horách Trvale bydlící - - - 200 240 240 240
Přechodně bydlící - - - 320 320 320 320
Celkem - - - 520 560 560 560

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Bartošovice v Orlických horách 202 217 224 219 216 213 208 208 208 199 201 206 198 245 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bartošovice v Orlických horách - - - 333 425 430 430

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 43 47 51 55
Maximální potřeba vody m3/den - - - 64 66 67 69
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 42,75 46,90 51,05 55,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 37,10 40,70 44,30 47,91
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 31,91 35,01 38,11 41,21
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,19 5,69 6,20 6,70
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 5,65 6,20 6,75 7,30

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Bartošovice v O.h. je zásobována pitnou vodou z místního vodovodu. Zdrojem vody pro starou část vodovodu jsou dva pramenní zářezy a kopaná pramenní jímka. Ty jsou svedené do sběrné studny a odtud do podzemního vodojemu o objemu 50 m3  na kótě 631,30/632,9 m n.m. Celková kapacita zdrojů je 0,8 l/s.
 V roce 1994, po období poklesu vydatnosti původních zdrojů, byl vyhledán zdroj nový, severozápadně od Bartošovic u silnice na Rokytnici. Zdroj tvoří dva jímací zářezy s celkovou délkou 50 m a sběrná studna ze které je voda svedena do vodojemu o obsahu 150 m3 s kótou 665,30/668,90 m n.m. Dodatečně byl ještě vodojem doplněn o malou úpravnu pro odstranění železa a manganu. Celková kapacita zdrojů je 1,2 l/s.
 
Z vodojemu 50 m3 vede zásobovací řad DN 80 mm (litina) o délce 1374 m do rozdělovacího uzlu. Navazují rozvodné řady, které zásobují vodou dolní část obce .
 
Z nového vodojemu je veden zásobovací řad DN 110 mm o celkové délce 1423 m do centra obce. Pro napojení níže položené zástavby a pro možnost propojení s původní sítí, jsou na přívodním řadu dvě armaturní šachty s redukčními ventily tlaku.
 
Vodou z tohoto vodovodního systému jsou zásobovány jenom vlastní Bartošovice, v ostatních osadách je k zásobování využíváno soukromých studní a jímaných pramenních vývěrů.
 
V roce 2004 byl zahájen odběr podzemní vody z vrtu (hloubka 40 m) k.ú. Neratov v Orlických horách pro zásobování vodou místní část Neratov. Vydatnost zdroje je 1 l/s. Vrt je vybaven čerpací stanicí a výtlačný řad DN 55 o délce 271 m vede vodu do podzemního vodojemu ( 50 m3 ) . Odtud je rozvedena voda gravitačně do obce Neratov rozvodnou sítí o celkové délce 883 m, DN 110 a 90. Součástí objektu vodojemu je úpravna vody - stripovací jednotka pro odvětrání CO2 a dávkování chlornanu sodného
 
Vlastníkem i provozovatelem vodovodů je obec Bartošovice v Orlických horách.
 
Kvalita dodávané vody je v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

I v budoucnu bude především sledováno zásobování Bartošovic s využitím současného uceleného a vyhovujícího systému zásobování. V následujících letech budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a bude prováděna běžná údržba.  Snažit se o jednotné zásobování ostatních rozptýlených osad, náležejících do Bartošovic, by si vyžádalo finanční náklady neúměrné dodávanému množství, a proto v těchto vzdálenějších oblastech bude k zásobování vodou i ve výhledu nadále využíváno místních soukromých zdrojů.
 
Vydatnost zdroje je i pro výhledové období vyhovující, výšková hranice zástavby, kterou je možno ze stávajícího vodojemu zásobovat je ale omezena kótou dna vodojemu 50 m3. Vyšší partie obce proti toku Bartošovického potoka jsou proto napojeny na nový vodojem 150 m3.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Zdrojem vody, vhodným pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou, by mohl být nejspíše zdroj H2 Helvíkovického skupinového vodovodu. Relativně malá zranitelnost je dána dostatečnou hloubkou vrtu, umožňující odběr vody s hlubších zvodní.
Nouzové zásobování vodou v souvislosti s přímou spotřebou bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody. V krajním případě lze jako užitkovou využít i vodu z některých místních studní v obci.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bartošovice v Orlických horách - - - 156 160 160 160

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bartošovice v Orlických horách - - - 156 160 160 160

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 20,60 22,73 24,87 27,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,20 0,23 0,25 0,28
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V centru obce Bartošovice v O. h. bylo v r. 1990 vybudováno celkem 250 m oddílné kanalizace (DN 200), která je zakončena biodiskovou DČB 16 s projektovanou kapacitou 110 EO. Jinak existují dílčí úseky jednotné kanalizace s vyústěním do Bartošovického potoka, kam jsou také odváděny dešťové vody z komunikací a zpevněných ploch a kam jsou v menší míře vyústěny i přepady z domovních septiků. Nová zástavba má řešenou likvidaci odpadních vod individuelně.
V místní části Neratov byla v r. 2004 dokončena výstavba oddílné splaškové kanalizace o celkové délce 291 m, DN 300, která je zakončená biologickou ČOV o kapacitě 200 EO.
  
Na kanalizaci uvedených systémů je v současnosti napojeno asi 156 obyvatel včetně rekreantů.
Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Bartošovice v O.h.
 
U zbývající zástavby, nepřipojené na kanalizaci, jsou splaškové vody likvidovány individuálně.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Současný systém stávající oddílné kanalizace bude v obci zachován a v následujících letech dále budou na kanalizaci dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením těchto stávajících stok a bude prováděna běžná údržba. Dále obec Bartošovice v O. h. ve výhledu po r. 2030 plánuje výstavbu lokální oddílné splaškové kanalizace pro spodní část obce zakončenou novou biologickou ČOV. Dílčí úseky jednotné kanalizace by byly následně využity pouze pro odvádění dešťových vod z komunikací, případně tam, kde nelze dešťové vody zasakovat v místě vzniku.
            
U objektů nacházejících se ve vzdálenějších lokalitách bude likvidace splašků prováděna současným způsobem, tj. lokálním čištěním u objektů, kde je doporučeno doplnění stávajících septiků alespoň tříkomorovým filtrem a u nových objektů instalaci malé domovní čistírny. Tato opatření se také hlavně týkají rekreačních objektů.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bartošovice v Orlických horách 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bartošovice v Orlických horách - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva