Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Albrechtice nad Orlicí - CZ052.3607.5208.000175 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Albrechtice nad Orlicí

Číslo obce PRVKUK 175
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5208.000175
Kód obce 576077
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1112 (5208)
Kostelec nad Orlicí
Číslo POU
Název POU
2411
Týniště nad Orlicí

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5208.000175.01 Albrechtice nad Orlicí 00017 175

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Albrechtice je významné středisko osídlení, ležící naproti Týništi, na levém břehu Orlice (na zástavbu Albrechtic navazuje Štěpánovsko – místní část Týniště). Obcí prochází silnice II/305 Týniště – Choceň a několik silnic III. třídy.
 
Zástavba je soustředěná (kombinace rodinných domků a bytových domů) a leží v nadmořské výšce cca 250,0 – 260,0 m n.m. Obec má spíše funkci bydlení (je zde i škola), průmyslová výroba ani větší podniky služeb zde nejsou a obyvatelé převážně dojíždějí za prací do okolí. V předchozích letech již došlo k rozvoji obce a do budoucna obec předpokládá pouze mírný trvalý růst v počtu obyvatel.
 
Obec se nachází v povodí významného vodního toku Orlice (IDVT 10100144) a protéká jí řeka Orlice (dílčí povodí 1-02-3-007). Podél toku se nachází záplavové územní, jehož převázná čás je tvořena loukami, v kombinaci se shluky vzrostlé vegetace, doprovázenící původní meandry toku.
 
Počet obyvatel celkem : 992
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Formuláře VUME + VUPE za rok 2017
Podklady od provozovatele
Informace obce Albrechtice nad Orlicí

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Albrechtice nad Orlicí Trvale bydlící - - - 992 992 1 052 1 052
Přechodně bydlící - - - 80 80 80 80
Celkem - - - 1 072 1 072 1 132 1 132

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Albrechtice nad Orlicí 1031 1013 1020 1007 993 1006 984 980 993 1003 978 1002 989 994

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Albrechtice nad Orlicí - - - 980 980 1 040 1 040

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 110 112 115 117
Maximální potřeba vody m3/den - - - 150 153 156 159
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 109,76 114,33 118,90 123,47
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 86,14 89,73 93,31 96,90
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 81,24 86,46 91,68 96,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,00 5,10 5,20 5,30
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 11,17 11,17 11,17 11,17

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec je zásobena ze skupinového vodovodu Týniště, který v současné době zásobuje vlastní Týniště včetně osad Křivice, Petrovice, Petrovičky, Štěpánovsko a Albrechtice.
 
Albrechtice jsou napojeny řadem DN 150 z vyššího tlakového pásma vodovodu Týniště (na vodojem Křivina 1000 m3 – 310,0/315,0). Řad podchází Orlici a dále se větví do zásobních řadů v obci. Na rozvodné řady Albrechtic je napojeno i Štěpánovsko (místní část Týniště). Původní vodojem 100 m3 nad obcí včetně místního zdroje byl odstaven z provozu. Úseky vodovodu provedeného v minulých obdobích z asbestocementu a nevyhovující staré litiny jsou již vyměněny za potrubí PVC a PE.
  
Kapacita zdrojů je dle podkladů provozovatele dostatečná, kvalita dodávané vody je v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
Vodovod je v majetku Dobrovolného svazku obcí Křivina, jeho provozovatelem je firma AQUA SERVIS ,a.s.Rychnov
nad Kněžnou.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následujících letech obec počítá pouze s dostavbou vodovodu dle potřeb obyvatel a rozvoje obce. Výhled do roku 2025 počítá s 1040 napojenými obyvateli.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě nouzového zásobování pitnou vodou se po konzultaci se společností AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou předpokládá náhradní zásobení dovozem ze zdroje Častolovice - vrt  HV-2 (vybudovaný v roce 2014, ležící cca 1 km severně od Častolovic).
 
Počítá se současně, že nouzové zásobování vodou pro přímo spotřebu bude řešeno v kombinaci s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Albrechtice nad Orlicí - - - 428 693 753 753

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Albrechtice nad Orlicí - - - 428 500 600 753

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 36,76 45,95 55,14 64,33
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 12,54 15,67 18,81 21,94
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 1,89 2,36 2,83 3,30
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,64 0,80 0,96 1,12

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V období 2004 -2018 bylo provedeno napojení na kanalizaci na levé straně ulice 1. Máje (směrem Borohrádek), v ulici Na Návsi, Květná, Poštovní, Luční, Štěpánovská a Pod Strání. Do kanalizace v obci Albrechtice nad Orlicí je napojena od roku 2015 tlaková kanalizace z obce Štěpánovsko. Kanalizace je svedena do ČSOV Albrechtice, odtud jsou odpadní vody čerpány pod ředkou na ČOV Týniště nad Orlicí.
Kanalizace je v majetku Dobrovolného svazku obcí Křivina, její provoz zajišťuje společnost AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V následujících letech obec a dobrovolný svazek obcí předpokládá, že bude dle finančních možností pokračovat s další dostavbou kanalizace dle zpracované dokumentace, a to třeba i etapově (dle podkladů obce je třeba ještě realizovat cca 1 800 m kanalizace). Návrh investic počítá s dobudováním kanalizace ve dvou etapách.  I. etapa bude realizována v období 2018 - 2019 (v celkové délce cca 1518 m), kolaudace bude v roce 2020. Druhá etapa (v délce cca 250 m) se připravuje a bude realizována po vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům. Zakreslený výhled kanalizace byl po konzultaci s obcí upřesněn dle dokumentace firmy VK CAD, s.r.o. Vysoké Mýto.
 
V roce 2017 bylo na kanalizaci napojeno cca 428 trvale bydlících obyvatel, v roce 2020 se uvažuje s 693 napojenými obyvateli.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Albrechtice nad Orlicí 0,0 7 430,0 7 430,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Albrechtice nad Orlicí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva