Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rtyně - CZ052.3605.5206.190675 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Zaloňov

Číslo obce PRVKUK 190675
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5206.190675
Kód obce 574660
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1040 (5206)
Jaroměř
Číslo POU
Název POU
2241
Jaroměř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5206.190675.01 Rtyně 19067 190675

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Rtyně (262 – 272 m n. m.) leží na katastrálním území Rtyně (790672).

Rtyně je součástí obce Zaloňov.

Území obce odvodňuje potok Jordán (č.h.p. 1-01-04-010).

Trvale zde žije celkem 110 obyvatel. Ve výhledu se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel.

 

Zástavba je soustředěna podél místních komunikací. Do roku 2030 se nepředpokládá výstavba většího charakteru.

Rtyně leží v CHOPAV Východočeská křída. Území se nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů (dále jen „OP PLZ“). Konkrétně se jedná o OP PLZ Velichovky I. a II. stupně

V místní části není žádný průmyslový ani zemědělský podnik, pouze několik drobných živnostníků.

 

Podklady:

Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

Karty VUME + VUPE 2017 vodovod

Informace provozovatele vodovodu

Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rtyně Trvale bydlící - - - 110 118 120 130
Přechodně bydlící - - - 10 12 12 15
Celkem - - - 120 130 132 145

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Zaloňov 438 449 446 437 448 449 449 454 467 459 453 445 437 435

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rtyně - - - 115 115 120 125

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 13 14 15 16
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 17 18 19
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,44 14,37 15,31 16,24
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 13,23 14,15 15,07 15,99
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,21 0,22 0,24 0,25

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod – současný stav
Rtyně je zásobena pitnou vodou z vodovodu Zaloňov, který je napojen na skupinový vodovod Jaroměř. Vlastníkem vodovodu je Obec Zaloňov, provozovatelem je společnost Městské vodovody a kanalizace s.r.o. Jaroměř. Vodovod je zaveden do celé místní části.
 
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 115
 
Vodovod ve Rtyni je zásoben z vodovodního řadu DN 250, který je napojen na DN 400, který funguje jeko výtlačný i zásobní pro vodojem Zaloňov 2 x 750 m3 s d.v. 311,8 m n. m. Z řadu je vysazena odbočka a řad ke spotřebišti Rtyně, kde je voda rozvedena k jednotlivým odběratelům.
 
Zhodnocení současného stavu
Voda pro Rtyni je odebírána z prameniště skupinového vodovodu Jaroměř.
Množství vody z využívaných zdrojů je při normální klimatické situaci pro stávající i výhledový počet vodou zásobených obyvatel dostatečné. V suchém období 2018 a v předchozích letech významným způsobem poklesly hladiny ve všech využívaných vrtech SV Jaroměř. Proto se provozovatel vodovodu rozhodl zajistit nový zdroj o vydatnosti cca 20 l/s, který by v případě nouze nebo mimořádné klimatické situace posílil zásobování SV Jaroměř. Dále u vrtu J7 je nutná generální oprava vrtu, protože při kamerové prohlídce vrtu byla zjištěna destrukce výstroje. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Voda, dodávaná do Rtyně, je již hygienicky upravená v Jaroměři, její kvalita je po úpravě a hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Objem akumulované vody ve vodojemech nezabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti, vnitřních průměrů potrubí a zajištění požárního odběru.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
Zdroj vody pro Rtyni je závislý na zdrojích SV Jaroměř. S ohledem na pokles hladiny ve všech vrtech v klimaticky nepříznivém roce 2018 a v letech předchozích bylo rozhodnuto o zajištění nového vrtu s minimální vydatností 20 l/s. Práce na jeho zajištění budou probíhat v letech 2019 - 2020. Tento nový vrt bude připojen samostatným potrubím na stávající nebo ideálně na novou komoru vodojemu. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací. Pro zlepšení hygienického zabezpečení pitné vody navrhujeme vybudovat samostatný výtlačný řad od zdrojů studna Velichovská do vodojemu Zaloňov. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Vodojemy
V důsledku nedostatečné minimálně 60 % zabezpečenosti maximální denní potřeby vody v roce 2015 a vlivem připojení nových ZSJ navrhujeme přístavbu další komory zemního vodojemu o objemu 750 m3 v místě stávajícího vodojemu Zaloňov. Podrobně viz karta obce Jaroměř.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou rekonstrukci částí řadů dle provozní potřeby.
 
Výše uvedená opatření navrhujeme realizovat v rámci návrhového období do roku 2030.
Na vodovodní síť je možno napojovat nové odběratele podle potřeby rozvoje obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě havárie na některém z jímacích objektů skupinového vodovodu Jaroměř, bude nouzové zásobování připojených obyvatel zajišťováno ostatními nepoškozenými zdroji. V případě větších poruch nebo havárií na vodovodním systému bude nouzové zásobování připojených obyvatel pitnou vodou zajištěno dovozem pitné vody cisternami z nejbližšího místa s fungujícím systémem nebo dovozem vody z vrtu J-1 Starý Ples (dovozová vzdálenost 12 km). V obou případech budou pro nouzové zásobování využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rtyně - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rtyně - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
Rtyně nemá vybudovanou soustavnou kanalizaci, je zde realizováno pouze sporadické odkanalizování, část producentů odvádí předčištěné vody do trativodů, část nemovitostí odvádí předčištěné odpadní vody do vodního toku Jordán.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
Rtyně nemá centrální ČOV. Odpadní vody jsou odváděny buď přes septiky nebo jsou akumulovány v jímkách na vyvážení. Obsah jímek je zneškodňován na ČOV Jaroměř.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce Rtyně a s ohledem na počet obvyvatel není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby zneškodňování odpadních vod. Proto navrhujeme individuální způsoby nakládání a zneškodňování odpadních vod zachovat i v dalších letech do konce návrhového období.
Doporučuje se stávající septiky doplnit o biologické filtry nebo nahradit lokálními domovními ČOV.
Způsob lokálního čištění se doporučuje blíže posoudit a uvést do souladu s platnou legislativou.
Odvedení dešťových vod doporučujeme ponechat v současné podobě s maximálním zřetelem na zachování vody v krajině - lokální retence u jednotlivých nemovitostí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rtyně 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rtyně - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva